شنبه 1 فروردين 1383

پيام نوروزي جبهه ملی برون مرز (هلند)

بهاران خجسته باد

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مردم قهرمان ايران،

در آستانه آغاز سال نو، فرخنده نوروز باستانی، امید بر آن داريم که آغاز بهاران نوید بخش اتحاد عمل تمام نیروهای مردمی و مترقی در کشورمان ایران باشد وتحويل سال نو را به رسم نیا کانمان بدور از کينه ها و لجاجت های شخصی آغازکنیم.
با ديدن اولين بامداد بهاری همگان گرد هم ميايند تا زندگی را همانند طبيعت بهاری از نو آغاز کنند. ما نيز طلب آن را داريم تا تمامی اقشار مردم ايران، گروهها و سازمانهای سياسی دمکرات ومردم سالار بدور از کينه های شخصی و منافع فردی و گروهی،همگام و همنفس دست در دست هم برای بر هم چيدن اساس ديکتاتوری مستبدان حاکم بر ايران گام بر دارند و مقدم بهار طبيعت را برای گشايش دروازه های بهاران آزادی و دمکراسی آماده سازند.

هموطن:
هر روزتان نوروز
نوروزتان پيروز

جبهه ملی برون مرز (هلند) برای همه هم میهنان گرامی در داخل و خارج ايران سالی پر از خوشبختی، سعادت، یکدلی و يگرنگی توام با پیروزی بر ديو اسارت را آرزومند است .

هیئت اجرائی جبهه ملی برون مرز (هلند)
داریوش مجلسی
زهره جعفری
محمود جعفری
محمد اسکندری
29 اسفند 1382

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5854

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيام نوروزي جبهه ملی برون مرز (هلند)' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016