پنجشنبه 30 تیر 1384

اطلاعيه سه زنداني سياسي در خصوص حوادث اخير مهاباد و قتل شوانه قادري، تبريز نيوز

پيمان پاک مهر-روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel:00989144157400


تبريز نيوز :سرويس سياسي: "دکتر سعيد کمالي ها"،"رضا محمدي" و"پيمان پيران" از زندانيان سياسي در اوين در خصوص حوادث اخير مهاباد و قتل "شوانه سيد قادري" اطلاعيه اي صادر کرده اند.

در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: مردم دلاور کردستان، امروز که اين نوشته کوتاه به دست شما مي رسانيم در پشت حصار و ديوارهاي بلند زندان به سر مي بريم .هم ميهنان گرامي،اخير خبري تاسف بار در خصوص به شهادت رسيدن يکي از جوانان غيور منطقه کردستان به زندان رسيده که ما را نيز در حزن و اندوه فرو برده است.اين قضيه ما را بر آن داشت که در جهت ابراز هم دردي با هم وطنان غيرتمند اين منطقه دست به قلم برده و خواهان خون خواهي خون پاک بر زمين ريخته شده از سوي همه آنانيکه نام و نسب کرد را با خود به همراه مي کشند شديم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين اطلاعيه مي افزايد:گرچه اين بار اولي نيست که نه تنها مردم کردستان بلکه تمامي ايرانيان در ازاي فقدان عدالت و آزادي مي نشينند و در طول تاريخ از سوي اين سرزمين کهن خون پاک بسياري از ميهن پرستان هزار نقطه اين صفحه دردناک را گل گون و رنگين ساخته است.ليکن گاهي ظرف صبر مردمان ستم ديده با اشاره اي لبريز شده و سيل خشم مردم از همين نقطه سرچشمه مي گيرد و اي بسا ويراني ستون هاي پوسيده بي عدالتي از همين نقطه آغاز مي گردد.

"دکتر سعيد کمالي ها"،"رضا محمدي" و"پيمان پيران"در اين اطلاعيه خطاب به مردم کرستان تاکيد کرده اند:روزي طوفان و غرش بادهاي اين سرزمين ، غريو آزادي خواهي را به گوش ناشنواي کسانيکه به مرغزارهاي زيباي کردستان چنگ انداخته اند و يا روزي گذاري بر اين کوه ها و دشت هاي حاصلخيز مي اندازند برساند و اين گونه ندا در دهد که ما در دل خويش فرزندان رشيد بسياري پرورانده ايم – ما سختي ها و دشواري هايشان را ديده ايم-ما مرگشان را با چشمان اندوهبارمان ديده ايم و ريخته خون پاکشان را در راه عدالت و برابري و آزادي مي ستاييم.

در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است: کيست که انکار کند و کيست که از ياد ببرد تجربه تاريخي جوامعي را که پرچم دار بازپس گيري حقوق حقه خويش بوده اند و به روشني روز نشان داده اند که هيچ قلمي بدون ياري بازوان توانمند آزادي خواهي نخواهد توانست کشوري را از لوث استبداد مذهبي تطهير نمايد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه سه زنداني سياسي در خصوص حوادث اخير مهاباد و قتل شوانه قادري، تبريز نيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016