شنبه 29 فروردين 1383

خشونت هاي عراق را محکوم مي كنيم، نهضت آزادي ايران

با سقوط صدام و دستگيري وي و اعضاي حکومتش انتظار مي رفت مردم ستمديدة عراق به نعمت آزادي، آرامش و امنيت ملي دست پيدا کنند و نيروهاي نظاميِ کشورهاي ائتلافي، خاک عراق را هر چه زودتر و سريعتر ترک نمايند. اما حوادث هفته هاي اخير و تشديد درگيري و بمباران ها فرايندي خلاف اين انتظار را نشان مي دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نهضت آزادي ايران بر اين باور است که منافع و امنيت ملي و حفظ يکپارچگي عراق در اينست که اولا دورة اشغال نظامي عراق توسط نيروهاي خارجي هرقدر ممکن است کوتاهتر باشد و ادارة امور عراق هر چه سريع به نمايندگان منتخب مردم منتقل گردد.
ثانيا در دوران انتقال آرامش و ثبات وامنيت سياسي و اجتماعي وجود داشته باشد و همة نيروها و گروه هاي قومي و مذهبي از امنيت آيندة خود مطمئن باشند.
بروز تشنجات و دامن زدن به آن موجب بي ثباتي و ناامني و ترس از آينده شده و بهانه اي خواهد شد براي طولاني تر شدن مدت حضور نظاميان خارجي در عراق. حتي اگر حملات شورشگري کنوني توسعه پيدا کند و به جايي برسد که ارتش هاي خارجي قبل از انتقال سامان يافتة قدرت به نمايندگان مردم عراق خاک اين کشور را ترک کنند، احتمال بروز جنگ قدرت ميان گروه هاي افراطي و متعصب مذهبي و از هم پاشيدگي امور به خصوص در نواحي شيعه نشين بسياربالا است. از طرف ديگر توسعة ناآرامي هاي داخلي عراق مستقيماً بر امنيت ملي کشور ما نيز اثرگذار است. بنابراين :
نهضت آزادي ايران:
1) تسويه حساب هاي سياسي، ترور شخصيت ها از جمله عبد المجيد خوئي و سيد باقر حکيم و حمله به منازل مراجع مذهبي از جمله آيت الله سيستاني را از جانب هر گروهي و با هر بهانه اي محکوم مي نمايد.
2) دامن زدن به اختلافات و تعصبات فرقه اي و مذهبي از جمله حمله به مراسم عزاداران حسيني، انفجار و کشتار مردم بي گناه را خطرناک و موجب تعميق و تشديد بحران دانسته و بار ديگر آن را محکوم مي نمايد.
3) کشتن و مثله كردن و گروگان گيري افراد خارجي به خصوص افراد غيرنظامي را غيرقابل قبول و نفرت آور و خلاف منافع مردم عراق مي داند. اما حملة هوايي و بمباران شهرها و کشتار مردم بي گناه و غيرنظامي از جمله زنان و مردان و کودکان توسط نيروهاي نظامي اشغالگر كه جنايتي زشت تر و غيرانساني تر است را نيز محکوم مي نمايد.
به نظر نهضت آزادي ايران مقامات مسئول ايران نيز در راستاي منافع و امنيت ملي مي بايستي از امکانات سياسي و قانوني خود براي کاهش تشنجات، ثبات و امنيت سياسي استفاده نمايند. توصيه ما به برادران عراقي در اين مرحلة سرنوشت ساز هوشياري، اتحاد، حفظ آرامش، خويشتن داري و ايجاد آمادگي براي اداره کشورشان مي باشد.
نهضت آزادي ايران

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6563

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خشونت هاي عراق را محکوم مي كنيم، نهضت آزادي ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016