دوشنبه 11 مهر 1384

آرمين سلماسي، سردبير نشريه دانشجويي سپيده در دادسرا حاضر شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

آرمين سلماسي، سردبير نشريه دانشجويي سپيده صبح امروز با حضور در شعبه ششم دادسراي كاركنان دولت به سوالات بازپرس پرونده پاسخ گفت.
محمدعلي دادخواه، وكيل اين دانشجوي دانشگاه صنعتي اميركبير كه به اتهام نشر اكاذيب از طريق انتشار مطلبي كه در آن به عدم اعزام آمبولانس درمانگاه وليعصر نيروي دريايي سپاه پاسداران جهت انتقال يكي از دانشجويان اين دانشگاه اعتراض كرده بود، با اعلام اين مطلب گفت: در جلسه بازپرسي دو نفر از مدرسان دانشگاه صنعتي اميركبير در دادسرا حاضر شدند و شهادت دادند كه مطلب منتشر شده در نشريه سپيده كذب نبود و واقعيت داشت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي در مورد نوع قرار صادر شده از سوي شعبه ششم دادسراي كاركنان دولت در مورد موكلش، گفت: اين شعبه قرار خفيفي را براي موكلم صادر كرد و سلماسي هم متعهد شد كه هر وقت دادسرا وي را احضار كرد، در دادسرا حاضر شود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آرمين سلماسي، سردبير نشريه دانشجويي سپيده در دادسرا حاضر شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016