یکشنبه 30 اسفند 1383

پيام نوروزی اتحاد جمهوری خواهان ايران به مناسبت آغاز سال 1384 خورشيدی

سال نو را به سال اتحاد و همبستگی ملی برای استقرار آزادی و دمکراسی در ايران تبديل کنيم.


نوروز 84 از راه می رسد و با خود بهاری ديگر را به ارمغان می آورد. برای ما ايرانيان که سال را همگام با نوزائی طبيعت نو می کنيم، نوروز پيام آور اميدها و آرزوهای تازه و گاه بدرود با گذشته و دل سپردن به آينده است.
اتحاد جمهوری خواهان ايران اين جشن بزرگ ملی و باستانی را که از نمودهای تمدن و فرهنگ کهن سال ما در گذر از تاريخ هزاره هاست، صميمانه شادباش می گويد و برای يکايک شما هم ميهنان عزيز در هرکجای اين جهان که هستيد سالی سرشار از مهر، تندرستی و موفقيت، در جهانی با چشم انداز صلح و ارج نهادن به کرامت انسانی آرزو می کند.

هم ميهنان عزيز!
در سالی که گذشت زندگی ما ايرانيان با رويدادها و تحولات مختلف و با سايه روشنی از اميدها و نگرانی ها همراه بود. مصائب طبيعی از سيل گرفته تا زلزله بار ديگر در نقاط مختلف کشور تلفات و خسارات بسياری به بار آورد و نوروز امسال را برای بسياری از خانواده ها با جای خالی عزيزان و ويرانی کاشانه هاشان همراه ساخت. در زمينه اجتماعی فقر و اعتياد، و در عرصه سياسی استبداد و نقض بی وقفه حقوق بشر، همچنان رنج ها و آلام بسياری را بر شهروندان ايرانی تحميل کرد. نوروز امسال را نيز گروهی از آزاديخواهان، ميهن دوستان، و فرهيختگان اين ديار در پشت ميله های زندان سپری می کنند. اما اين، همه فصول سال گذشته نيست. سالی که گذشت سال برآمد انگيزه ها و اميدهای تازه نيز بود. در اين سال همدلی و هم انديشی ملی برای نجات کشور از ديو استبداد و خودکامگی به فرازهای تازه ای دست يافت. آزاد زنان و آزاد مردان بسياری از گرايش های مختلف درداخل کشور در پرتو تجربيات ارزشمند گذشته مرزهای فاصله و ترديدی تاريخی را درنورديدند و با بيانی روشن و متحد تجلی نوينی از اراده سياسی برای مبارزه در راه آزادی و دمکراسی را به نمايش گذاردند. سال گذشته سال همدلی و هم فکری بيشتر بين ايرانيان داخل و خارج از کشور نيز بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هم ميهنان!
گرچه سالی که پشت سر نهاديم سال موفقيت های بزرگ نبود اما سال شکل گيری و زمينه سازی اميدهای بزرگ بود. بنابراين بجاست که در اين خجسته نوروز باستانی و در طليعه اين فصل شکفتن ها و رستن ها، دل در گرو پيمانی بزرگ ببنديم و سال نو را به سال اتحاد و همبستگی ملی برای گذار مسالمت آميز به آزادی و دمکراسی تبديل کنيم.

اتحاد جمهوری خواهان ايران
نوروز 1384

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19542

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيام نوروزی اتحاد جمهوری خواهان ايران به مناسبت آغاز سال 1384 خورشيدی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016