يكشنبه 16 آذر 1382

صدور حكم دادگاه انقلاب اسلامى علیه آ قاى كاظم مجدم را بشدت محكوم مينمائيم، سازمان حقوق بشر اهواز

اقدام فورى:

به سازمان عفو بين الملل
به كميته دفاع از حقوق بشر در سازمان بين الملل
به كليه سازمانهاى وابسته به حقوق بشر

صدور حكم دادگاه انقلاب اسلامى علیه آ قاى كاظم مجدم را بشدت محكوم مينمائيم

دادگاه انقلاب اسلامى ايران بخش استان الاهواز ( خوزستان ) در اواخر نوامبر سال جارى باصدور حكمى آقاى كاظم مجدم عضو كميته مركزى حزب وفاق اسلامى را به مدت دوسال به اتهام" اقدام بر عليه امنيت داخلى واقدام در مورد تجزيه كشور و تشكيل كشور مستقل عربى" محكوم نموده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقاى كاظم مجدم قبلا در ماه ژوئن گذشته دستگير وبمدت سه ماه محبوس ودچار شكنجه های جسمی وروحى شده بود. ایشان باسپردن قرار وثيقه سنگين وتعهد عدم ترك كشور ونيز عدم قيام به هر فعاليت سياسى وفرهنگى آزاد شده بود، عليرغم اينكه حزب وفاق اسلامى از احزاب رسمى وعلنى ودر چارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران فعاليت وعمل مينمايد.

بكار گيرى اين اتهامات از سوى رژيم تازگى نداشته وندارد ودر منطقه ما صدور چنين احكامى فراوان مشاهده شده است و سردمداران حاکم درتهران با انواع ترفندها وبهانه هاى واهى با صدور احكام جابرانه در حق فرزندان خلق ما بكار برده وميكنند كه نتايج وحشتناكى از قبيل صدور احكام اعدام، حبس ابد، تبعيد ومحروميتهاى اجتماعى بهمراه داشته است. تنها"جرم" اين افراد دفاع از آزادى ودمكراسى ودفاع از حقوق مشروع خلق عرب اهواز میباشد ودر واقع گناه ديگرى مرتكب نشده اند.

ما بنام سازمان حقوق بشر اهواز اين اتهامات صادره علیه فرزندان خلق عرب اهواز از طرف سردمداران رژیم حاکم در ايرا ن را بشدت محكوم وکاملاً مردود دانسته واحكام صادره دادگاه انقلاب اسلامى را نقض آشكار و بسیار جدی ومغاير با قوانين واعراف بين المللى وسازمانهاى وابسته به حقوق بشرمیدانیم. این احكام وحشيانه وجابرانه پیوسته ازطرف قوه قضائيه علیه فرزندان خلق عرب اهواز وساير خلقهاى ايران از جمله ترك- كرد – بلوچ – تركمن وبختياريها صادر میشود. ملیتهای ایران گناهی جز مطالبه آزادى ودمكراسى وحقوق مدنى واجتماعى ندارند. این ملیتها خواستار آزاديهاى مشروع در چارچوب ايرانى آزاد ودمكراتيك بوده كه در آن همگى شهروندان درآسايش ورفاه و برابری وبرادرى در کنار هم زندگى مسالمت آميزى داشته باشند.

ما از سردمداران جمهوری اسلامی ايران ميخواهيم در حکم صادره علیه آقاى كاظم مجدم تجدید نظر بعمل آورده و كليه زندانیان سياسى خلق عرب اهواز وساير زندانیان سیاسی رأى وعقيده درسراسر نقاط ايران را بدون قيد و شرط آزاد کنند. همچنين از دولت حاکم در ايران میخواهیم تا پايبندى والتزام خويش را به اصول و قوانین بین المللی حقوق بشر كه از جانب قوانين و پروتكل هاى بين المللى و نیز اديان آسمانى تأكيد شده است اعلام کند.

ما ازسعى وكوشش وپيگيرى مستمر سازمان ملل متحد وسازمانهاى حقوق بشر كه بر سردمداران حاکم در ايران ودستگاه امنيتى آن فشار مستمر بعمل آورده اند تا از قلع وقمع و دستگيرى وحبس عليه خلقهاى ايران دست بردارد تشکر میکنیم. همچنین از سازمانهاى مدافع حقوق بشر تقاضا میکنیم به فشارهاى مستمرخود علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران به هر شكل ممكن ادامه دهند تا دست ازسركوب واعمال غير انسانى ونژاد پرستانه خويش، كه روزانه علیه خلق ما اعمال میکند، دست برداشته وفرزندان دربند ما را از سياهچالهاى خود رها کند.

با كمــال تشكـــر وامتنـــان


سازمان حقوق بشر اهواز
Ahwazi Human Rights Organization (AHRO)

در همين زمينه:

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1992

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'صدور حكم دادگاه انقلاب اسلامى علیه آ قاى كاظم مجدم را بشدت محكوم مينمائيم، سازمان حقوق بشر اهواز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016