سه شنبه 2 دي 1382

اطلاعيه جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران درباره محّل دفن مرحوم خليل الله رضايی

يکم ديماه 1382
22 دسامبر 2003

اطلاعّيه

نظر به اينکه درباره نقش جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران درباره محّل دفن مرحوم خليل الله رضايی شايعات فراوانی انتشار يافته, ضروری می دانيم که از نظر آگاهی همگان به صدور اين اطلاعّيه مبادرت کنيم.
شهرداری پاريس روز 11 دسامبر با فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر تماس تلفنی برقرار می کند تا درباره درخواست خانواده مرحوم خليل الله رضايی به منظور دفن استثنايی جسد وی در پاريس, با توجه به اينکه محّل فوت وی در پاريس نبوده, و بدين توجيه که مرحوم خليل الله رضايی از پايه گذاران جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران بوده, استعلام کند. از آنجا که رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران به دعوت کميته صلح نوبل و برای شرکت در مراسم اعطای جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادی به اسلو رفته بود, آقای آنتوان برنارد رئيس دبيرخانه فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر, موضوع را تلفنی به آگاهی او رساند.
پاسخ ما به شهرداری پاريس اين بود که مرحوم خليل الله رضايی جزو هيأت 30 نفری پايه گذاران جمعيت دفاع از آزادی و حقوق بشر, در سال 1356, در ايران بوده و سمت خزانه دار جمعيت را هم داشته ولی در فرانسه عضو جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران نبوده است.
نماينده جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران هم در مراسم تدفين مرحوم خليل الله رضايی حضور داشت و مراتب تسليت ما را به آگاهی خانواده آن مرحوم رسانيد

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/2464

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران درباره محّل دفن مرحوم خليل الله رضايی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016