چهارشنبه 31 تير 1383

فستيوالي براي جنبش دانشجويي ايران، روزبه رياضي، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميرکبير

جنبش دانشجويي را بسياري موتور محرکه پيشبرد تحولات در ساخت حکومت و جامعه دانسته اند.اين گزاره در جوامع در حال گذار نظير ايران به واقعيت بسيار نزديک است زيرا در اين گونه جوامع دانشگاه از معدود مراکزتجمع نيروهاي ترقيخواه بوده است که براي چندين دهه امکان حيات يافته و به مرکز نشر و توسعه انديشه هاي مترقي بدل گرديده.اين البته از تقدير تاريخي خوش ايرانيان بوده که سير حوادث در ايران در طول نيم دهه گذشته به گونه اي رقم خورده است که دانشگاهيان رداي تحول خواهي و پي جويي خواسته هاي مترقي را به تن کرده اند چه در برخي ديگر از کشورهاي در حال توسعه اين نقش اجتماعي در روند حوادث برعهده نظاميان قرار گرفته است.
با در نظر گرفتن اين مقدمه لاجرم بايد گفت دانشگاه و جنبش دانشجويي در سير تحولات ايران همواره واجد تاثيرگذاري بسيار بوده و فراز و فرود آن تاثيري مستقيم بر شرايط عمومي جامعه ايران دارد. در بررسي اين فراز و فرودها از عوامل بسياري مي توان نام برد که از جمله مهمترين آنها "استقلال" و "غناي فکري" جريانات دانشجويي هستند، مواردي که اهميت آنها در سال هاي اخير براي فعالين دانشجويي محرز گرديده و لزوم تامينشان از سوي آنان مورد تاکيد قرار گرفته است. انجمن هاي اسلامي دانشجويان که ذيل عنوان کلي دفتر تحکيم وحدت به فعاليت مي پردازند در حال حاضر منسجم ترين و به عبارتي تنها گروه منسجم با شاکله کاملا دانشجويي در سطح دانشگاههاي کشورند. اين موضوع از يک سو مانعي در برابر پويايي جنبش دانشجويي ايران است و از سوي ديگر مبين اين نکته است که فعاليتهاي انجمن هاي اسلامي دانشجويان تنها وجه آگاهانه عملکرد جنبش دانشجويي است.از اين رو تامين آن دو نياز ذکر شده بايد در اولويت کاري فعالين دفتر تحکيم وحدت قرار گيرد. در دوسال اخير اگرچه گام هاي بسيار در راستاي دوري و استقلال از مراجع قدرت و نقد روابط حاکم بر آنان از سوي انجمن هاي اسلامي برداشته شد اما زيرساخت تشکيلاتي متناسب با شرليط جديد جامعه واستراتژي دوري از قدرت در انجمن ها مهيا نگرديد.اگر بخواهيم ملموس تر صحبت کنيم بايد به مصاديق اين زيرساخت ها بپردازيم که "استقلال مالي"از جمله مهمترين آنها محسوب مي گردد. با نگاهي به گذشته وبا رجوع به منابعي که در آنها به برسي جنبش دانشجويي در سالهاي پيش از انقلاب سال 57 و به ويژه "کنفدراسيون دانشجويان" ايراني در خارج از کشور پرداخته شده ، مي توان از خودگرداني و استقلال مالي به عنوان يکي ازعوامل توانمندي جريانات دانشجويي در پي گيري مطالباتشان در آن دوره نام برد.اين خودگرداني که مطابق منابع مختلف از مسووليت پذيري دانشجويان نسبت به مسائلي از قبيل پرداخت حق عضويت و موارد اينچنينني ديگر ناشي مي گرديد اصلي ترين پايه استقلال جريانات دانشجويي را تشکيل مي داد .
در بررسي ديگر عامل مورد نياز جنبش دامنشجويي در شرايط کنوني يعني بازسازي و کسب غناي محتوايي ذکر اين نکته ضروريست که درگير شدن مستقيم فعالين دانشجويي در وادي سياست و گرفتار آمدن آنان در روزمرگي ، نبود نهادهاي مدني در سطح جامعه و حجم عظيم فشارهاي وارده بر نهادهاي دانشجويي در سالهاي اخير موجب به انتها رسيدن ذخيره تئوريک آنان گشته است. خلاصه شدن فعاليت دفتر تحکيم و انجمن هاي اسلامي در حوزه اي محدود و منحصر به برخي مسائل هر چند با درجه اهميت بالا و رويکرد بعضا شعارگونه فعالين دانشجويي به مفاهيم مطرح شده نظير دموکراسي ، حقوق بشر و جامعه مدني گواه اين موضوع است. در عين حال تضعيف مولفه هاي عقلانيت دروني در جنبش دانشجويي در بدترين حالت مي تواند منتج به در پيش گرفتن مشيي پوپوليستي ودر نهايت طي مسير قهقهرا و اضمحلال آن بيانجامد. براي جلوگيزي از اين امر تنها راه پيش رو جدي گرفتن کارکرد دانشگاه به مثابه پل ارتباطي روشنفکران و جامعه و تبديل کردن نهادهاي دانشجويي به ميزبانان اين تعامل فکريست.

با توجه به اهميت موارد بالا در روند آينده جنبش دانشجويي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميرکبير بر آن شده تا در مردادماه امسال با برگزاري دوره اي آموزشي با عنوان فستيوال فرهنگي- سياسي پلي تکنيک مشتمل بر 13 عنوان کلاس در حوزه هاي علوم سياسي ، فلسفه ، جامعه شناسي ، اقتصاد و تحليل تاريخ معاصر ايران و 18 عنوان سخنراني و ميزگرد موضوعي حول محورهاي جنبش دانشجويي ، جنبش زنان ، دموکراسي و حقوق بشر و جريان روشنفکري ، در راستاي عملي کردن ايده تقويت توان فکري دانشجويان و نيز ساير بخش هاي فکري فعال جامعه گام بردارد.همچنين در راستاي مباحث اشاره شده و براي حرکت به سمت استقلال مالي جنبش دانشجويي ، تامين بخشي از هزينه هاي اين دوره آموزشي نيز بر عهده دانشجويان و شرکت کنندگان در آن گذاشته شده.امري که شايد در وهله نخست اندکي خلاف عرف و عادت بنمايد اما براي گذار و دستيابي به استقلال واقعي جنبش دانشجويي و انجمن هاي اسلامي دانشجويان گريزناپذير بوده و مرحله اي ديگر از بلوغ دانشجويان را به نمايش مي گذارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شرح کامل فستيوال فرهنگي – سياسي پلي تکنيک:

فستيوال سياسي – فرهنگي پلي تکنيک چهار هفته به طول مي انجامد که هر يک از هفته ها به يک موضوع اختصاص داده شده. عناوين اين هفته ها عبارتند از :
1- جنبش دانشجويي 2- جنبش زنان 3-دموکراسي و حقوق بشر 4-جريان روشنفکري


در طول اين چهارهفته علاوه بر 13 عنوان کلاس در حوزه هاي فلسفه ،
جامعه شناسي ، اقتصاد ، روابط بين الملل و حقوق ، مجموعه اي از سخنراني ها و ميزگردهاي موضوعي متناسب با عنوان هر هفته نيز در نظر گرفته شده که در آنها صاحبنظران از طيف هاي مختلف فکري امکان ارائه آراء خود در زمينه مربوطه را خواهند داشت.
علاقمندان به حضور در فستيوال سياسي-فرهنگب پلي تکنيک مي توانند با مراجعه به دفتر انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميرکبير واقع در خيابان حافظ- روبه روي خيابان سميه- پرديس مرکزي دانشگاه اميرکبير و يا با تماس با شماره تلفن هاي:64542599-6495654-64542598- 021 در اين دوره آموزشي ثبت نام به عمل بياورند.

برنامه کلاسها :
جامعه ديني و جامعه اخلاقي ............... دکتر عبدالکريم سروش
سير روشنفکري در غرب..................... دكتر رامين جهانبگلو
خوانشي فلسفي از انقلاب اسلامي................. دكتر حاتم قادري
نقد روشنفکري ايراني............................. دكتر حاتم قادري
انديشه سياسي در غرب.......................... عزت ا...فولادوند
اقتصاد و سياست مدرن....................... دكتر موسي غني نژاد
اگزيستانسياليسم ................................ سعيد حنايي کاشاني
جهاني شدن، سياست و حقوق بشر...............دكتر حسين سليمي
جهاني شدن ، هويت و فرهنگ................. دکتر احمد گل محمدي
نقد مدرنيته و پسامدرنيته........................ دکترمحمد ضيمران
روانکاوي فرهنگ عامه........................... دکتر حسين پاينده
در هواي حق و عدالت........................دکتر محمد علي موحد
اقتصاد سياسي چپ.......................... دكترفريبرز رييس دانا

برنامه سخنراني ها:

هفته جنبش دانشجويي :

چشم انداز جنبش هاي دانشجويي در جهان :محمد قائد(5 مرداد)
پارلمان دانشجويي...................................بابک احمدي (24 مرداد)
جنبش دانشجويي با نگاهي به تحولات آينده............ دکترحاتم قادري( 8 مرداد)
بازخواني جنبش دانشجويي(76-82)......علي افشاري-مهندس موسوي خوييني(8 مرداد)


هفته جنبش زنان:

پوشش ، جنسيت ، قدرت................دکتر فاطمه صادقي
جنبش زنان و جهاني شدن....................مريم خراساني
فيمينيسم و عمل اجتماعي.............. زيبا جلالي،فاطمه حقيقت جو-فريبا داودي مهاجر
جنبش زنان در ايران...................دکتر خاتم-شهلا عزازي-دکتر ناهيد مطيع
زنان و قدرت..........................نيکو سرخوش
هفته دموکراسي و حقوق بشر:

دموکراسي و حقوق بشر............ عماد باقي
اخلاق گفتگو ....................... هومن پناهنده
حاکميت قانون و حقوق بشر.......دکتر اميرارجمند
چرا مشروطه به دموکراسي منجر نشد؟.............دکتر سعيد حجاريان
روشنفکراني که فردا مي آيند؟.........دکتر محمد رضا تاجيک

هفته روشنفکري :

تاريخ روشنفکري........................رامين جهانبگلو
روشنفکري و مسوليت اجتماعي...........خشايار ديهيمي
سير انحطاط انديشه در ايران...........دکتر سيد جواد طباطبايي
روشنفکري ديني و عرفي..............دکتر حاتم قادري ، سعيد حنايي کاشاني
نقد روشنفکري کلاسيک...............افشين جهانديده

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10255

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فستيوالي براي جنبش دانشجويي ايران، روزبه رياضي، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميرکبير' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016