شنبه 3 مرداد 1383

دو نامه از کانون نويسندگان ايران خطاب به انجمن جهاني قلم و نويسندگان آزاده ايران و جهان درباره وضعيت ناصر زرافشان و عليرضا جباري

نویسندگان آزادۀ ایران و جهان !

سومین سال زندانی شدن دکتر ناصر زرافشان عضو برجستهء کانون نویسندگان ایران و برندۀ جایزه پن جهانی و عضو افتخاری آن انجمن ، وکیل شماری از اولیای دم قتل های سیاسی نویسندگان و آزادیخواهان و دگراندیشان آغاز شده است .
علیرضا جباری عضو دیگر کانون نویسندگان ایران نیز بیش از یک سال و نیم است که به دلیل ابرازعقاید خود در یک مصاحبه انترنتی، زندانی شده است .
اتهام ناصر زرافشان دفاع صلح آمیز و منطقی از آزادی اندیشه و بیان و پیگیری جدی پرونده قتل های زنجیره ای است .
علیرضا جباری نیز صرفا به دلیل اظهار آزادانه عقاید خود در زندان است . شرایط دادگاه ها و نحوه دادرسی و حکم صادر شده در باره این دو به هیچ وجه مطابق با اصول عدل و انصاف نبوده است .
کانون نویسندگان ایران با بیش از سی و هفت سال سابقه فعالیت در راه آزادی اندیشه و بیان و قلم و با برخورداری از اعتبار ملی و حمایت آزادیخواهان جهان پیوسته مدافع آزادی و مخالف ممیزی و خفقان بوده است و اکنون یک بار دیگر صدای خود را برای جلب توجه نویسندگان آزاده جهان به گوش جهانیان می رساند و خواستار آزادی نویسندگان و آزادیخواهان ایرانی در بند است .

با بهترین آرزوها
کانون نویسندگان ایران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

انجمن جهاني قلم
نویسنده گرامی آقای آرتور میلر

سومین سال زندانی شدن دکتر ناصر زرافشان عضو برجستهء کانون نویسندگان ایران و برندۀ جایزه پن جهانی و عضو افتخاری آن انجمن ، وکیل شماری از اولیای دم قتل های سیاسی نویسندگان و آزادیخواهان و دگراندیشان آغاز شده است .
علیرضا جباری عضو دیگر کانون نویسندگان ایران نیز بیش از یک سال و نیم است که به دلیل ابرازعقاید خود در یک مصاحبه انترنتی، زندانی شده است .
اتهام ناصر زرافشان دفاع صلح آمیز و منطقی از آزادی اندیشه و بیان و پیگیری جدی پرونده قتل های زنجیره ای است .
علیرضا جباری نیز صرفا به دلیل اظهار آزادانه عقاید خود در زندان است . شرایط دادگاه ها و نحوه دادرسی و حکم صادر شده در باره این دو به هیچ وجه مطابق با اصول عدل و انصاف نبوده است .
کانون نویسندگان ایران با بیش از سی و هفت سال سابقه فعالیت در راه آزادی اندیشه و بیان و قلم و با برخورداری از اعتبار ملی و حمایت آزادیخواهان جهان پیوسته مدافع آزادی و مخالف ممیزی و خفقان بوده است و اکنون یک بار دیگر صدای خود را برای جلب توجه نویسندگان آزاده جهان به گوش جهانیان می رساند و خواستار آزادی نویسندگان و آزادیخواهان ایرانی در بند است .

از توجه و محبت همه آزادیخواهان جهان
به ویژه انجمن جهانی پن سپاسگزاریم

با بهترین آرزوها
کانون نویسندگان ایران

Copyright: gooya.com 2016