شنبه 19 مهر 1382

پيام ابوالحسن بنی صدر به مردم ايران به مناسبت اعطای جايزه صلح نوبل

مردم ایران
امروز 18 مهر 1382 برابر 10 اکتبر 2003، جایزه نوبل صلح به خانم شیرین عبادی، اعطا شد. اعطای این جایزه پیروی از وجدان جهانی در حمایت از جنبش ملتها برای استقرار مردم سالاری و یک چند تصدیقها است:
تصدیق قرنی مبارزه ملتی برای استقرار مردم سالاری و باز جستن منزلت و حقوق انسان است.
تصدیق وجود اسلام بمثابه بیان آزادی و حقوق انسان است. این تصدیق دیر هنگام و، با وجود انکار آن، هم از سوی زورپرستان مسلمان نما و هم از جانب سلطه جویان غرب، ترجمان وجدان به این واقعیت است که بازیافتن اسلام بیانگر آزادی و حقوق انسان، زمینه ساز استقرار مردم سالاری است.
تصدیق کوشش بزرگ زنان ایران برای بازجستن آزادی و منزلت و حقوق انسان است.
تصدیق پیشگامی ایرانیان و پیشگامی زنان ایران در حرکتی بر اصول راهنمای استقلال و آزادی و رشد – خانم شیرین عبادی، پیگیر، در این حرکت بوده اند – و این واقعیت است که این حرکت اقبال پیروزی دارد.
تصدیق شکست ناپذیر زنی، انسانی است که نیک سمت یابی میکند و فشارهای طاقت شکن دو استبداد او را از پیش رفتن بسوی هدف باز نمیدارد.
این تصدیق ها، در شخصیت زن با استقامتی که شیرین عبادی است، تصدیق هنری است که زنان را است. هنر بزرگ ، آزاد و حقوقمند زیستن در رژیمهای استبدادی دیروز و امروز.
اعطای این جایزه را به شما مردم ایران، به شما مردم دنیای مسلمان، به شما زنان ایران و به شما زنان دنیای مسلمان و به شما خانم شیرین عبادی تبریک میگویم و تردید ندارم که زنان و مردم ایران جنبش یک قرنی خویش را به نتیجه میرسانند، مردم سالاری پیشرفته ای را در ایران برقرار میکنند و پیشگام استقرار آن در دنیای اسلامی میشوند.
ابوالحسن بنی صدر

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/156

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيام ابوالحسن بنی صدر به مردم ايران به مناسبت اعطای جايزه صلح نوبل' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016