پنجشنبه 7 مهر 1384

استعفاي دبيركل جبهه مشاركت در جلسه کنگره هشتم مورد بررسي قرار مي‌‏‌‏گيرد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

در هشتمين كنگره جبهه مشاركت ايران اسلامي، "عروجعلي محمدي" طي انتخاباتي به عنوان رئيس كنگره هشتم انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، كنگره جبهه مشاركت پس از پايان مراسم افتتاحيه وارد دستور كار شد.
در اين كنگره كه به مدت دو روز ادامه خواهد داشت، ابتدا، گزارش دبيركل از وضعيت كلي جبهه، گزارش هيأت اجرايي، گزارش هيأت داوري ارايه خواهد شد و پس از تحليل و بررسي وضعيت سياسي كشور و طرح و بررسي آئين‌‏نامه استعفاي منتخبين كنگره در دستور كار قرار خواهد گرفت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عصر امروز استعفاي دبيركل مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در ادامه اين كنگره، كميسيون‌‏هاي پنج‌‏گانه تخصصي تشكيل مي‌‏شود و پس از آن گزارش كميسيون تصويب بيانيه و گزارش كميسيون تعيين استراتژي و برنامه‌‏هاي آتي حزب و گزارش كميسيون بررسي عملكرد اركان حزب به كنگره ارايه خواهد شد.

Copyright: gooya.com 2016