دوشنبه 27 تیر 1384

گنجی به بيمارستان منتقل شد، روز

بر اساس خبری که در آخرين ساعات ديشب به "روز" رسيد، اکبر گنجی در ادامه اعتصاب غذای نامحدود خود و همان طور که پزشگان و زندانيان با سابقه پيش بينی کرده بودند بعد از ظهر به حال بيهوشی درآمد. تلفنی از زندان اوين به برادر گنجی حاکی بود که وی به بيمارستان منتقل شده است.

از صبح ديروز يک خبرسازی حساب شده در تهران پخش شد حاکی از اینکه گنجی آزاد شده است. و بر اساس گزارش خبرنگاران همان زمان در شهرک گيشا جوانان به پخش شيرينی مشغول شدند، اما ساعتی بعد يکی از همان جوان‌ها خبر داد که در تماس با خانه گنجی توانسته اطمينان يابد که اين خبر درست نيست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در روزهای اخير شايعات متعدد و برنامه ريزی شده ای درباره وضعيت گنجی در شهر پخش شده است. به همين جهت نمی توان از صحت هيچ خبری اطمينان داشت. تلفن خانه گنجی هم قطع بود و برای "روز" اين امکان که اخبار رسيده را مستند کند وجود نداشت.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گنجی به بيمارستان منتقل شد، روز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016