دوشنبه 26 اردیبهشت 1384

اعتراض مرتضوي به صدور حكم برائت عبدي؛ نيك‌بخت: فقط رييس قوه مي‌تواند اعتراض كند؛ كريمي‌راد: اعتراض نسبت به حكم از شاهرودي درخواست شده،ايسن

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


دادستان عمومي و انقلاب تهران به رأي صادره از سوي شعبه‌ي يكم تشخيص ديوان عالي كشور مبني بر تبرئه‌ي عباس عبدي، اعتراض كرد.


به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به دنبال صدور حكم تبرئه‌ي عباس عبدي از اتهام همكاري با دول خارجي و تبليغ عليه نظام اسلامي، از سوي شعبه‌ي يكم تشخيص ديوان عالي كشور، در پرونده‌ي نظرسنجي و قطعي اعلام شدن آن از سوي مرجع صادركننده‌ي حكم، دادستان عمومي و انقلاب تهران، اين راي را مورد اعتراض قرار داد.


صالح نيك‌بخت، وكيل مدافع عباس عبدي با ابراز بي‌اطلاعي از اعتراض به تبرئه‌ي موكلش به خبرنگار ايسنا گفت: بر اساس ماده‌ي 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، آراء صادره از سوي شعب تشخيص، قطعي و غيرقابل اعتراض است مگر اينكه رييس قوه‌ي قضاييه به هر طريقي رأي صادره را خلاف تشخيص دهد، در اين صورت جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.


وي ابراز داشت كه دادستان تهران نمي‌تواند به اين رأي اعتراض كند؛ زيرا صرف‌نظر از اينكه وي، دادستان است، به عنوان صادر كننده‌ي راي بدوي، نمي‌تواند به نقض راي صادره‌ از سوي خود، اعتراض كند.


نيك‌بخت خاطرنشان كرد: حكم برائت عبدي به اتفاق آراء صادر شده و چنان مستقل و مستدل است كه نمي‌توان راهي براي نقض مجدد آن پيدا كرد.


سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران در پي تماس خبرنگار ايسنا، خبر اعتراض به حكم برائت عبدي را تأييد كرد.


همچنين جمال كريمي‌راد، سخنگوي قوه‌ي قضاييه نيز به خبرنگار ايسنا گفت: پس از اعتراض دادستان تهران به حكم صادره از سوي شعبه‌ي يك تشخيص ديوان عالي كشور درباره‌ي پرونده‌ي عبدي، پرونده براي رسيدگي به اين اعتراض به يكي ديگر از شعب تشخيص ديوان براي رسيدگي ارجاع شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

كريمي‌راد در اين‌باره توضيح داد: پس از ابلاغ حكم از سوي شعبه‌ي يك تشخيص ديوان عالي كشور، دادستان تهران در اجراي ماده 18 قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، از رييس قوه‌ي قضاييه اعتراض نسبت به حكم را درخواست كرد و رييس قوه‌ي قضاييه نيز درخواست را به ديوان عالي ارجاع دادند كه به يكي از شعب ديگر تشخيص ارجاع شده و بايد منتظر رسيدگي باشيم.

Copyright: gooya.com 2016