دوشنبه 28 مهر 1382

اطلاعيه انجمن اسلامي دانشگاه سهند تبريز و تربيت معلم آذربايجان، پيمان پاکمهر

تبريک به شيرين عبادي ، حمايت از روزه سياسي


پيمان پاکمهر – روزنامه نگار در تبريز
Pakmehr88@hotmail.com
Tel,fax : +98 411 5531723
Date: 2003/10/19 21:30

« انجمن اسلامي دانشجويي دانشگاه صنعتي سهند تبريز» و «تربيت معلم آذربايجان» با صدور اطلاعيه مشترکي دريافت جايزه صلح نوبل را به شيرين عبادي تبريک گفته و از روزه سياسي نيز حمايت کردند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شوراي مرکزي تشکل دانشجويي دانشگاه صنعتي سهند تبريز و تربيت معلم آذربايجان ، در اين اطلاعيه ، دريافت جايزه صلح نوبل توسط خانم شيرين عبادي را نشان از حقانيت و برگشت ناپذيري اصلاحات در ايران دانسته و آورده است : دريافت جايزه صلح نوبل توسط خانم شيرين عبادي ، نشان از مبارزات آزادي جويانه مردم ايران بوده که تاثير عميقي بر افکار جهاني گذاشته است .عکس العمل هاي اعمال شده از سوي محافظه کاران نيز نکته غريبي نيست زيرا که آن ها نسبت خود را با صلح و دموکراسي مشخص کرده اند .
اين دو تشکل دانشجويي در بخش ديگري از اطلا عيه خود با اعلام حمايت از روزه سياسي برخي از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي مي افزايند : ما ضمن حمايت ازاقدام شجاعانه و مدبرانه نمايندگان مجلس ، در روزه سياسي روز 28 مهرماه شرکت نموده و خواهان آزادي سريع همه زندانيان سياسي ( فارغ از اينکه چه انگيزه و تفکري دارند) هستيم .
اين اطلاعيه مي افزايد : بديهي است که از نظر ما همه شهروندان ايراني داراي حقوقي برابر هستند و ما به هيچ وجه به تقسيم بندي هايي نظير خودي و غير خودي اعتقادي نداريم و بر خود فرض مي دانيم از حقوق همه کساني که به جرم ابراز عقيده گرفتار شده اند دفاع يکسان نماييم .
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز و تربيت معلم آذربايجان در پايان اين اطلاعيه تصريح مي کند : از نظر ما تنها راهي که براي حفظ کشور از تهديدات خارجي وجود دارد ، آشتي حکومت و مردم است ، که اين امر بدون آزاد کردن همه زندانيان سياسي و آزادي مطبوعات مستقل امکان پذير نيست .

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/464

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه انجمن اسلامي دانشگاه سهند تبريز و تربيت معلم آذربايجان، پيمان پاکمهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016