دوشنبه 5 اردیبهشت 1384

حقيقت در ابهام، بهاالدين ادب (نماينده سابق مجلس)

بنام خدا

اين روزها، باز هم كشور ما، ايران، درصدر اخبار دنيا قرار گرفته است. بحث انرژي هسته اي، بتدريج مي رود، كه به نقطة اتخاذ تصميم برسد. منافع يا مضار اين تصميم در حقيقت به ملت ايران بر مي گردد. اما، با ضرس قاطع مي توان گفت، كه اكثريت تعيين كنندة ملت، حتي اكثريت تحصيلكردگان و دانش آموختگان دانشگاهي، به علت تكصدائي حاكم بر فضاي بحث و عدم امكان براي اظهارنظر مخالف و در نتيجه عدم تلاقي افكار و تبادل آراء، نمي دانند، غني سازي سوخت اتمي به نفع ملت است يا به ضرر!! در چنين فضايي حكومتگران، از جانب ملت بحث مي كنند و نهايتا" تصميم مي گيرند، بدون آنكه آگاهي كامل به ملت داده باشند. حقيقت در هاله اي از ابهام گم شده است. هزينه هاي احتمالي و متصورة تصميمات حكومتگران را، قطعا" بايد ملت بپردازند. آيا عقل و انصاف حكم نمي كند، كه اولا" اطلاعات درست و مناسب، به دور از شعار، به ملت داده شود؟ ثانيا" مگر نبايد در چنين بحث مهمي اجازه داده شود، مخالفين غني سازي اورانيوم نيز، كه ميرود براي مملكت و ملت، دردسرساز و موجب هزينة هنگفت احتمالي شود، اظهارنظر كنند تا ملت خود تصميم بگيرد، كه منافعش درچيست؟ چندين ماه است، طوري به ملت القاء مي شود، كه دستيابي به غني سازي و توليد انرژي هسته اي صلح آميز ماية مباهات ملت و باعث افزايش منافع ملي و سعادتمندي ملت مي گردد. در شرايطي چنين مباحثي از زبان حكومتگران جاريست، كه حتي طفل دبستاني هم ميتواند وضعيت كرة شمالي را، كه نه تنها به پيشرفتهاي چشمگيري در زمينة انرژي هسته اي صلح آميز دست يافته است، بلكه توانسته است تعداد قابل توجهي بمب اتمي نيز توليد نمايد، با مثلا" كشورهاي اسكانديناوي و ملل سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارك مقايسه كند!! كداميك از دو كشور كرة شمالي و مثلا" سوئد، در جامعة جهاني داراي احترام و عزت بيشتر هستند و ملت كره يا سوئد، كداميك سعادتمندترند؟! مگر حكومتگران در تلاش براي افزايش منافع ملي و ارتقاي جايگاه كشور، در جامعة جهاني از طريق غني سازي اورانيوم نيستند؟ چه بهتر مورد مناقشة بين خود از يك طرف و امريكا و اروپا، از طرف ديگر را، به نظر ملت واگذار كنند. در يك نظرسنجي رسمي عمومي از ملت سؤال كنند، كه به غني سازي و ادامة مناقشه بهر قيمت رأي مي دهند يا خلاف آن؟ نمي شود كه از كيسة ملت هزينه كرد و ملت را در تصميم گيري دخالت نداد!! جالب است كه حتي مجلس مورد تائيد حاكميت نيز از قضايا بي اطلاع است. مبناي اين مدعا، اظهارات نمايندة محترم مردم فهيم تبريز جناب آقاي اعلمي است كه در رسانه ها منعكس شده بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بهرحال شيوة پيش گرفته شده، ظاهرا" به نظر مي رسد كه در جهت «حكمت» «مصلحت» «عزت» كه محورهاي اصلي سياست و ديپلماسي خارجي كشوراست، نباشد. فضا، به قدري سنگين شده است، گوئي مخالفت باروش و مشي پيش گرفته شده درمورد انرژي هسته اي، يعني طرفداري از امريكا، در صورتيكه به صراحت مي گويم نه تنها اين امر نمي تواند صحت داشته باشد، بلكه هر نوع عدم اتخاذ تصميم به جا و مناسب، در جهت منافع امريكا و به زيان ملت ايران خواهد بود. قصد بنده از نگارش اين مطلب، اينستكه حداقل رسانه هاي اصلاح طلب و مستقل به اين موضوع پرداخته و نظر صاحب نظران و عامة مردم را منعكس نمايند. قطعا" اهميت اين موضوع اگر از انتخابات رياست جمهوري آتي بيشتر نباشد، كمتر نيست.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21570

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حقيقت در ابهام، بهاالدين ادب (نماينده سابق مجلس)' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016