جمعه 25 دی 1383

بيانيه دفتر تحکيم وحدت در دفاع از نطق حق طلبانه فاطمه حقيقت جو

دفتر تحکيم وحدت : نسبت به برخورد احتمالي قوه قضاييه
با فاطمه حقيقت جو هشدار مي دهيم

خرداد 82، فعالان دانشجويي سخت ترين دوران خود را تجربه
کردند. از سويي دانشگاه عرصه تاخت وتاز شب گردان تيره
روز بود که با هجوم به دانشگاهها و خوابگاههاي دانشجويي،
شکم مي دريدند و سر مي شکستند وخنده مستانه سر مي دادند
و از سويي باز دانشجويان بودند که در ويرانه قضايي در
جايگاه متهم قرار مي گرفتند و مورد شکنجه و فشارانفرادي
قرار مي گرفتند.
دانشجويان در زندان هاي انفرادي بي پناه و بي دفاع بودند
و اميدشان فقط به انعکاس اخبار زندان به بيرون بود تا
حداقل با اعلام آنچه بر آنها گذشته است، بتوانند از
تکرار حادثه ناگوار زيبا کاظمي جلوگيري کنند.
انفرادي (به مساحت 2 مترمربع) ابتدايي ترين فشاري بود که
بايد دانشجويان تحمل مي کردند. زندان کوچکي که حتي نجوا
کردن با خود فحاشي، ارعاب و ضرب و شتم نگهبان زندان را
در پي داشت.
شکنجه هايي که دانشجويان بازداشتي تابستان 82 متحمل
شدند، شامل بي خوابي هاي طولاني مدت و مداوم،اجبار به
سرپا ايستادن به مدت چند روز، ضرب وشتم، توهين و تحقير،
فحاشي، بشين- پاشوهاي پادگاني به مدت چند ساعت، خلاء
شديد خبري و تهديد جهت بازگو نکردن تجربه شکنجه هايشان
براي هيات ويژه رياست مجلس و .... بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هرچند بازجويان با فشار و تهديد در زندان توانستند
دانشجويان را از باگو کردن فشارهاي وارد آمده در زندان
باز دارند، اما پس از آزادي پرده از اعمال غير انساني
سيستم قضايي ايران بر داشتند و فقط جمعي از نمايندگان
واقعي مردم بودند که وظيفه خود دانستند تا نسبت به اين
رفتار اعتراضشان را نشان دهند و صداي دانشجويان مظلوم
وبي پناه ايران را رساتر به گوش جهانيان برسانند.
فاطمه حقيقت جو، نماينده واقعي مردم، شجاعانه در دفاع از
دانشجويان سخن گفت و در راستاي انجام وظايف نمايندگي اش
هيچ مصلحتي را رعايت نکرد. از شکنجه دانشجويان وضرب و
شتم آنان توسط بازجويان قوه قضاييه گفت و به فشارها و
شکنجه هايي که دانشجويان متحمل شدند اعتراض کرد.
اما به جاي برخورد با شکنجه گران و متخلفان سيستم قضايي،
فاطمه حقيقت جو به جرم حقيقت گويي به دادگاه احضار شده
است و برخورد با وي در دستور کار قرار گرفته است.
دفتر تحکيم وحدت ضمن تاييد همه گفته هاي فاطمه حقيقت جو،
اعلام مي دارد همه دانشجوياني که مورد شکنجه، ضرب وشتم،
توهين و فحاشي قرار گرفته اند حاضرند تا در دادگاهي علني
و عادلانه شهادت دهند و حتي ناگفته هايي که به دليل
رعايت حرمت تريبون مجلس، گفته نشده است را خواهند گفت. و
پيشاپيش نسبت به هرگونه تعرض و برخورد قضايي با فاطمه
حقيقت جو که وظيفه قانوني نمايندگي اش را انجام داده
است، هشدار ميدهد.


شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت
24/10/83

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16907

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه دفتر تحکيم وحدت در دفاع از نطق حق طلبانه فاطمه حقيقت جو' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016