سه شنبه 29 مهر 1382

شاد باش پزشكان ايراني ساکن فرانسه به خانم عبادي و ايرانيان

بمناسبت دريافت جايزه صلح نوبل

يك بـانوي ايراني برنده جايزه صلح نوبل شد . ما پزشكان ايراني ساكن فرانسه ، مانند ميليونها هم ميهن ديـگر از اين رويداد احساس افتخار و سرفرازي مي كنيم .
خانم عبادي شخصيتي آگاه و مبارز است كه در راه پيشبرد حقوق بشر ، حقوق زنان ، دفاع از كودكان ، راه گشايي به برپايي نظامي مردم سالار و دستيابي به آنچه جامعه مدني نام گرفته ، تنها به سخن گويي و شعار انتخاباتي بسنده نكرد و در شرايطي كه جانش در خطر بود باور خود را به اين آرمانها در عمل نيز نشان داد . ترس از دل زدود و از پيكار رو برنتافت .
جايزه نوبل نمادين ترين هديه بشريت به برجسته ترين فرزندانش است . چه باك كه كساني هم بگويند كه اتـفاقي نـيافتاده و مـهم نيسـت ! مهم اينست كه آنچه در ياد جهانيان و در ياد فرزندان ايران زمين بجا خواهد مـاند ستايش بشريت از يك بانوي ايراني و همه زنـان ايراني ای اسـت كه در دشوارترين شرايط به تلاش و پيكار خسـتگي ناپذيری در دفاع از حقوق انساني خود مشغولند .
ما پزشكان با سپاس از كميته صلح نوبل ، اين پيروزي تاريخي و تاريخ ساز را به ملت ايران ، به زنان هم ميهنمان و به خانم عبادي شـادبـاش مي گـوييم .
جمعي از پزشكان ايراني شاغل در فرانسه
پاريس 26 مهر ماه 1382
امضاء كنندگان :
دكتر مرجان آموزگار ‎، دكتر اكبري ، دكتر ميشل برال ، دكتر اكبر پويانفر ، دكتر فرهاد حشمتي ، دكتر تقي دادستان ، دكتر دوستاني ، دكتر عروجي ، دكتر حسين فرهمند ، دكتر پرويز فرخي ، دكتر فروتن ، دكتر محمود كشاورزي ، دكتر ليدا ماكويي ، دكتر محمود مرادخاني ، دكتر مهدي ممكن ، دكتر باقر يزداني ، دکتر الفت پور ، دکتر مهران منش پور ، دکتر عليرضا احمدی يزدی .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/500

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شاد باش پزشكان ايراني ساکن فرانسه به خانم عبادي و ايرانيان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016