جمعه 1 اسفند 1382

بيانيه تحليلي اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان در مورد انتخابات مجلس هفتم

به نام یزدان پاک
پاینده و آزاد ایران
شماره : 29/410
تاریخ : 30/11/82

(شماره 2)

ايرانيان آزادمنش:

همه ما اتفاقات پيش آمده در فضاي سياسي ايران را ملاحظه نموده و به خوبي آن را درك مي نماييم، اما چيزي كه بيش از همه فكر و ايده اين ملت را معطوف به خود واداشته است، عدم تمكين حاكميت به خواسته و آراي مردم باالخصوص در طي اين چند سال اخير مي باشد، به ويژه آنكه نهادهاي غيرانتخابي كه راسا" در مقابل ديدگاه ها و حقوق حقه مردم ايستادگي نموده و آراي مردم را به سخره گرفته اند به طوري مجلس ششم كه نمايندگان آن منتخب مردم بودند را به انزوا كشانده و طرح ها و لوايح مطروحه در صحن مجلس را وتو نمودند و درصدد القاي اين امر بوده اند كه نظر مردم در سيستم روند حاكميت تأثير نداشته و ندارد كه تاحالا نيز عملا" اينچنين بوده است.
نهادهايي عالما" و عامدا" بنيه قانونگذاري مجلس را به بن بست كشانده و روند رو به ترغيب حقوق ملت را مسدود نمودند كه هيچ نماينده اي ياراي ايستادن در مقابلشان نيست.
در طي دوره مجلس ششم بسياري از طرح ها و لوايح مصوب اكثريت پارلمان كه مورد حمايت اكثريت جامعه نيز بوده، تصويب شده ولي با مشكل سازي نهادي فراتر از قانون و غيرمردمي منتصب به جناح اقليت به نام شوراي نگهبان روبه رو شده و طرح ها و لوايح يكي پس از ديگري به بايگاني سپرده شده و نمايندگان نيز هر روز نااميدتر از گذشته مسدود شدن فضاي قانونگذاري و سياسي كشور را نظاره مي نمودند.
اكنون كه انتخابات مجلس هفتم با رد صلاحيت نمايندگان اصلاح طلب در حال برگزاري مي باشد، آنچه بيش از پيش اذهان تيز و روشنگر مردم ايران را به خودش جلب نموده اين است كه آيا بايد در انتخابات شركت نمود يا خير؟
اين سؤالي است اكه اكثريت مردم از خود مي پرسند و علتش را جستجو مي نمايند، گرچه نيز نبايد اين را فراموش نمود كه اقتداگرايان همواره در پي تشويق مردم به حضور در انتخابات مي باشند.
هموطنان شريف ايران!
بحث بر اين است كه چرا بايد در انتخابات شركت كرد و چه نتايجي را براي مردم در پي خواهد داشت؟
در مورد مساله و سؤال فوق بايد گفت كه آيا تاكنون به ويژه در انتخابات رياست جمهوري و مجلس ششم آراي مردم منجر به اعمال حاكميت در بخش هاي مختلف هرم قدرت شده است يا خير؟
آيا حاكميت به نظر و آراي مردم تمكين نموده و آن را مورد احترام قرار داده است؟
جواب سؤال فوق را به مخاطبان گرانقدر وامي گذاريم تا در بررسي عاقلانه و
انديشمندانه خويش به پاسخش دست يافته و تصميمشان را در مورد علت عدم حضور در انتخاب بيابند. در طول چند سال اخير اعتراضات و تجمعات گسترده مردمی در گوشه و کنار شهرهای ایران برگزار شد . هرچند به دلیل موانع از لحاظ كميت محدود بوده ولي این تجمعات نقطه عطفی برای بیان مطالبات مردمی به شمار می رفت كه بارها مورد واكنش تند و سرکوب حاكميت قرار گرفت.
بـه راستي آيـا افرادي كه در اعتـراضات و تجمعات فوق مورد ضرب و شتم و جرح حاكميت قرار مي گرفتند، همين مردمي نيستند كه اكنون سلطه گران آنان را به امر انتخاب فرا مي خوانند؟ چرا زماني كه به حضور مردم در پاي صندوق هاي رأي محتاج مي باشند صحبت از مردم و احترام به حقوقشان به ميان آورده مي شود ولي زماني كه اعتراضي به وضع موجود مي نمايند القابي چون فريب خورده و تحريك شده دشمن و اغتشاش گر به آنان نسبت داده شده و به شديدترين وجه ممكن سـركوب و در دادگاه هاي فرمايشي به مجازات مـحكوم مي شوند؟ آيا همين است تمکین به حاكميت مردم!
حكومتـي كه مجـلس قانــون گذاري آن توسـط 12 نفر از اعضاي شوراي نگهبان بـه بن بست كشانده مي شود و صراحتا" مردم رابه بي عقلی وناتوانی در تشخيص سرنوشت خويش متهم مي كنند ، آيا نظرات مردم در آن تأثيري خواهد داشت و روندي را در راستاي پاسخگويي استعمارگران ميهني گشايش خواهد نمود؟
مجلسي كه روند تقنين قوانين آن با حكم حكومتي ولايي متوقف مي شود اعمال سليقه مردم در آن چه جايگاهي خواهد داشت؟ آنان كه مجلس را نقطه ثقل ايده هاي مختلف مردم تعريف مي نمايند چرا با دستورات دگم مآبانه خود در پي مجلس فرمايشي بوده و مي باشند و تحمل حضور مخالفان خود را در نهاد قانونگذاري برنمي تابند؟
چگونه است كه در آن زمان ملت به هيچ انگاشته مي شوند و با الفاظي چون قيموميت و ولايت بر آنان حكم مي رانند و در برهه هاي خاص مردم را سرلوحه اعمال خود قرار مي دهند؟ حضور چشمگير مردم در انتخابات ششم چه نتایجي براي ملت در پي داشته است و كداميك از بن بست هاي موجود در وضع سياسي ، اقتصادی ، اجتماعي و ... جامعه حل شده كه مجددا" مردم در انتخابات ترغيب شوند. حضور ما در انتخابات مجلس ششم منجر به چه نتايجي شده است و در صورت عدم حضور در انتخابات هفتم چه به دست خواهيم آورد؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

يقينا" در مجلس ششم دستاوردي كه به تغييرات بنيادين در وضع موجود منتهي شود ( باالخصوص حل موانع و معضلات اجتماعی ، سیاسی ... ) حاصل نشده است، چراكه با وجود نهادهاي انتخابي و احكام حكومتي كه صادر مي شود رأي مردم در وهله اول و قوه مقننه در مرحله دوم ، به معناي واقعي كلمه هيـچ جايگاهـي در روند اعمـال قدرت در مجموعـه حاكميت نداشته و به باز شدن فضاي سياسي كشور از بن بست موجود منتهي نخواهد شد. اين انتظار كه آراي ملت ايران در استراتژي هاي قدرتمندان كشور تأثيري داشته باشد عبث و بيهوده مي باشد. تزوير و دورويي حاكمان سلطه طلب در كشاندن مردم به شركت در انتخابات براي مردم فهيم ايران قابل درك مي باشد، چون كه اكثريت قشرهاي مختلف جامعه ايران اعم از كارگران، فرهنگيان، روشنفكران، دانشگاهيان بر اين امر كاملا" واقف هستند كه تبليغـات ترويجي در خصـوص انتخابات صـرفا" جهت حفظ وضعيـت موجود بـه نفع كل مجموعه حاكميت مي باشد نه براي نظرخواهي و اعمال حاكميت مردم در نهادهاي حكومت.
حال با اين توصيف ، محافظه كاران ، قوه مقننه را به يك مجلس ناكارآمد تبديل نموده كه حتي قادر به تصويب و به اجرا درآوردن يك لايحه و طرح نبوده و عملا" نهاد فوق را از جايگاه بخشي از حاكميت حذف نمودند.
نتايجي كه در صورت عدم حضور چشمگير مردم در انتخابات مجلس دوره هفتم حاصل مي شود را مي تـوان اينگونه توصيـف نمود كه قشر اقليـت در حكومـت قدرت را در دسـت گرفتـه و مجموعه حاكميت يـك دست شـده اما با اين وجـه تمايز كه از جايگـاه مـردمي و مشـروعيتي كه در پي حضور مردم حاصل مي شود، محروم مي باشند. معمولا" حكومت هايي كه قهر با مردم را در سرلوحه سياست هاي خود قرار داده و پايگاه مردمي بودن خود را در تزلزل مي بينند، ناچارا" به حكومت هاي خارجي ـ با دادن امتيـازهايي كه براي منافع ملي خطرناك است ـ روي خواهند آورد كه در نتيجه به تشديد بحران و عدم تصميم گيري هاي درست و به هنگام ، در سياست هاي كلان جامعه منجر خواهد شد. در نتيجه حكومت با بحران مشروعيتي مواجه مي گردد كه در آن هنگام راه هاي برون رفت از شرايط فوق العاده در فضاي سياسي جامعه ، به حكومت وابستگي نداشته بلكه نظرات مردم تبيين كننده سياست هاي راهبردي جامعه خواهد بود.
ايرانيان آزاده
بايد مد نظر داشت كه منظور از تحريم انتخابات به معناي دادن رأي سفيد نيست، بلكه مفهوم آن عدم حضور فيزيكي در پاي صندوق هاي رأي مي باشد، چراكه در غير اين صورت (در صورت دادن رأي سفيد) حاكميت مجموعه آراء از اين دست را به حساب حاضرين در انتخابات گذاشته و از اين طريق درصدد سازماندهي مقبوليت و مشروعيت كذايي خود خواهد شد، لذا بر اين مبنا، به گمان بعضي از هموطنان كه ريختـن رأي سفيد به صنـدوق هاي انتخـابـات به معنـاي عـدم شركـت در انتخابات مي شود در برهه اي ابهام آفرين مي باشد.
در پايان با توجه به جميع جهات معروضه ، اين تشكل دانشجويي درصدد ايجاد قيموميت در جهت امر آمرانه نسبت به آزادانديشان ايراني نبوده و تصميم نهايي در مورد انتخابات قريب الوقوع را به مخاطبان و قاطبه مردم ايران و عقل فهيم و ادراك جمعي آنان مي سپارد. اميد است كه هم ميهنان با توجه به مواضع موجود تصميم شايسته بر مبناي آگاهي، خرد و دانش خويش اتخاذ نمايند.

اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران

www.daneshjooyan.org/farsi

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4839

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه تحليلي اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان در مورد انتخابات مجلس هفتم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016