دوشنبه 5 آبان 1382

نامه سرگشاده دفتر برونمرزی جبهه دمکراتیک ايران

نامه سرگشاده خطاب به گروهها و احزاب سیاسی، انجمن های مستقل دمکرات وهمه کوشندگان طرفدار دمکراسی و حقوق بشر

هم میهنان عزیز،
ازطرف همرزمان سیاسی که درجبهه دمکراتیک ایران متشکل هستند، وهمچنین ازطرف یاران وهمفکران سیاسی که بطور مستقل درمسیر جنبش دمکراسی خواهی ایران فعالیت میکنند، از همه افراد، محافل، گروهها و احزاب سیاسی و انجمن های مستقل دمکرات که درراه دمکراسی خواهی و طرفداری از مبانی حقوق بشر مبارزه و فعالیت میکنند، دعوت میشود که از طریق تبادل ایمیل، فکس، تلفن و با برقرار کردن تماسهای شخصی، هرچه زود تر مشترکا کوشش بعمل آوریم تابا مشارکت نمایندگان محافل مزبور، یک هیئت تدارکات بمنظورسازماندهی " گفتگو" وفراهم کردن شرایط " اتحاد عمل مشترک " شکل بگیرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پیشنهاد میشود که وظایف هیئت تدارکات بطور مشخص بقرار زیر باشد:
تماسگیری و گفتگوهای هدفمند بمنظورایجاد تفاهم بین عناصر وجریانهائیکه علاقمند هستند به تفرقه و پراکندگی نا بخردگرایانه کنونی خاتمه داده شود وزمینه برای شرکت افراد و محافل دمکرات درنشستها، سمینار ها و احیانا برگزاری کنفرانس های مشترک فراهم شود تا قادر گردیم راهکارهای مشترک سیاسی – مبارزاتی و مطلوب خود را جستجوکنیم.
ما پیشنهاد میکنیم که برای شرکت در" گفتگو" های اولیه و برای طرح دیدگاهها در سمینارها، از جناح دمکرات حزب مشروطه (دبیر کل: آقای فواد پاشائی) دعوت بعمل آید. ما عقیده داریم که ضمن پافشاری بر هویت سیاسی – تشکیلاتی خود و ضمن بیان اختلاف نظر ها، ضروری است که بیاموزیم در راه تفاهم ملی گام برداریم. ما قادرخواهیم شد با منزوی کردن جناحهای اقتدارگراکه درهمه جریانهای سیاسی لانه کرده اند، روند دمکراتیزه کردن جامعه را بدون توسل به خشونت تسریع کنیم . بنابراین، هرفرد وگروه سیاسی ونهاد مستقل دمکرات که علاقمند به شرکت درچنین مناسباتی است، ضرورت دارد:
1- با حفظ هویت مستقل سیاسی- تشکیلاتی در گفتگوها و مناسبات شرکت کند.
2- دیدگاه خود را درباره نکات اشتراک ونکات افتراق (که تاکنون موجب تفرقه و پراکندگی نیروها شده اند)، در صورت امکان پیشاپیش تنظیم کند تا گفتگوها و جستجوی راهکارها بطورهدفمند در دستورکار قرارگیرند.
3- باب گفتگو با همه نیروهای دمکراسی خواه را باز بگذاریم و پیشاپیش تصمیم گیری فردی و گروهی درباره
" صلاحیت دگر اندیشان " نکنیم، بلکه همکاری و یا عدم همکاری باافراد و محافل مختلف راموکول به تنظیم اصول و مبانی مشترک سیاسی – مبارزاتی کنیم که قصد داریم بطور دستجمعی تنظیم و مدون سازیم .

ما بسهم خود نکاتی که موجب اتحاد و یا افتراق با سایر محافل و نیروها خواهند شد را در اینجا مطرح میکنیم. اما درباره همه این مسائل و امور دیگر آماده گفت و شنود هستیم تا درباره هرکدام از این معضلات دیدگاههای خودرا بازوشفاف تشریح کنیم وازنظریات دگر اندیشان (اگر تاکنون مطلع نبودیم) باخبر شویم. جبهه دمکراتیک ایران ونیروهای متحد آن، نظریات خودرا درباره روند تحولات سیاسی- اجتماعی ایران، ازطریق"طرح منشور دمکراسی خواهی ایران" انتشار داده اند که رئوس مسائل بقرار زیر میباشند:
اتحاد عمل برای برکناری رژیم (تمامیت و کل نظام) حاکم- تشکیل حکومت ائتلافی موقت در دوران گذار – تدوین و تصویب قانون اساسی جدید – مراجعه به آرا آزادانه مردم برای تعین شکل نظام و انتقال مسالمت آمیز قدرت به منتخبین مردم - تکیه به خصلت عرفی و سکولار بودن نظام آینده (جدائی کامل دین از حکومت ضمن احترام به باورهای فردی- مذهبی مردم)، کثرت گرائی سیاسی (موجودیت همه نیروهای سیاسی و اجتماعی در قانون اساسی آینده تضمین شوند) – برابری حقوق زن ومرد- عدم تمرکز سیاسی- اداری کشور بمنظور گسترش دمکراسی و تامین حقوق اقلیتهای قومی- ملی – مذهبی با تکیه به یکپارچگی کشور و همبستگی ملی- عدم توسل به راهکارهای خشونت آمیز و مخالفت بادخالت نظامی بیگانگان در امور کشور- نهادینه کردن اصول دمکراسی و مبانی حقوق بشر در جامعه- تآمین رفاه و آسایش مردم وزمینه سازی برای پیشرفتهای اقتصادی و فن آوری- حراست ازمحیط زیست – حمایت از دوستی با همه ملل و دول جهان براساس منافع مشترک و احترام متقابل و پشتیبانی از صلح و همبستگی ملل در جهان.
دفتر برونمرزی جبهه دمکراتیک ایران 27 اکتبر 2003 برابر با پنجم آبانماه 1382
Representative of Iran Democratic Front Abroad www.IranOmid.org
P.O.Box 60735 Potomac, MD 20859, USA E-mail:HMassali@aol.com

دنبالک:
http://207.44.134.168/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/712

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه سرگشاده دفتر برونمرزی جبهه دمکراتیک ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016