دوشنبه 21 ارديبهشت 1383

بيانيه دفتر تحکيم وحدت در محکوميت حکم اعدام هاشم آغاجري

يک ماه و اندي بيش از وعده پاسخگويي سران جمهوري اسلامي و سخن پردازي هاي آنان درباب ضرورت بازخواني عملکرد نهادهاي مختلف حکومتي نگذشته که بار ديگر ناقوس شوم انسان ستيزي و خردگريزي، به نشانه استيلاي بي چون و چراي اقتدارگرايان زورمدار بر سرنوشت جمعي ملت ايران وعسرت آزادي خواهان آزاده اين سرزمين ، در فضاي تيره و تاري که صدايي جز هلهله سرمستانه دشمنان آزادي در آن به گوش نمي رسد، طنين افکن شده است.طنيني که پرده تزوير حاکمان را مي درد و برهمگان عيان مي سازد که شعار پاسخگويي و نقد ، سرپوشي بيش برادامه مشي حاکميت در تضييع و تحديد حقوق و آزادي ايرانيان نيست.
تاييد حکم اعدام دکتر هاشم آغاجري که به جرم به چالش گرفتن و نقد جزم انديشي هاي رايج در حوزه دين ،که در ايران به آفت درآميختن با حوزه قدرت نيز دچار است، رحل اقامت از گوشه مجلس معرفت به کنج محبس افکنده و به اراده ساکنان قوه قضاييه و يا به تعبير انديشمندي ، قوه قصابيه مرگ خويش را به انتظار نشسته،کوس رسوايي کسانيست که در خرقه آلوده لاف صلاح مي زنند و در پي آنند که باطن پوسيده و فاسد خود را در لفافه الفاظ و شعارها از انظار مردم و جهانيان پنهان سازند تا زمان چنگ اندازيشان بر منافع ملي ايرانيان چند صباحي بيش ، افزون گردد. بي شک اقدام اخير قوه سابقا قضا که نامه اعمالش تهي از حق پويي و مشحون از بي عدالتي است، نه تنها ترديد ايرانيان،که مدتهاست به ماهيت وجودي اقتدارگرايان حاکم پي برده اند ، که ترديد جهانيان را نيز نسبت به اصلاح ناپذيري و عزم جزم تماميت خواهان درادامه سياست تهديد و ارعابشان به يقين مبدل ساخته است. آنچنان که به نظر مي رسد ، حتي سازش ها و مذاکرات پيدا و پنهان تصميم سازان و نمايندگان حاکميت با مقامات و نهادهاي بين المللي نيز تاثيري بر روند سياست ها و تصميم گيري هاي آنان که عرصه را بر مردم ايران تيره و تار ساخته ، ندارد.
اقدامات آزادي ستيزانه ويرانه قضايي در چند ماهه اخير اما، تنها به صدور حکم اعدام براي دکتر هاشم آغاجري محدود نمي شود، بلکه شامل حال ساير فرزندان دانشگاه نيزگرديده. احضارهاي پياپي و صدور احکام سنگين براي فعالين جنبش دانشجويي ، اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت و انجمن هاي اسلامي دانشجويان اين نکته را به ذهن متبادر مي سازد که تئوري پردازان خشونت و استبداد سياسي پيکان تهاجم خود را بيش و پيش از همه به سوي دانشگاه نشانه گرفته اند تا بدين وسيله اين تنها محمل باقي مانده براي برافروختن مجدد شعله فسرده آزادي و انسانيت در ايران را نيز به محاق برند و سناريوي خود را براي اضمحلال کامل روح آزادي خواهي مردم ايران به نهايت رسانند. غافل از آنکه دانشگاه بنا به ذات و ماهيت وجودي خود منبع روشنگري و آگاهي بخشي است و چراغ نقد و پرسشگري آن به ترفند شب پرستان به خاموشي نمي نشيند.
مسائل اشاره شده در کنار صدور احکام زندان طولاني مدت براي فعالين ملي-مذهبي وموارد متعدد نقض حقوق بشر از سوي قوه قضاييه نشان از آن دارد که عزم حاکمين ايران در مواجهه با فشارهاي بين المللي به خصوص در رابطه با مسئله حقوق بشر بر آن قرار گرفته است که با اتخاذ سياست ظاهري گفتگو و تعامل و با تکيه بر تامين منافع ساير دولت ها در ايران، ضمن تامين فرصت لازم جهت سرکوب نيروهاي سياسي و اجتماعي ، فضاي لازم براي ادامه وتثبيت حيات سياسي خود را فراهم کنند و در عين حال با ترسيم چهره اي پذيرفتني در عرصه جهاني، از شکل گيري اجماع بين المللي عليه وضع موجود در ايران جلوگيري نمايند که در اين راه عملکرد و نحوه تعامل نهادهاي مدافع حقوق بشر نظير کميسيون حقوق بشر سازمان ملل با اقتدارگرايان، تاثير به سزايي در پيشبرد و تامين خواسته هاي آنان ايفا مي کند. طرفه آنکه مقامات قوه قضاييه چند هفته اي بيش به تعهدات خود در قبال اين نهادها پاي بند نبوده و تاييد حکم اعدام دکتر آغاجري و ساير اقدامات اينچنيني، نشان دهنده اراده آنان در ادامه راهي است که در چند سال اخير پيموده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين ميان انتظار از نهادهاي بين المللي که تا کنون از لزوم گفتگو و تساهل در برخورد با روند نقض گسترده حقوق بشر در ايران ، جهت تاثيرگذاري و توقف آن سخن گفته اند آن است که با توجه به روند سرکوبگرانه موجود و احکام اخير که همگي در تضاد کامل با مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و نيز تعهدات مقامات جمهوري اسلامي مبني بر رعايت حقوق منتقدين و فعالين سياسي در مذاکره با اين نهادها قرار دارند با دقت و تعهد مضاعف به بررسي و تصميم گيري پيرامون مسائل ايران بپردازند تا جهان بار ديگر قرباني شدن آرمان ها و خواسته هاي انساني يک ملت تحت تاثير سيطره اصحاب استبداد و خودکامگي بر سرنوشت جمعي آنان را به تماشا ننشيند.
در پايان به عنوان بخشي از جنبش دانشجويي ايران که همواره مدافع استقرار و نهادينه شدن حقوق بشر به مثابه ميثاق جهاني در حمايت از کرامت انساني شهروندان بوده است و با اعتقاد به رسالت دانشگاه در نقد و روشنگري و دفاع از شجاعت علمي و اخلاقي ، ضمن محکوم کردن حکم ننگين و قرون وسطايي اعدام دکتر هاشم آغاجري اعلام مي کنيم همچنان در دفاع از حقوق مشروع تمامي ايرانيان براي داشتن زندگي آزاد و انساني خواهيم کوشيد و با تمام توان در راه ملزم ساختن قدرتمداران به رعايت حقوق بشر تلاش خواهيم کرد.

شوراي تهران دفتر تحکيم وحدت

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/7453

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه دفتر تحکيم وحدت در محکوميت حکم اعدام هاشم آغاجري' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016