پنجشنبه 9 تیر 1384

آقای ملکی، شک نکنيد شما منفعليد، پاسخی به محمد ملکی، مرتضی ميری

جنای آقای محمد ملکی
با عرض سلام خدمت شما و ملت شريف ايران

مطالعه نامه شما خطاب به آقای محمد قوچانی مرا بر آن داشت که نکاتی را به استحضار شما برسانم .

جناب آقای ملکی ، اولاً هيچ حکومتی با تحريم انتخابات دچار ضعف و بحران نخواهد شدچنانکه با تحريم انتخابات مجلس هفتم و شوراها هيچ گزندی متوجه نظام نشد و تحريم انتخابات يک عمل کاملاً منفعلانه و غير دموکراتيک است . و شما که به قول خودتان برنده اين بازی بوديد (!) که واقعاً نبوديد و تحريمی ها خيلی زود به اشتباهشان پی خواهند برد ، يقين داشته باشيد که با اعمال غير دموکراتيک هيچگاه موفق به برقراری دموکراسی در کشور نخواهيد بود . شما که حتی از برداشتن گام اول هم برای برقراری دموکراسی شانه خالی می کنيد .

در ميان کانديداها تنها کسی که مخالف حکومت فرا قانونی بود و حرف و عملش در تلاش برای تحقق دموکراسی يکی بود و به همرام همراهانش سعی در پايان دادن به نقض حقوق بشردر ايران داشت دکتر مصطفی معين بود .

ثانياً هيچ سوء استفاده از شخصيت های ارزنده ای چون مرحوم دکتر مصدق ، مرحوم دکتر شريعتی ، مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم آيت الله طالقانی در کار نبوده است . وقتی دبير کل نهضت آزادی ايران ، جناب آقای دکتر ابراهيم يزدی ، که بی شک ادامه دهنده راه چنين شخصيت های ارزنده ای هستند و کسی از ايشان به راه آن بزرگان نزديک تر نيست چاره کار و ادامه مبارزه را در حمايت از اصلاحات و دکتر معين می بينند ، در حيرتم که شما چطور به خود اجازه مي دهيد که اين کار را سوءاستفاده و فريب بناميد .

آيا چون شما مخالف حضور نهضت آزادی ها و همه مردم در انتخابات بوديد و آنها در اين فرآيند دموکراتيک ( فارغ از نتيجه آن ) شرکت کردند ، اينچنين بی پروا به حاميان دکتر معين تهمت ناروای سوءاستفاده ميزنيد؟!

پس شما تحمل نظر و عمل مخالف خود را نداريد و در مقابل آن به شيوه ای نا جوانمردانه روی آورديد و اين دومين دليل برای اينکه شما انسان دموکراتيکی نيستيد و پيروی از امثال شما تلاش برای تحقق دموکراسی نيست .

بله . . . ما از ائتلاف اصلاح طلبان پيشرو و دکتر معين حمايت کرديم و پس شکست سرسفره هاشمی ننشستيم هرچند بالاجبار و برای جلوگيری از فنا و زوال دستاوردهای هشت سال اصلاحات و جلوگيری از اختناق و خشونت از ايشان حمايت کرديم اما به سفره گسترده هاشمی که حاميانش را حتی بيش از حد کفايت سير کرد نه چشم داشتيم نه از آن چيزی برداشتيم .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقای ملکی متأسفانه شما به خود اجازه هرگونه تهمت زدن را می دهيد . شما و باقی تحريمي ها کجا بوديد وقتی که ما ساعتها زير آفتاب سوزان و شرايطی طاقت فرسا بدون کوچکترين چشمداشتی برای تحقق دموکراسی در ايران تلاش کرديم و به تلاشمان افتخار می کنيم چراکه برای آرمان و هدفمان و آزادی و آينده ايران تلاش کرديم و در خانه ننشستيم که هيچ قدمی را برنداريم و فقط به ديگران افترا بزنيم .

آقای ملکی با تمام احترامی که برای شما قائلم اين بار من از شما خواهش می کنم که با وجدان خود خلوت کنيد و تهمت های خود را مرور کنيد سپس قضاوت کنيد .

مرتضی ميری
9/4/1384

در همين زمينه:

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آقای ملکی، شک نکنيد شما منفعليد، پاسخی به محمد ملکی، مرتضی ميری' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016