پنجشنبه 13 آذر 1382

پيوستن به اتحاديه عرب محكوم مي باشد، اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران

به نام يزدان پاك
پاينده و آزاد ايران تاريخ : 13/9/82

هموطنان گرامي ، اخيرا وزير امور خارجه حكومت ايران (كمال خرازي) در انتظار پاسخ مثبت كشورهاي عربي براي پيوستن به اتحاديه عرب است . اين در حالي است كه تمامي كشورهاي همسايه جنوبي در اولين حركت ، تقاضاي حضور ايران در شوراي همكاري خليج فارس را رد كرده اند و همچنان بر سر جزاير سه گانه ايراني مناقشه دارند .
بي گمان آنچه مايه تب و تاب هاي نظام فعلي مي باشد، خارج شدن حاكميت از انزواي سياسي و تلاش مجدد براي كسب مشروعيت خارجي است .
تعابيري خودسرانه كه درصورت توافق كشورهاي عربي ، مردم ايران در ميان دو سنگ آسياب فشارهاي سياسي اتحاديه عرب ( براي تحويل سه جزيره ايراني به امارات ) و همچنين زير سئوال رفتن هويت و فرهنگ مستقل چند هزار ساله ايران قرار مي گيرند. در جائي كه اين اتحاديه براي خارج شدن از زير يوغ كشورهاي انگليس و فرانسه مبناي ساختار خود را ناسيوناليسم و اثبات فرهنگ و هويت مستقل عربي قرار داده است، جايگاهي در شأن مردم ايران براي حضور در اين تشكل تصور نمي شود . با اين اوصاف تشكل فوق مايه گذاشتن از هويت ملي براي گسترش روابط بيشتر در اتحاديه عرب را در حوزه وظايف هيچ ارگان ، گروه و فردي نمي داند و به مردم ايران اعلام مي دارد كه حفظ و اعتلاي هويت وميراث فرهنگي و اجتماعي سرزمين خود ، كوشش براي پيشرفت و همچنين دفاع از يك سرزمين و مردم آن در برابر تسلط ، تجاوز يا تحقير ديگران هيچ يك متضمن ايدئولوژي ناسيوناليتي نبوده ونيست و زمان ومكان هم نمي شناسد بلكه اين همان فكر و عملكردي است كه ما ( در ايران ) وطن پرستي مي خوانيم . لذا اين تشكل دانشجوئي عجز وقصور از توجه دائم به مسائل و منافع ملي از سوي وزارت امور خارجه و هيئت حاكمه را محكوم مي كند و در اين خصوص خواستار اعتراضات بيشتر و گسترده تري از سوي مردم ، حقوقدانان و روشنفكران ايراني است .

اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران
متشكل از : كميته دفاع دانشجويان از زندانيان سياسي
سازمان دانشجويان روشنفكر ايران
سازمان ملي دانش آموزان ايران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1880

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيوستن به اتحاديه عرب محكوم مي باشد، اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016