چهارشنبه 4 شهريور 1383

«طرح ساختار سازماندهی» پيشنهاد نهايی گروه کار به گردهم‌آيی سراسرى جمهوريخواهان دمکرات و لائيک

گروه کار ساختار پس از گردآوری و اطلاع از مجموعه‌ی پيشنهادات اصلاحی‌(۱) به بررسی مجدد طرح پيشنهادی اوليه‌ی خود اقدام کرد و سند حاضر حاصل اين بازبينی است. اين سند که پايه‌ی مباحثات گردهم‌آيی سراسری در تاريخ ۳ تا ۵ سپتامبر ۲۰۰۴ در پاريس خواهد بود، سنديست موقت که برای تصويب در نخستين گردهم‌آيی سراسری و به منظور سامان دادن فعاليتهای جمهوريخواهان دمکرات و لائيک تا مجمع عمومی سراسری بعدی از جانب «گروه کار ساختار» ارائه می‌شود. لازم به توضيح است که در موارديکه گروه کار ساختار نظر واحدی ندارد، پيشنهادات مختلف به صورت بندهای الف، ب، ج، د، مشخص گرديده‌اند. تلاش برای تکميل و تدقيق اين سند از اهم وظايف ما در آينده محسوب می‌شود.
گروه کار ساختار - ۲۵ اوت ۲۰۰۴

۱. نام
الف) نام تشکل «جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران» است.
ب ) نام تشکل «جنبش برای جمهوری در ايران» است‌(۲).

۲. تعريف
«جنبش X» جنبشی است کثرت گرا، فراگير، دمکراتيک، باز، علنی و مستقل که جمهوريخواهان لائيک و دمکرات را بر مبنای اسناد پايه مصوّب مجمع عمومی سراسری سپتامبر ۲۰۰۴ (سند سياسی و ساختاری) گرد هم می‌آورد.

۳. همراه
مبنای مشارکت در کوششهای «جنبش X» فردی است، صرفنظر از وابستگی يا عدم وابستگی افراد به احزاب، سازمانها، تشکلها و انجمنهای ديگر. همراه کسی است که به نحوی در اين جنبش شرکت کند و در پيشبرد فعاليتهای آن بکوشد.
همراهان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در همه‌ی نهادها برخوردارند.
نيازهای مالی جنبش از طريق کمکهای داوطلبانه‌ی همراهان و دوستان آن تأمين خواهد شد. جنبش در قبال دريافت کمکهای مالی هيچگونه شرط يا تعهدی نمی‌پذيرد.

۴. نهادها
۱-۴. نهاد محلی
پيشنهاد الف: نهادهای محلی به منظور پيشبرد فعاليتهای شهری، منطقه‌ای يا کشوری از افراد داوطلب تشکيل می‌شوند. اين نهادها در همه‌ی تصميم گيريها و روشهای کار خويش خودمختار و خودگردانند. تعلق آنها به «جنبش X» فعاليت بر مبنای اسناد پايه و مصوبات مجمع عمومی است.
پيشنهاد ب : اعضای جنبش بنا به امکانات بايد در محل اقامت خود به منظور پيشبرد فعاليتهای محلی، نهاد محلی (شهری، منطقه‌ای و کشوری) تشکيل دهند.

۲-۴. گروه کار
گروههای کار از افراد داوطلب تشکيل می‌شوند که برای پاسخگوئی به نيازهای عاجل يا پايدار جنبش در زمينه‌های نظری و يا اقدامات عملی، به صورت سراسری يا محلی گرد هم می‌آيند. اين گروهها در پيشبرد وظايف و روشهای کار خويش خودمختارند. گروه کار از جانب نهادها در سطوح گوناگون تعيين می‌شود و در قبال آنها پاسخگوست. گروههای کار مختارند حاصل فعاليتها و تحقيقات خود را با نام گروه کار و به مسئوليت خود منتشر کنند.

۳-۴. مجمع عمومی سراسری
عاليترين ارگان «جنبش X » مجموع عمومی سراسری است که در فاصله حداقل يک سال و حداکثر ۱۸ ماه با شرکت همراهان و علاقمندان برگزار می‌شود. اين مجمع نشستی است علنی و باز، و در آن همراهان «جنبش X » از حق شرکت در رأی‌گيری برخوردارند. اين مجمع در تصميم‌گيری پيرامون همه‌ی مسايل اعم از سياسی و تشکيلاتی تام‌الاختيار است.

پيشنهاد الف: مجمع عمومی سراسری شماری از افراد را متناسب با تعداد رأی دهندگان با رأی مستقيم و مخفی به عنوان شورای هم‌آهنگی انتخاب می‌کند.

پيشنهاد ب: نمايندگان نهادهای محلی و گروههای کار سراسری می‌توانند به شورای هم‌آهنگی منتخب در مجمع عمومی سراسری با رأی مستقيم و مخفی اضافه ‌شوند. تعداد نمايندگان اضافه شده هيچگاه بيشتر از هيئت انتخاب شده در مجمع عمومی سراسری نخواهد بود.
پيشنهاد ج: شورای هم‌آهنگی به طور عمده مرکب از همآهنگ‌کنندگان گروههای کار سراسری و واحدهای محلی است. برای تأمين تنوع (سياسی، جغرافيائی، مشارکت زنان) در شورای همآهنگی کسان ديگری نيز با رأی مخفی در مجمع عمومی انتخاب و به آن اضافه می‌شوند.
پيشنهاد د: در نخستين گردهم‌آييگروه کار آکسيونهای سراسری تشکيل می‌شود و اعضای آن که با رأی مخفی انتخاب می‌شوند نخستين هسته‌ی شورای همآهنگی را شکل می‌دهند. همآهنگ‌کنندگان واخدهای محلی و گروههای کار به اين هسته می‌پيوندند.

مجمع عمومی پس از استماع گزارش ساليانه شورای هم‌آهنگی و بحث پيرامون آن در تأييد يا رد آن رأی گيری می‌کند.

۴-۴. شورای هم‌آهنگی
شورای هم‌آهنگی عهده دار وظايف زير است:
۱) هم‌آهنگ کردن و بازتاب فعاليتهای نهادهای گوناگون و کمک به ايجاد و گسترش آنها، و نيز نظارت بر فعاليت گروههای کار سراسری.
۲) موضع‌گيريهای سياسی به نام «جنبش X» در چارچوب اسناد و مصوبات مجمع عمومی سراسری.
۳) پيشبرد کارزارهای سراسری و برنامه‌ريزيهای عمومی.
۴) برگزاری مجمع عمومی سراسری آينده.
۵) خزانه‌داری سراسری.
۶) ارتباط با ديگر نيروها و مجامع ايرانی و خارجی.
۷) پيشبرد وظايفی که مجمع عمومی سراسری به عهده‌ی شورای هم‌آهنگی وا می‌گذارد.

تبصره‌ی ۱: شورای هم‌آهنگی می‌تواند در مواردی که ضروری تشخيص می‌دهد تصميم‌گيری پيرامون برخی از مسائل را به مباحثه و همه پرسی عمومی واگذار کند. در عين حال، شورای همآهنگی در موضوعاتی که با اکثريت مطلق آراء، مهم تشخيص می‌دهد با ۳/۲ آراء اعلان نظر می‌نمايد. در صورت عدم احراز اين اکثريت، شورای هم‌آهنگی آن موضوع را به نظرخواهی عمومی يا به مجمع عمومی سراسری واگذار می‌کند.

تبصره‌ی ۲: شورای هم‌آهنگی اختيار دارد آئين‌نامه‌ی داخلی خود را تدوين کند و نهادهائی را برای پيشبرد کارش تشکيل دهد. اين آئين نامه و ترکيب اين نهادها علناً انتشار خواهد يافت.
تبصره‌ی ۳: شورای هم‌آهنگی و نيز نهادهای ديگر مختارند به منظور پيشبرد فعاليتهای خود از رايزنی و کمک فکری و عملی همراهان، صاحبنظران و مشاورانی که به اين منظور دعوت می‌شوند، برخوردار باشند.

۵. مشارکت زنان
«جنبش X» خود را به تأمين مشارکت هرچه گسترده‌تر زنان در همه‌ی عرصه‌های فعاليت متعهد می‌داند. شيوه‌ها و چگونگی اين مشارکت مطابق با مصوبه‌ی مجمع عمومی تعيين خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پيشنهاد الف: «جنبش X» حرکتی است نوآور، جنبشی و دمکراتيک. لازمه‌ی شکل‌گيری اين حرکت مشارکت بلاواسطه‌ی زنان است. اين امر شدنی نيست مگر آنکه اهرمهای دخالت‌دهی و دخالت‌گری زنان در اين حرکت فراهم شود. «جنبش X» آگاهانه سهميه بندی ۵۰% زنان را در حرکت خود در تمامی نهادهای انتخابی و انتصابی برای تحقق برابری حقوق عملی می‌سازد.
پيشنهاد ب: در اولين گردهم‌آيی سراسری در ترکيب شورای هم‌آهنگی سهميه بندی زنان در نظر گرفته می‌شود؛ اين سهميه بندی به نسبت تعداد زنان و مردان شرکت کننده يا نامزدهای زن و مرد در گردهم‌آيی خواهد بود.
پيشنهاد ج: «جنبش X» کانديداتوری متساوی زنان و مردان را در تمامی نهادهای انتخابی، تشويق می‌نمايد.

پاورقی‌ها

۱- «طرح پيشنهادی گروه کار ساختار» مقدمتاً در تاريخ ۱۲ ژوئيه ۲۰۰۴ از جانب گروه کار ساختار در سايت صدای ما انتشار يافت. در مقدمه‌ی آن طرح، تاريخ ۱۵ ماه اوت جهت گردآوری پيشنهادات اصلاحی مقرر شده بود. در طول اين مدت، مقالات متعددی پيرامون طرح ساختار در سايت صدای ما به چاپ رسيد که حاوی پيشنهادات اصلاحی عديده‌ای بود. به علاوه برخی از دوستان با ارسال مستقيم نقطه نظرات اصلاحی خود به آدرس الکترونيکی گروه کار ساختار، ما را در امر بازبينی طرح مزبور ياری رساندند. سرانجام آن که در نشست هانوفر به تاريخ ۱۴ و ۱۵ اوت که با حضور جمعی از اعضای گروههای کار و هيئت همآهنگی تشکيل گرديد. مجموعه‌ای از پيشنهادات اصلاحی تدارک کنندگان گردهم‌آيی سراسری جمع‌آوری شد. گروه کار ساختار، بی‌آن که مدعی اعمال همه‌ی اصلاحات پيشنهادی باشد، متناسب با زمانی که در اختيار داشت، آن رشته از اصلاحاتی را که مهم و قابل اعمال در موعد مقرر دانست، در پيشنهاد نهايی که هم اکنون در مقابل داريد، ملحوظ نمود.
۲- نظر به اهميت انتخاب نام و لزوم مشارکت همه‌ی جمهوريخواهان لائيک و دمکرات در تعيين آن، ستونی در سايت «صدای ما» باز خواهد شد تا کليه‌ی پيشنهادات مربوط به نام از طريق آن گردآوری شود.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11253

فهرست زير سايت هايي هستند که به '«طرح ساختار سازماندهی» پيشنهاد نهايی گروه کار به گردهم‌آيی سراسرى جمهوريخواهان دمکرات و لائيک' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016