شنبه 27 فروردین 1384

تجمع اعتراض آميز جمعي ازاهالي مطبوعات در انجمن صنفي روزنامه نگاران، ايرنا

جمعي ازاهالي مطبوعات روز شنبه با تجمع در محل انجمن صنفي روزنامه نگاران نسبت به اخراج خبرنگاران ،خبرگزاري كار(ايلنا) و روزنامه همبستگي از مجلس شوراي اسلامي اعتراض كردند.

"مسيحه علي نژاد" خبرنگار خبرگزاري كار و "اسكندرفر" خبرنگار روزنامه همبستگي به تازگي به دليل برخي مشكلات از حضور در مجلس شوراي اسلامي منع شدند.

تجمع اهالي مطبوعات با عنوان "آزادي بيان و گردش آزاد اطلاعات و مطبوعات به عنوان پيش نيازانتخابات دمكراتيك" برگزار شد.

به گزارش روز شنبه خبرنگار گروه فرهنگي‌ايرنا، در اين تجمع "عيسي سحر خيز"، "ماشاالله شمس‌الوعظين"، "علي‌اكبر اعلمي"، "احمد زيدآبادي"، دكتر "ابراهيم يزدي"، "محمدرضا خاتمي" و "داوودي مهاجر" حضور داشتند.

پيش از اين تشكل‌ها و نهادهاي صنفي چون انجمن روزنامه‌نگاران، انجمن حقوق دانان و انجمن روزنامه نگاران زن در بيانيه‌هايي اخراج خبرنگاران خبرگزاري ايلنا و روزنامه همبستگي از مجلس شوراي اسلامي را محكوم كردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين تشكل‌ها در بيانيه‌هاي خوداخراج خبرنگار خبرگزاري كار(ايلنا)ازمجلس شوراي اسلامي را مغاير با موازين قانوني و حقوق شهروندي اعلام كرد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21114

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تجمع اعتراض آميز جمعي ازاهالي مطبوعات در انجمن صنفي روزنامه نگاران، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016