سه شنبه 11 فروردين 1383

اطلاعيه هيئت تدارک براي تشکيل کميته بين المللی تحقيق در باره جنايات جمهوری اسلامی ايران عليه بشريت

هم ميهنان گرامی!

بدنبال طرح ايده وانتشار فراخوانی در رابطه با تلاش مشترک برای " به رسميت " شناساندن جنايات رژيم جمهوری اسلامی و بويژه فاجعه تابستان 67 بمثابه جنايت عليه بشريت جلسه ای به تاريخ 12 دسامبر در پاريس تشکيل شد و در اين جلسه بخش بزرگی از فعالين ايرانی مقيم فرانسه که در زمينه دفاع از حقوق و آزاديهای مدنی و سياسی در ايران به مبارزه بر عليه رژيم جمهوری اسلامی ايران دست می يازند، حضور داشتند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جمع در زمينه لزوم آغاز اين کارزار که در حقيقت کارزاری افشاگرانه، بين المللی و فراگير است و نيز محورهای آن به بحث و تبادل نظر دست زدند. اهميت جنبه قضايی اين کارزار، لزوم بسيج حقوق دانان ايرانی و خارجی ، لزوم گسترش اين کارزار به انجمن ها و گروه های ايراني و خارجی فعال در اين زمينه و به ويژه اين که ابعاد اين کارزار بزرگ و طولانی مدت از توان اين و يا آن فرد يا گروه محلی يا منطقه ای خارج است، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در پايان جلسه که در آن تصميم به ادامه فعاليت و تدارک مقدمات اين کارزار گرفته شد، نويسندگان اين فراخوان از طرف جمع مامور شدند که برای اين اقدامات اوليه تلاش کرده و راه را برای تشکيل جلسات گسترده تر و فراگيرتر هموار کنند.
ما در اين زمينه به اقداماتی نظير بررسی اوليه زمينه قضايی موجود، تماس با گروه ها و افرادی که ابراز تمايل به همکاری کرده بودند، تحقيق در مورد تجارب موجود نظير دادگاه های بين المللی يوگسلاوی و رواندا و بررسی تعاريف موجود مقوله " جنايت عليه بشريت "، تحقيق در مورد خطوط عمومی و حوزه های کار در اين زمينه، طرح مطالب با گروه ها و جريانات خارجی فعال در حوزه آزاديهای دموکراتيک مدنی و سياسی و ...دست زد يم. حاصل اين تلاش اوليه قبل از هرچيز روشن شدن گستردگی و دشواری کار، لزوم بسيج همه توان های ممکن و موجود از طريق رجوع به همه ايرانيان آزاده، چه متشکل و چه فردي، بسيج خانواده های قربانيان و به خصوص اين که زمينه قضايی رسيدگی مستقل به اقدامات رژيم جمهوری اسلامی از نقطه نظر جنايت عليه بشريت کاملا فراهم است، مي باشد. در واقع ما با فراوانی و نه كمبود مدارک مستدل و شاهدان عينی روبرو هستيم . ما به اتفاق آرا به ا ين نتيجه رسيديم که مصالح، علاقه و انرژی اوليه لازم برای آغاز کار کاملا فراهم مي باشد.
اين فراخوان در واقع جمع بندی ما از اقدامات اوليه ما در انجام وظيفه ای است که به ما محول شده بود. ما به نمايندگی از طرف جمعی که ما را انتخاب کرده است، در جهت تشکيل يک جلسه بزرگ برای رسيدگی به اين اقدامات اوليه و شروع عملی اين کارزاراز شما دعوت می کنيم تا در جلسه روز جمعه دوم آوريل در ساعت 19 در سالن " آژکا" شرکت کنيد تا با همکاری يکديگر سنگ بنای اين اقدام بزرگ را بگذاريم.
در اين فاصله سايت انترنتی ما: www.comite-iran.com در اختيار همه علاقمندان است. ما از همه ميخواهيم تا نکات، تذکرات، پيشنهادات خود، يعنی هر آنچه را که فکر ميکنيد می تواند در اين زمينه برای آغاز کار مورد توجه قرار بگيرد، به اين سايت ارسال داريد. ما نيز تا حد امکان، مطالب و نکات مورد نظر خود رابه تدريج در اين سايت منعکس خواهيم نمود.
باشد تا با همکاری يکديگر، دين خود را به هزاران هزار قربانيان اين رژيم قرون وسطايی ادا کنيم و داغ محکوميت آن را برای هميشه بر پيشانی رهبران، آمران و مجرمين اين اقدامات جنايتکارانه بکوبيم ونگذاريم تا گذشت زمان گرد فراموشی بر روی اين جنايات بنشاند.
هيئت تدارک برای تشکيل " کميته بين المللی تحقيق در باره جنايات جمهوری اسلامی ايران عليه بشريت "
پاريس ـ 21 مارس 2004
آدرس آژكا :
177 Rue Charonne 75011 PARIS

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6045

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه هيئت تدارک براي تشکيل کميته بين المللی تحقيق در باره جنايات جمهوری اسلامی ايران عليه بشريت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016