پنجشنبه 8 آبان 1382

اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان اجراي حكم شلاق عليه منوچهر محمدي را شديدأ محكوم مي نمايد

به نام يزدان پاك
پاينده و آزاد ايران

دير زماني است كه دستكاه قضائي روال سركوب جنبش آزاديخواهي را در دانشگاهها برگزيده است تا جائيكه جسارت و هتك و حرمت حريم علم و دانش را در نور ديده و نهايت بيدادگري را در بطن دانشگاهيان گسترانيده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين بارمنوچهر محمدي دبير كل اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران به اتهامات كاملا واهي ، بي پايه و اساس كه حتي بر طبق قوانين جزائي موجود قابليت بار كيفري بر آن مترتب نيست مورد تازيانه هاي محاكم قضائي قرار گرفته و به اتهام اهانت به مسئولين و قوه قضائيه مورد خشم كينه توزان واقع شد.
در كجا انتقاد و اعتراض به سيستم حاكميت در يك جامعه جرم تلقي مي شود و فرهيختگان آن مستوجب خشم وعقوبت مي باشند؟ جاي هزاران آه و فرياد است كه بيدادگرهاي زمان شلاق خود كامگي را به گونه هاي جوانان ايران فرود مي آورند.


اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران

متشكل از : سازمان دانشجويان روشنفكر ايران
كميته دفاع دانشجويان از زندانيان سياسي
سازمان ملي دانش آموزان ايران

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/807

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان اجراي حكم شلاق عليه منوچهر محمدي را شديدأ محكوم مي نمايد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016