پنجشنبه 13 اسفند 1383

الهام: بايد مبناى حقوق بشر در غرب مورد نقد قرار گيرد، ايرنا

قم ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۳ / ۱۲ / ۸۳
داخلى.سياسى.الهام .
عضو حقوقدانان شوراى نگهبان گفت : ما بايد از حالتهاى انفعال خارج شويم
و مبناى حقوق بشرى را که امروز در جهان غرب مطرح است را مورد نقد قرار
دهيم .
دکتر غلامحسين الهام روز پنجشنبه در" همايش حقوق بشر در اسلام وغرب" در
موسسه آموزشى امام خمينى درقم افزود : بايد ازحوادثى که به نام دموکراسى
و حقوق بشر توسط جهان غرب در جهان اسلام خصوصا خاورميانه اتفاق مىافتد
ابراز تاسف کرد.
وى ادامه داد : حقوق بشر امروزى مربوط به تفکر معاصر است و خواستگاه آن
در جهان غرب مىباشد، بايد مورد نقد قرار گيرد.
وى تصريح کرد : اسلام براى تمام انسانها حقوق و تکاليفى را مشخص کرده که
اين حقوق در هندسه فکرى اسلام مطرح و مورد تحليل قرار مىگيرند.
الهام خاطرنشان کرد : اگر ما الزاما در عصر تقدس زدايى دچار نوعى انفعال
شده ايم بايد از اين انفعال خارج و تحت تاثير جنگ روانى قرار نگيريم .
عضو حقوقدان شوراى نگهبان تصريح کرد : ما بايد درمراکز علمى خود شجاعانه
و عالمانه به بررسى و ارزيابى مبانى حقوق بشر بپردازيم .
الهام يادآور شد : در چند سال اخير ما شاهد توسعه آموزشى حقوق بشر
دردانشگاهها و مراکز علمى کشور بوديم که اين آموزش ها نيز براى يک برنامه
جهانى و توسعه حقوق بشر صورت مىگيرد.
وى گفت : هيچ دين و مذهبى مسائلى مانند شکنجه و رفتار توهين آميز با
بشريت را نمىپذيرد و دين اسلام حتى در خشونت آميزترين چيز که همان جنگ است
حقوق افراد و محيط زيست را محترم مىشمارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

الهام افزود : دشمنان دنبال اين مساله هستند که ما از قواعد و شريعت
اسلامى دست برداريم و تحت تاثير شعارهاى حقوق بشرى غرب قرار گيريم .
وى گفت : متاسفانه امروز نهادهاى حقوق بشر تحت تاثير قدرتهاى بزرگ قرار
گرفته و گاهى قدرتها ازاين نهادها به عنوان ابزار تهديد عليه کشور ديگر
استفاده مىکنند.
وى معتقد است که رفتار سازمانهاى حقوق بشر با جمهورى اسلامى که يک
نظام دينى است کاملا سياسى مىباشد.
الهام خاطرنشان کرد : جمهورى اسلامى همچنان در فشار نظارت کميسيون حقوق
بشر مىباشد و اين مساله باعث تفکرات جديدى در داخل کشور خصوصا بين علما
شده است .
همايش حقوق بشر از ديدگاه غرب و اسلام با حضور اساتيد حوزه و دانشگاه
روز پنجشنبه در موسسه اموزشى امام خمينى در قم برگزار شد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18928

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'الهام: بايد مبناى حقوق بشر در غرب مورد نقد قرار گيرد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016