جمعه 11 آذر 1384

"اشتباهات شان را گوشزد كن!" يا "بجنب دختر. دارد دير مي شود!"، فرهاد جعفري

jafarifarhad@yahoo.com

اگر فكر ميكني گوش شنوايي براي شنيدن نيست ،اگر مي پنداري تاثير قابل ملاحظه اي ندارد ، اگر بر اين باوري كه در اين صورت در حال كمك كردن به «آنها»يي، اگر بر اين تصوري كه ديگر دير شده است ، اگر به اميد ديگران نشسته اي ، اگر خودت را در اين باره دست كم ميگيري ، اگر فكر مي كني كه انتخاب بهتري وجود دارد ، اگر مي پنداري مسئوليتي در اين باره نداري ، اگر در اين خيالي كه همه چيز خودش روبراه خواهد شد و به كمك تو احتياجي نيست و اگر به اين ضرب المثل فارسي ايمان داري كه يك دست صدا ندارد؛ بگذار بگويم كه :در اشتباهي دوست من!

فقط نخبگان حاكم صداي تو را نمي شنوند ، هيچ چيزي بدون تاثير نيست ،پيش از او به خودت كمك كرده اي ، هيچوقت براي بهتر شدن دير نيست ، به اميد ديگران نمي توان نشست ، تو دست كمي از ديگران نداري ، هيچ انتخاب ديگري وجود ندارد كه خاموشي و سستي را توجيه كند ، تو به همان اندازه مسئول و مكلفي كه ديگري ، هيچوقت در هيچ كجا هيچ چيز خودش روبراه نشده است و اگر با همان يك دست روي ميز بكوبي _ حتي به نرمي _ صدايي را خواهي شنيد!

از ايمان خانمان براندازات به اين ضرب المثل فارسي دست بردار و اشتباهات حاكمان را به آنها گوشزد كن.هر كه مي خواهد ، باشد :شاه يا رييس جمهور ،چپ يا راست ، مذهبي يا لاييك !


1- اشتباهات شان را گوشزد كن اما دقت داشته باش كه «محترمانه» سخن بگويي .آنها هم «مانند تو» از او كه به درشتي و تفرعن سخن مي گويد و دهاني دريده و هتاك دارد بيزارند.

2- اشتباهات شان را گوشزد كن اما به آنها حق بده كه «همچون تو» باورهايي داشته باشند كه اگر كسي آنها را به ريشخند و مضحكه بگيرد ، سخت آشفته و غضبناك مي شوند.

3- اشتباهات شان را گوشزد كن اما منتظر نباش كه همين فردا نتيجه اش را ببيني .آنها هم «مثل تو» براي تصميم گرفتن به كمي فرصت احتياج دارند .به آنها فرصت بده تا دلاوري پيشه كنند.

4- اشتباهات شان را گوشزد كن اما هنگامي كه به اشتباهات شان اعتراف كردند يا از آن دست شستند ، ديگر گذشته ي نادرست و تلخ را به يادشان نياور .آنها نيز «چون تو » از به ياد آوردن گذشته ي پر اشتباه خود سرافكنده مي شوند.

5- اشتباهات شان را گوشزد كن اما اگر از آن دست شستند، بي ملاحظه ي ملامت دوستانت _ و هر شائبه اي كه به تو نسبت داده خواهد شد _ آنرا تحسين كن. «درست شبيه تو» كه در برابر هر رفتار درست خود در انتظار پاداشي نه «كيفر» ؛ آنها نيز كيفر را بر نمي تابند!

6- اشتباهات شان را گوشزد كن اما همانوقت ،بزرگوارانه به آنها يادآور شو كه اگر از رفتار نادرست خود دست بردارند آماده اي تا آنها را ببخشي و قرار نيست قهري ابدي ميان تان حكمفرما باشد .«همچون تو» آنها نيز به «پاداشي محتمل» براي تصحيح رفتار نادرست خود احتياج دارند.

7- اشتباهات شان را گوشزد كن اما در اين باره افراط نكن . گاه و بيگاه به «اشتباهات خودت» هم بپرداز تا در «انصاف و عدالت» تو ترديد نكنند .«چنان چون تو» آنها نيز «داور منصف» را خوش تر دارند.


8- اشتباهات شان را گوشزد كن اما هميشه از «كوچكترين اشتباهات» شان آغاز كن .آنها نيز «چنان چون تو» بر اين خيال اند كه بزرگترين اشتباهات شان ، بهترين تصميم هاي آنهاست!
ضمن اينكه آنها را وحشتزده نمي كند. آنها نيز «چون تو» از «تغييرات عميق» و بنيادين وحشت دارند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

9- اشتباهات شان را «محترمانه و مهربانانه » گوشزد كن اما مراقب باش كه فاصله ات را با آنها حفظ كني و هر بار ، فقط آنقدر به آنها نزديكتر شوي كه آنها با تصحيح خطا هايشان به تو نزديكتر شده اند .
هر پاداشي بيش از آنچه مستحق آنند ، آنها را نيز «چون تو» از تصحيح بيشتر و بيشتر خطاهايشان باز خواهد داشت.

10- اشتباهات شان را گوشزد كن اما پشت يك «نام مستعار» مخفي نشو .اين بزدلي تو، آنها را در باره ي حسن نيت و انگيزه هايت به ترديد مي اندازد .«همچنانكه تو» از موجودي بي نام و نشان و آنكه با نقاب مي آيد ، در وحشتي !

11- اشتباهات شان را گوشزد كن اما آماده باش تا به رغم احترام و مهرباني ، باز هم «كمي كيفر» ببيني . آنها هم «مثل تو» ممكن است كه «باز هم» اشتباه كنند. اما ترديد نكن : روزي فرا مي رسد كه سر به زير و منقلب از تو پوزش خواهند خواست !

آنوقت ؛ آنها را ببخش . و بعد به دخترت بگو : «حالا نوبت توست. بجنب دختر! دارد دير مي شود. اگر لفت اش بدهي به كنگره ي حزب ات نمي رسي !»

او كه رفت ،خودت به خيابان برو . روي نيمكتي بنشين .سيگاري بگيران . روزنامه ي آزادي را باز كن و بي آنكه كسي ببيند اشك بريز.در غم حزبي كه هميشه ميخواستي و هرگز نداشتي !

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"اشتباهات شان را گوشزد كن!" يا "بجنب دختر. دارد دير مي شود!"، فرهاد جعفري' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016