يكشنبه 20 مهر 1382

شادباش کانون سبزهاي ايران به شيرين عبادي و مردم ايران

كانون سبزهاي ايران
اعطاي جايزه صلح نوبل به بانو شيرين عبادي را به ايشان و به همه مردم ايران شادباش ميگوييم

با خرسندي و سرافرازي، اعطاي جايزه صلح نوبل به بانو شيرين عبادي را به ايشان و به همه مردم ايران شادباش مي گوييم. بانو عبادي به عنوان يك زن برشده بر مقام قضاوت در يك جامعه سنت زده اسلامي كه زن را نيمه انسان تلقي مي كند، به عنوان يك زن مدافع قانون و قانونيت در يك جامعه بي قانون كه ساطور بدستان در قدرتش مي توانند حكم خود را روي گلوي هر انساني نقش كنند، به عنوان يك زن آزاديخواه در كشوري كه حاكمانش در طول تاريخ بيش از هرچيز آزادي را پايمال كرده اند، و به عنوان مبارزي متين و پيگير و هماهنگ با شرايط جامعه در كشوري كه افراط و ناپيگيري و بي ربطي انديشه و عمل سياسي با شرايط اجتماعي سرنوشت آن را در هر پيچ و خم تاريخ به خطر مي اندازد، مبارز شايسته راه آزادي است و به شايستگي برنده اين جايزه افتخارآفرين شده است. اعطاي جايزه نوبل به بانو عبادي نمودار تجليل جهاني از كل مبارزه آزاديخواهانه مردم ايران و حمايت جهاني از اين مبارزه است. باشد كه پس از اين رويداد توانبخش ايران با گام هاي سريعتري راه دستيابي به آزادي را به پيمايد و به آماج بزرگ خود دست يابد.

جاي آن دارد كه در اين لحظات بزرگ تحسين و تمجيد عمومي از بانو شيرين عبادي، از رنج و رزم بزرگ بانواني چون پروانه فروهر، مهرانگيز كار و ديگر چهره هاي برجسته آزاديخواهي در ميان زنان ايراني ياد كنيم و تحسين و تمجيد ملي را نثار آنان نماييم. درود و افتخار نثار همه آنان باد!

كانون سبزهاي ايران
sabzha@chello.se

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://207.44.134.168/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/199

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شادباش کانون سبزهاي ايران به شيرين عبادي و مردم ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016