سه شنبه 25 اسفند 1383

گزارش دیدار با نمایندگان احزاب و سازمان های سیاسی برای برگزاری کارزار 12 فروردین، جمهوری خواهان دمکرات و لائیک

به دنبال انتشار فراخوان «دعوت به مشارکت در کارزارهای سراسری 12 فروردين» از جانب شورای هم‌آهنگی جمهوري‌خواهان دمکرات و لائيک و تماس با احزاب و سازمان‌های شرکت کننده در نخستين گردهم‌آيی جمهوري‌خواهان دمکرات و لائيک و نيز دعوت از ديگر سازمان‌ها و تشکل‌های جمهوري‌خواه، جلسه‌ای با حضور نمايندگان سازمان‌های زير در روز شنبه 19 فوريه 2005 در پاريس برگزار شد:

• اتحاد جمهوري‌خواهان ايران - خانم مريم سطوت و آقای بيژن حکمت

• جمعيت دفاع از جبهة جمهوری و دمکراسی در ايران - بلژيک آقای مسعود همتی به همراه آقای علی صمدپوري

• سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران – آقای پرويز نويدي

• سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) – آقای علی مختاری

• سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) – آقای بيژن سعيدپور

• شورای موقت سوسياليست‌های چپ ايران – آقای شيدان وثيق

• مجامع اسلامی ايرانيان – آقای مهران مصطفوي

در اين ديدار اعضای گروه پيگيری کارزارهای سراسری 12 فروردين، آقايان رضا اکرمي، مهرداد باباعلی و شهرام قنبری از سوی جمهوري‌خواهان دمکرات و لائيک که برگزارکنندة اين نشست بودند نيز حضور داشتند.

رابطان يا نمايندگان چهار سازمان و تجمع ديگر يعنی اتحادية ملی دانشجويان، جنبش فدرال- دمکرات آذربايجان، کومله- سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران و کميتة موقت هم‌آهنگی مليون ايران در اروپا، ضمن حمايت و پشتيبانی از اين اقدام به سبب مشکلات عملی نتوانستند در اين اجلاس حضور پيدا کنند.

پس از معارفه، گزارش فشرده‌ای از نتايج کوشش‌های گروه پيگيری جمهوري‌خواهان دمکرات و لائيک در مورد تماس و گفتگو با سازمان‌ها و مجامع جمهوري‌خواه در جهت تأمين مشارکت و همفکری و همکاری جمعی برای سازماندهی مشترک کارزار 12 فروردين با مضمون «نه به جمهوری اسلامي، آری به جمهوري» به جمع حاضران ارائه شد، و سپس نمايندگان سازمان‌های شرکت کننده ملاحظات عمومی خود را نسبت به اين اقدام و ابتکار از جانب جمهوري‌خواهان دمکرات و لائيک بيان داشتند و اظهار کردند که از ابتکار برگزاری يک حرکت اعتراضی مشترک در روز 12فروردين عليه جمهوری اسلامی و در دفاع از جمهوری توسط مجموعه نيروهای جمهوريخواه پشتيبانی می کنند و ايجاد کميته مشترک برای سازماندهی اين کار را يک گام موثر در راستای نزديکی نيروهای جمهوريخواه می دانند . نمايندگان سه سازمان، يعنی اتحاد جمهوري‌خواهان ايران، راه کارگر و مجامع اسلامی ايرانيان هريک به دلايلی متفاوت اعلام کردند که در اين نشست فعلاً به عنوان ناظر شرکت مي‌کنند.

نمايندة اتحاد جمهوري‌خواهان ايران توضيح دادند که از آنجا که گزينش روز 12 فروردين برای چنين کارزاری مورد تأييد همة فعالان ما نيست و نيز به دليل آنکه بحث چگونگی همکاری با سازمان‌های سياسی در ميان اعضای اتحاد جمهوري‌خواهان هنوز به نتيجة روشنی نرسيده است، به صفت نماينده اتحاد جمهوری خواهان نمي‌توانند در تصميم‌گيري‌ها مشارکت کنند . آقای مهران مصطفوی از مجامع اسلامی ايرانيان نيز با تأکيد بر اينکه انتخاب اين روز از نظر آنان خالی از اشکال نيست، چرا که آنچه در دوازدهم فروردين 1358 به رأی مردم گذاشته شد با آنچه پس از آن به نام جمهوری اسلامی تداوم پيدا کرد، يکی نيست، اضافه کردند که صرفنظر از اين ملاحظه ، اصولاً سياست مجامع اسلامی ايرانيان نه بر همکاري‌های موردی با سازمان‌های سياسي، بلکه مبتنی بر فعاليت‌های بلند مدت است که شرايط ديگری مي‌طلبد.

آقای بيژن سعيدپور که از جانب راه کارگر در نشست حضور داشتند، ملاحظة خويش را نسبت به مضامين و محتوای سياسی اين کارزار بيان داشتند و چون در اين مورد تفاهمی عمومی بر سر اشتراکات عام ميان حاضران وجود داشت، ايشان تمايل خويش را برای مشارکت کامل در اين اقدام اعلام کردند.

پس از اين گفتگوهای مقدماتی به برخی از نکات عاجل‌تر دستور جلسه پرداخته شد. در ميان حاضران، تفاهمی عمومی بر سر برگزاری تظاهراتی گسترده و تدارک ديده شده در روز 12 فروردين در شهر بروکسل، مقر اتحادية اروپا وجود داشت و دوستان جمعيت دفاع از جبهة جمهوری و دمکراسی که مقيم بروکسل هستند با تدوين پيشنهاداتی عملی برای تدارک گستردة کارزارها با مشارکت هرچه بيشتر سازمان‌ها و نهادهای جمهوري‌خواه از هم‌اکنون بخشی از کار تدارک در بروکسل را به انجام رسانده‌اند.

بحث بر سر مسئلة اشکال همکاری و چگونگی پيشبرد فعاليت‌ها و نحوه و ميزان مشارکت هريک از نهادها از حساسيت بيشتری برخوردار بود و با توجه به روح فراخوان شورای هم‌آهنگی جمهوري‌خواهان دمکرات و لائيک و پذيرش دعوت شورا ازجانب سازمان‌های شرکت کنندة خواهان مشارکت، پيشنهاد شد که کميته‌ای برای سازماندهی جمعی اقدامات تشکيل شود. پس از بحث و گفتگوی عمومی در اين باره و از آنجا که برخی از حاضران در نشست به عنوان ناظر و برخی ديگر غايب بودند، قرار شد پس از گفتگوهای بيشتر و رايزنی با سازمان‌هايی که به دليل دوری مسافت و مشکلات عملی ديگر در جلسه حضور نداشتند، تصميم‌گيری نهايی در اين باره به بعد موکول شود. سپس حاضران تمايل عمومی خود را به انتشار قطعنامه‌‌ای مشترک در پايان کارزار بيان کرده پيرامون مضامين اصلی اين قطعنامه به گفتگو پرداختند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در پی اين ديدار حضوری و پس از گفتگوهای ضروری در گروه کار 12 فروردين و نيز شورای هم‌آهنگی جمهوري‌خواهان دمکرات و لائيک، جلسة گفت و شنودی در روز پنج‌شنبه 3 مارس 2005 از طريق انترنت ميان نمايندگان و رابطان سازمان‌های ياد شده و برخی ديگر از نهادهايی که در نشست حضور نداشتند برگزار شد. در اين گفت و شنود خانم فرزانة عظيمی از جانب اتحاد جمهوري‌خواهان ايران، آقای مسعود همتی به نمايندگی از جمعيت دفاع از جبهة جمهوری و دمکراسی در ايران –بلژيک به همراه آقای علی صمد پوری ،آقای سيف‌الدين حاتم‌لويی از جنبش فدرال – دمکرات آذربايجان به همراه آقای باقر مرتضوي، آقای پرويز نويدی از سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، آقای علی مختاری نمايندة سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)، آقای احسان دهکردی و شيدان وثيق از شورای موقت سوسياليست‌های چپ ايران، آقای محمد مصری به نمايندگی ازکومله- سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران، آقای همايون مه‌منش از اعضای هم‌آهنگی مليون ايران در اروپا و نيز اعضای گروه پيگيری کارزارهای سراسری 12 فروردين جمهوري‌خواهان دمکرات و لائيک آقايان رضا اکرمي، مهرداد باباعلی و شهرام قنبری شرکت داشتند. آقای بيژن سعيدپور نمايندة سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) به دليل بروز مشکل فنی نتوانستند در گفتگوها حضور پيدا کنند. نمايندگان اتحاديه ملی دانشجويان و نيز مجامع اسلامی ايرانيان غايب بودند.

در آغاز جلسه آقای همايون مه‌منش توضيح دادند که از آنجا که هنوز سازمانی به نام مليون ايران در اروپا شکل نگرفته است به صفت فردی در اين گفتگوها شرکت مي‌کنند و خانم فرزانه عظيمی به عنوان ناظر در جلسه حضور داشتند . شرکت کنندگان در جلسه يک‌بار ديگر حمايت خود را از اين کوشش ابراز داشتند و آرزو کردند که با همياری جمعی و مشترک بتوان کارزار 12 فروردين را به صورتی گسترده و با کيفيتی درخور برگزار کرد. برخی از حاضران تأکيد ويژه‌ای بر مضمون مطالبات و نکات مندرج در قطعنامة مشترک داشتند و خواهان تدقيق آنها برای شکل دادن به مشارکت واقعی همة نيروها بودند. شرکت‌کنندگان ملاحظات خود را پيرامون چارچوب عمومی مشترکات نيرو‌های جمهوري‌خواه و نيز موارد افتراق ميان آنان بيان داشتند.

پس از گفت و شنود جمعی پيرامون چگونگی تشکيل کميتة برگزار کننده ، قرار شد کميته‌ای از مجموع نمايندگان سازمان‌ها و نيرو‌های شرکت کننده و به نام آنان تشکيل شود که در آن شرکت کنندگان ضمن ارائة کار جمعی مشترک در کميته، نحوه و ميزان مشارکت يا حمايت يا حضور خود را اختيار و اعلام خواهند کرد. همة حاضران توافق داشتند که کميتة برگزار کننده باز خواهد بود و خواهان مشارکت نيروهای جمهوري‌خواه ديگری است که به هر دليلی نتوانسته‌اند به آن بپيوندند.

در پايان پيشنهاد شد که گروه پيگيری تازه‌ای تشکيل شود که کار سازماندهی و پيشبرد فعاليت‌های سراسری را به صورتی هم‌آهنگ برعهده گيرد.

جمعه11 مارس 2005

گروه پيگيری کارزارهای سراسری 12 فروردين
جمهوري‌خواهان دمکرات و لائيک

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19382

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش دیدار با نمایندگان احزاب و سازمان های سیاسی برای برگزاری کارزار 12 فروردین، جمهوری خواهان دمکرات و لائیک' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016