پنجشنبه 31 ارديبهشت 1383

بیانیه شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت پیرامون وضعیت یکی از دانشجویان دربند دانشگاه تربیت معلم سبزوار

پنجشنبه 29 ارديبهشت 1383

از تمامي مجامع و فعالين حقوق بشر در سراسر دنيا خواستار پيگيري پرونده محکوميت اين دانشجوي دربند ميباشيم تا صداي مظلوميت اين دانشجو به گوش تمامي جهانيان برسد.

بار ديگر يکي از دوستانمان در دانشگاه تربيت معلم سبزوار براي اعتقاداتي که آرزوي همه آزادگان و مبارزان راه سعادت ايران عزيزمان در يکصد سال اخير ،بلکه در طول تاريخ مبارزان اين سرزمين بوده است توسط کسانيکه هيچ علاقه و مسئوليتي در قبال ايران عزيز و ملت مظلوم اين سرزمين ندارند،محکوم شده است.شش ماه زندان در ازاي تن در ندادن به وضع موجود کوچکترين هزينه اي است که آدمي ميتواند در راه عقيده و انديشه بدهد و براي عضوي از بدنه دانشجويي کشور چنين برخوردي و چنين واکنشي از طرف دستگاه قضائي کشور تنها نشانگر روحيه آزادي و آزاد انديشي استو ديگر هيچ.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

قريب به سه ماه از زنداني شدن يار دبستاني مان به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي ميگذرد آن هم به دليل صدور بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار

در اين سرما گرسنه، زخم خورده

دويم آسيمه سر بر برف چون باد

وليکن عزت آزادگي را

نگهبانيم

آزاديم آزاد...

ما جمعي از اعضاي اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجوئي دفتر تحکيم وحدت(طيف علامه)ضمن محکوم کردن حکم فوق عليه آقاي "قاسم عطايي عظيمي"از اعضاي اسبق شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار،از تمامي مجامع و فعالين حقوق بشر در سراسر دنيا خواستار پيگيري پرونده محکوميت اين دانشجوي دربند ميباشيم تا صداي مظلوميت اين دانشجو به گوش تمامي جهانيان برسد.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/7955

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بیانیه شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت پیرامون وضعیت یکی از دانشجویان دربند دانشگاه تربیت معلم سبزوار' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016