دوشنبه 28 آذر 1384

۲۷ سال سازش و تجارت، ۲۷ سال تسامح و تساهل كافيست! به ياري ملت ايران بشتابيد، الف. بيقرار

از روزيكه محمود احمدي نژاد قدمش را به نيويورك گذاشت و در اجلاس عمومي سازمان ملل متحد حضور يافت و آن سخنراني تحريك آميز و در تضاد كامل با منافع ملي اين سرزمين و ملت ايران را در قالب آن كلمات و جملات بيهوده بر زبان راند كه در طول پنجاه و چند سال گذشته ((بعد از جنگ جهاني دوم )) بي سابقه بود، خوشبختانه موجب گرديد تا پرده ها فرو افتد و يك اجماع جهاني بر عليه رژيم جمهوري اسلامي و اهداف شوم و ضد بشري آن شكل بگيرد .
آنچه مسلم است اينكه : بايد اين اجماع جهاني خيلي زودتر از اينها ، شايد ده يا پانزده سال قبل از امروز شكل ميگرفت تا امروز شاهد چنين مخاطرات بزرگي ازسوي يك رژيم عقب مانده ، غير مسئول و قرون وسطائي نباشيم .
موجب خرسنديست كه بسياري از سران ملل متمدن و همچنين مجامع سياسي وپارلمانهاي جهاني ، در اعلام مواضع خود ودر پيوند با پرت و پلا گوئي هاي احمدي نژاد ، حساب اين اقا و رژيم اسلامي را از حساب مردم ايران جدا كرده و لبه تيغ تيز حملات خود را متوجه اعمال و رفتار و همچنين تفكرات متحجر احمدي نژاد و آخوندهاي عمامه دار وبي عمامه رژيم نمودند . چنين تفكيكي در اتخاذ مواضع كشورهاي جهان موجب گرديد تا مردم ايران هم از آن حمايت كنند و هم نفسي براحتي بكشند . دليل آنهم بسيار روشن است ، چرا كه مردم ايران به هيچ وجه با اتخاذ چنين موضع گيري ها و اظهار نظرات مخربي كه ميتواند موجبات به مخاطره افتادم منافع ملي يك سرزمين و ملت آنرا فراهم آورد اصلا موافق نبوده و در هر شرايطي آنرا از طرف هر كشوري محكوم ومذموم ميشمارد .
متاسفانه هنوز طنين آن سخنراني صد درصد غير موجه و نابخردانه از فضاي سياسي دنيا زدوده نشده بود كه حضرت اقاي احمدي نژاد ، در تهران و در سميناري با عنوان جهان بدون صهيونيزم خواستار محو و نابودي اسرائيل و هيتلريزه كردن شش ميليون انسان يهودي شد كه هيچ توجيهي براي اين نابودي وجود ندارد . اين احتمال ميرفت كه شايد كثيري از مردم ايران، اولين سخنراني احمدي نژاد در سازمان ملل را حمل بر نا پختگي، يا بي تجربگي او پنداشته باشند كه همين احتمال موجب گرديد تا مردم با همه تنفري كه از رژيم دارند در مقابل چنان حركت غير مسئولانه اي واكنشي جدي نشان ندهند ، ضمن آنكه اميدوار بودند كه احمدي نژاد پس از بازگشت از نيويورك به ارزيابي عملكرد خود پرداخته و واكنش جامعه جهاني در پيوند با حركت غير مسئولانه و تضاد آن با عرف ديپلماسي و ديالوگ بين المللي را مورد بررسي قرار دهد تا شايد به زشتي عمل خود پي برده و از تكرار اعمالي از اين دست پرهيز بنمايد ، كه بعد از سخنراني ايشان در جهان بدون صهيونيزم ، مردم ايران دريافتند كه تصور آنها تصوري باطل بوده و به اين نتيجه رسيده اند كه احمدي نژاد آمده است تا با استراتژي اسلام گرايانه و افراطي خود ، بار ديگر فلسفه ((هيتلرايسم )) را احيا و با دنيا اعلان جنگ بنمايد .
در واقع سخنراني دوم احمدي نژاد تحت عنوان جهان بدون صهيونيزم كه طي آن حتي تاريخ را تحريف و واقعيات تاريخي رابه چالش كشيد ، بر روي تمامي اگر و مگرها ، و همچنين ابهامات و توهمي كه ميتوانست در اذهان مردم وجود داشته باشد خط بطلان كشيد و بر اين واقعيت مهر تاييد نهاد كه اين عنصر افراطي آمده است تا اين تتمه آبرو و اعتبار فرهنگي و تاريخي ايرانيان را از بين ببرد ، بنحوي كه با تحريك جهانيان خصوصا ملت و دولت اسرائيل ، موجبات شكل گيري و بروز جنگ ويرانگر ديگري را بر اين سرزمين تحميل نمايد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سخنراني احمدي نژاد در مكه و همچنين در زاهدان كه پيشنهاد كرده بود تا ملت اسرائيل را به آمريكا و اروپا و الاسكا منتقل نمايند تا بزعم اوواربابانش جهان اسلام نفسي به راحتي بكشد، بازي معروف ((تا سه نشه ، بازي نشه )) را تكميل نمود و با جهان اتمام حجت كرد كه حكومت اسلامي و ملايان ضد ايراني ضد بشري آن قويا و جدا مصمم هستند تا بمنظور برون رفت از بن بست هاي موجود با اقدامات تحريك اميز خود كه صد درصد مغاير با خواست ملت ايران و منافع ملي اين سرزمين ميباشد موجبات فراهم نمودن يك درگيري نظامي بين اسرائيل و احتمالا جهان غرب با ايران را مهيا نمايد كه اين امر به هيج وجه با خواست و اراده ملت ايران مطابقت و هم خواني ندارد .
بهمين دليل است كه ملت ايران از جهان متمدن ميخواهد تا هر چه سريعتر با حمايت عملي و همه جانبه خود از جنبش دموكراسي خواهي ملت ايران شرايطي را فراهم اورند تا اين رژيم ضد بشري و ضد ايراني و ضد تمدن بشري ، با همت مردم ايران خصوصا جوانان اين سرزمين به بايگاني دائم تاريخ سپرده شود .

زنده باد ايران زنده باد ازادي
برقرار باد همزيستي مسالمت اميز همه ملل جهان

ايران - تهران
الف. بيقرار

Copyright: gooya.com 2016