دوشنبه 17 اسفند 1383

بيانيه جبهه ملي ايران (آلمان) به مناسبت هشتم ماه مارس روز جهاني زن

« ...سخن از پچ پچ ترساني در ظلمت نيست
سخن از روزست و پنجر هاي باز
و هواي تازه
و اجاقي كه در آن اشياء بيهده مي سوزند
و زميني كه زكشتي ديگر بارور است
و تولد و تكامل و غرور...»

فروغ فرخ زاد

روز هشتم ماه مارس بعنوان روز زن در جهان شناخته شده است. بيش از 148 سال پيش در روز ٨ مارس ( ١٨٥٧ )کارگران زن كارخانه نساجي شهر نيويورک براي اعتراض به شرايط طاقت فرسا ، ساعات طولاني کار و دستمزدهاي پائين اعتراض كردند. اين تظاهرات آرام مورد حمله وحشيانه پليس قرار گرفت و در نتيجه تعدادي از کارگران کشته و تعداد زيادي زخمي و يا توسط پليس دستگير و زنداني شدند. اين اقدام زنان كارگرنيويورك سرآغازي براي مبارزه پيگير آنان عليه نابرابري و عدالت اجتماعي است كه در خاطره تاريخ جايگاه خويش را يافت . گراميداشت اين روز بزرگ بيانگر تلاش گسترده آنان جهت برابري و رفع تبعض است كه هرسال روز هشتم ماه مارس در تمام جهان تقدير ميشود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بنا بر پيشنهادکلارا زتکين، سوسياليست آلماني (١٩٠٩ ) در يکي از کنگره هاي انترناسيونال در کوپنهاگ، روز ٨ مارس را بعنوان روز جهاني زن پيشنهاد و مورد استقبال و تصويب شرکت کنندگان در اين کنگره قرار گرفت. از آن زمان تاکنون روز ٨ مارس هر سال توسط زنان و مردان در سراسر دنيا ارج و گرامي داشته ميشود و به روزي جهت مبارزه براي دنيائي بهتر در صلح و آزادي تبديل شده است.

نقش برجسته و غير قابل انکار زنان كشور ما در صحنه سياسي ، نشانه ای از اهميت مسئله زن در جامعه ايران است كه با مشكلات پيچيده روبرو هستند. ما نيز به سهم خود روز هشتم ماه مارس ( 18 اسفند ) روز جهاني زن را به كليه زنان دنيا و خصوصا به هموطنان زن ايراني تبريك گفته. با ارج نهادن و پشتيباني كامل ، خود را درمبارزات زنان كشور جهت استيفاي حقوق ، برابري و رفع هرگونه ستم وتبعيض ، شريك مي دانيم. با اميد پيروزي براي زنان ايران و جهان .

سه شنبه 18 اسفند1383
جبهه ملي ايران (آلمان)

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19065

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه جبهه ملي ايران (آلمان) به مناسبت هشتم ماه مارس روز جهاني زن' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016