چهارشنبه 19 مرداد 1384

شش نفر ديگر از برندگان جايزه ی نوبل خواهان آزادی اکبر گنجي شدند، گزارشگران بدون مرز

شش نفر ديگر از برنده‌گان جايزه نوبل خواهان آزادی فوری و بدون قيد وشرط اکبر گنجي شدند. اين طومار به پيشقدمي شيرين عبادی برنده ايراني جايزه صلح نوبل و وکيل اکبر گنجي و دعوت گزارشگران بدون مرز تهيه شده است. پيش از اين توسط هشت تن ديگر از برندگان جايزه نوبل امضا شده بود.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام ميکند : "اعلام حمايت چهارده شخصيت برجسته ی و مورد احترام بين المللي نشانگر گسترش جنبش همبستگي با اکبر گنجي ست. گزارشگران بدون مرز با آنکه از اکبر گنجي خواسته است که به اعتصاب غذا خود پايان دهد، اما اين به معنای توقف تلاش برای آزادی او نيست."

شش برنده جايزه نوبل عبارتند از :

۱- جان بي فين برنده جايزه ی نوبل شيمي ٢٠٠٢ – امريکا

٢- والتر کاون برنده جايزه ی نوبل شيمي ۱٩٨٨ – امريکا

٣- ژورژ آ اولاح برنده جايزه ی نوبل شيمي ۱٩٩٤ – امريکا

٤- پير ژيل دو ژنس برنده جايزه ی نوبل فيزيک ۱٩٩۱ – فرانسه

٥- ژروم فريدمن برنده جايزه ی نوبل فيزيک ۱٩٩٠ – امريکا

٦- دودلي هر آر هرشباخ برنده جايزه ی نوبل شيمي ۱٩٨٦ – امريکا

گزارشگران بدون مرز بسيج استثنايي دانشمندان امريکايي و فرانسوی که جامعه ی جهان را به دفاع از آزادی بيان فرا مي خوانند ارج مي نهد.

هشت برنده جايزه نوبل که پيش از اين خواهان آزادی اکبر گنجي شده بودند. ۱- شيرين عبادی برنده جايزه ی صلح نوبل ٢٠٠٣ – ايران،

٢- جان هوم برنده جايزه ی صلح نوبل ۱٩٩٨ – انگلستان، ٣- جودی ويليام برنده جايزه ی صلح نوبل ۱٩٩٧ – امريکا

٤- اسقف دزموند توتو برنده جايزه ی صلح نوبل ۱٩٨٤ – افريقای جنوبي، ٥- مئرياد کوريگان مگوئر برنده جايزه ی صلح نوبل ۱٩٧٦ – ايرلند

٦- بتي ويليام برنده جايزه ی صلح نوبل ۱٩٧٦ – ايرلند، ٧- موريس آلياس برنده جايزه ی نوبل علوم اقتصادی ۱٩٩٨ – فرانسه

٨- جرج شارپاک جايزه ی نوبل فيزيک ۱٩٩٢ – فرانسه

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


Copyright: gooya.com 2016