پنجشنبه 27 اسفند 1383

بيانيه جبهه ملي ايران (آلمان) به مناسبت بيست و نهم اسفند روز ملي شدن صنعت نفت

«اگر ملي شدن صنعت نفت خدمت بزرگي است كه به مملكت شده است بايد از آن كسي كه در اول اين پيشنهاد را نمود سپاسگزاري گردد و آن كس شهيد راه وطن دكتر حسين فاطمي است»
دكتر محمد مصدق

« به نام سعادت ملت ايران و به منظور کمک به تأمين صلح جهان امضا کنندگان ذيل پيشنهاد می نمائيم که صنعت نفت ايران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود ، يعنی تمام عمليات ، اکتشاف و استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گيرد » قانون ملی شدن صنعت نفت ، 29 اسفند 1329


داستان تلخ و شوربختي كشورمان ايران ، حكايت دشمني ها و توطئه هاي مداوم و بي امان است. با وجود مصائب ، سرخوردگي هاي خصوصا پنجاه سال گذشته ، نغمه و خواست آزادي و آزاديخواهي ، هرگز از زبان ملت ما ، خاموش نگرديد. هنوز خواستار آزادي هستيم و براي كسب و استقرار آن نياز به ياري بيگانه نداريم. در اين راه هزاران فرزندان كشور ما جان خويش را از دست دادند ، متحمل زندان ، توهين دو رژيم استبداد قرار گرفتند، اما تاريخ كشور پايان نيافته و مبارزه جهت كسب آزادي و استقرار دموكراسي همچنان به يكي از اساسي ترين، خواست ملت ايران تبديل شده است!

پيام دكتر محمد مصدق ، پرچمدار صلح و آزادي با گذشت بيش از پنجاه سال ، همچنان در قلب آزاديخواهان ايران است. آزاديخواهاني كه به ايران مي انديشند. با ملي كردن صنعت نفت توسط وي ، صرفنظر از قطع كردن دست بيگانه از اقتصاد كشور ، پيامي بود كه وجوه مشتركمان را بشناسيم ، با مداراي فرهنگي و سياسي و خرد جمعي . بر خود استوار باشيم و براي پيشرفت و توسعه در كليه زمينه هاي اجتماعي و سياسي ، به خود باور كنيم. اصل داوري را ارج نهيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پيام دكتر محمد مصدق پيام صلح و خودباوري است كه به نسل ما رسيده است! با همين خودباوري و تكيه بر نيروي لايزال مردم توانست در برابر بزرگترين نيروي خارجي ايستادگي كند و با وجود موانع بسيار بيگانه و بيگانه پرستان ، نفت كشور را ، به ملت ايران بازگرداند! بيست و نهم اسفند ، روز ملي است ، يعني روزي كه ملت ايران با رهبري مدبرانه دكتر محمد مصدق ، پيوند بست و پيروز گرديد. يعني روزي كه استقلال كشور نيز ، تثبيت شد!

تجربه تاريخي ملي شدن صنعت نفت در كشور به ما نشان داد كه هرگاه دولت از مردم و با مردم باشد ، از موانع پر خطر عبور خواهد كرد!با داشتن مديريتي بر اساس خرد ، ديد باز و تكيه بر همبستگي مردم ، نام دكتر محمد مصدق از هاله ملي ، خارج و وجهه بين المللي گرفت ( در سال 1951 توسط نشريه تايم به عنوان مرد سال انتخاب گرديد) بي دليل نيست كه وي را گاندي و پدر ملت نام نهادند! و اين مواردي است كه مستبدان دو رژيم را مي رنجاند!

عليه دولت ملي و قانوني وي در بيست هشتم مرداد 1332 توسط دربار و بيگانگان ، كودتا كردند! وي را مرتد و استخوان هاي پوسيده نام نهادند! از كودتا ، قيام نام بردند! با اميد به آنكه نام و راه وي را مخدوش سازند! غافل از آنكه مصدق براي مردم ايران مظهر آزاديخواهي و استقلال و هويت ملي كشور است كه در معنويت جامعه ما ريشه دوانيده وهمچنان از نيم قرن گذشته محور مبارزات آزاديخواهانه ملت ايران را تشكيل مي دهد. بيست و نهم اسفند ، روز ملي شدن صنعت نفت را به ملت ايران تبريك مي گوئيم.

شنبه 29 اسفند 1383
جبهه ملي ايران (آلمان)

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19452

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه جبهه ملي ايران (آلمان) به مناسبت بيست و نهم اسفند روز ملي شدن صنعت نفت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016