جمعه 13 شهريور 1383

"قو ميتها" و يا "مليتها"، حسن عليزاده

yekashena@hotmail.com
لوس آنجلس- امريكا

اگر در گفتگو و تبادل نظر تعريف مشترك و مشخصي در به كار گيري واژه ها و كلمات وجود نداشته باشد ، نه تنها گفتگو و تبادل نظر مفيد و سازنده نخواهد بود ، بلكه باعث اختلاف نظر هم خواهد شد. چرا كه هر يك از طرفين گفتگو تعاريف و برداشتهاي خود را دارند كه به كلي متفاوت از ديگري است.
اگر در گفتگو و تبادل نظر استفاده از واژه ها و كلمات با تعريف و معناي مشخص را به جاي واژه ها و كلمات با تعاريف و معناي مشخص ديگري بكار بريم ، نه تنها موجب اختلاف نظر ميشود ، بلكه باعث عدم اعتماد و سوء تفاهم و سوء ظن نسبت به اهداف طرف ديگر خواهد شد.

متاسفانه در گفتار هاي سياسي ما ايرانيان اين جابجايي واژه ها و كلمات و يكي را بجاي ديگري بكار بردن فراوان ديده ميشود. " جدايي دين از دولت " بجاي استفاده از " جدايي دين از حكومت"، " مليتها" بجاي "قو ميتها" نمونه هايي از اين گونه واژه ها و كلمات هستند.
بسيار هم ديده ميشود كه نويسنده اي در نوشتار خود از هر دو واژه و كلمه ،كه معناي كاملا متفاوتي با هم دارند، را مورد استفاده قرار ميدهد و آنها را از نظر معنا يكي مي داند. از جمله "مليت" و " قو ميت".

انسانهايي كه در نژاد، زبان، آداب و رسوم، سنت غذا و پو شاك و در مواردي بسياري هم در مذهب نقاط مشترك دارند را يك" قوم" گويند. و صفت يك فرد را مي توان با "قو ميت" او مشخص كرد. بطور مثال " مليت" من ايراني است و " قو ميت" من "گيلك". آقاي يرواند آبراهاميان در كتاب " ايران بين دو انقلاب" (جدول شماره 1 صفحه 16 ) از 25 "قوم" نام ميبرد كه در محدوده جغرافيايي مشخصي به نام ايران زندگي مي كنند كه بنام "ملت" ايران ناميده و مشخص ميشوند. و همه آنها داراي يك " مليت" ايراني هستند.

در بسياري از نوشته ها و سند هاي سياسي ، بخصوص نوشته هاي هموطنان چپ ما، از حق و حقوق " مليتها" نامبرده ميشود. و گاهي دو واژه "مليتها" و " قو ميتها" را مترادف قرار داده و از هر دو استفاده مي كنند. كه باعث سر در گمي بيشتر مي شود. برخي از اين دوستان تا آنجا پيش مي روند كه ايران را فقط با شش (6) "مليت"؟ كرد، ترك، عرب، بلوچ، تركمن و فارس مشخص مي كنند و خواهان حق و حقوق آنها هستند.( همه اين گروه افراد "قوم" هستند) گو يا به زعم آنها "مليت" "گيلك" ،" بختياري" ، " لري" ، " قشقايي" ،" آشوري "،" ارمني" و غيره وجود خارجي ندارند و به حساب نمي آيند.
آيا "مليت" يك بلوچ پاكستاني با يك بلوچ ايراني و يا با يك بلوچ افغاني يكي است؟ بدون شك " مليتها" ي آنها متفاوت است. اما " قو ميتها" ي آنها يكي است.

در زبان انگليسي اگر از شما و من پرسيده شود:
What is your nationality? و ياWhere Are you from?
در جواب خواهيم گفت : من "مليتم" ايراني است. و نخواهيم گفت من " كرد" و يا " ترك" و يا "بلوچ" هستم. و اگر از شما و من پرسيده شود:
What is your clanship? , و ياWhat is your ethnic group?
آنگاه پاسخ خواهيم داد من " گيلك" و يا "لر" و يا "آذري" هستم كه " قو ميت" شما و بنده را مشخص مي كند و نه "مليت" ما را.

آيا " مليت" يك كرد عراق با يك كرد ايراني و يا كرد سوريه و يا كرد تركيه يكي است؟ بدون شك " مليتها" ي آنها متفاوت است. اما " قو ميتها" ي آنها يكي است.
تمام اين "قومها" و "قو ميتها " همگي در زمان نه چندان دور در كشور پهناوري به نام ايران زندگي مي كردند. و همگي داراي "مليت" ايراني بودند كه بر اثر بي لياقتي و بي كفايتي پادشاهان ايران آنها را از ايران جدا كردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آنچه كه اين دوستان سعي دارند " قو ميتها" ي ايران را به عنوان " مليت ها" معرفي كنند ، طبق منشور سازمان ملل متحد مي بايد به آنها استقلال داده شود. و اين خود چيزي جز سعي در تجزيه كردن ايران نيست كه بنده بشدت با آن مخالف هستم. به همين دليل گنجاندن جمله " با حفظ تماميت ارضي ايران" در سند هاي سياسي بسيار مهم است. همه ما ، از هر " قوم" و مذهبي ،داراي يك " مليت" به نام ايران هستيم.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11569

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"قو ميتها" و يا "مليتها"، حسن عليزاده' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016