سه شنبه 20 دی 1384

روزنامه حزب الله با پيام مرگ روي پيشخوان دكه ها! الف. بيقرار

روزنامه حزب الله با عنوان شماره صفر و با نرخ يكصد توماني روز دوشنبه 19 ديماه 84 روي پيش خوان دكه روزنامه فروشيها قرار گرفت .
(( با پيامي به روشني عشق ، ايمان و اميد )) حزب الله آمد
اين روزنامه در همين شماره صفر خود برخلاف انچه كه از آن بعنوان پيام اصلي واساسي ، يعني عشق و ايمان و اميد قدم به عرصه مطبوعات گذاشته ، با همان پيام هميشگي خود يعني خون و مرگ و كشتار پاي بميدان خواهد نهاد .
روزنامه حزب الله به سر كردگي سيد باقر خرازي ، در حقيقت با همان پيامي اظهار وجود مينمايد كه درطي 27 گذشته خصوصا در طي ده سال اخير از آن ديده شده است . حزب فقط حزب الله ، و رهبر فقط ... !
حزب الله دارد ميايد تا مكمل اهداف و خط مشي چهار همزاد خود يعني كيهان ، رسالت ، جمهوري اسلامي و يا لثارات باشد .
حزب الله دارد ميايد تا بار ديگر به باز توليد خرافات مذهبي و دروغ پردازي اخوند هاي متحجر و عقب مانده بپردازد . از طرف ديگر اين جريده كه ميراث جرايدي چون صبح و دوكوهه و... دارد مي ايد تا فضاي كشور را بيش از انچه كه هست الوده و بوي ناك به خون بنمايد .
حزب الله دارد ميايد تا باز هم به بازتاب تفكرات خشكيده افرادي بپردازد كه تفكراتشان متعلق به هزاره هاي پيش و اعماق تاريخ ميباشد ودلبستگي شان جز به حفظ قدرت و ثروت و امور دنيوي و عياشي نميباشد .
حزب الله دارد ميايد تا به انعكاس تفكر متحجراني چون احمد جنتي و خزعلي و سيد محمد قائم مقامي و فاضل لنكراني و ابول مكارم و ديگراني بپردازد كه مدتهاي مديديست حيات فكري شان در نزد مردم حتي درميان عوام الناس مرده و اگرهم حضور فيزيكي دارند، جنبندگاني تلقي ميشوند كه بود ونبودشان كمترين ارزش واعتباري در نزد ملت ايران ندارد
اري حزب الله درصدد است تا پيام مرگ و واپس گرائي ((احمدي نژاد ايسم )) قدم بر عرصه مطبوعات بگذارد . براي همين است كه مشاهده ميكنيم حزب الله در شماره نخستين خود تحت عنوان شماره صفر با پيام ((مسابقه بهترين تيتر براي مرگ شارون )) اظهار وجود مينمايد .
حزب الله مدعي ميشود كه با پيام عشق و ايمان و اميد در راه است ، اما در شماره صفر و در صفحه سوم خود به نقل از يك تا رنماي اينترنتي مسابقه تيتر مرگ ميگذارد !
اينكه شارون كيست ، چيست و چه اعمال و جناياتي انجام داده ، امري دنيوي وسياسي است كه قضاوت در مورد آن بعهده تاريخ ميباشد ، اما اينكه مطبوعه اي با ادعاي پيام عشق و ايمان و اميد ميخواهد قدم به عرصه مطبوعات و حوزه فرهنگ بگذارد ، مسابقه تيتر مرگ را در شماره نخستين خود ميگنجاند تناقض روشن با پيام اين جريده است كه هر تنابنده اي را به حيرت وا ميدارد . براي اينكه مفهوم گفتار بيشتر عيان و بيان گردد ، عين متن مندرج در روزنامه شماره صفر حزب الله را در ذيل مي آوريم و قضاوت را بر عهده اناني وا ميگذاريم كه پيگير رسالت مطبوعات هستند .
((عين متن ))
پايگاه اطلاع رساني فرهنگ دفاع مقدس برگزارميكند:
مسابقه بهترين ((تيتر)) براي مرگ ((شارون))
در پي سكته مغزي شارون كه وي را دراستانه مرگ قرار داده است ، پايگاه اطلاع رساني فرهنگ دفاع مقدس ((حماسه )) در اطلاعيه اي اعلام كرد، قصد دارد مسابقه اي با عنوان بهترين تيتر مرگ شارون برگزار كند .
سايت حماسه در اين اطلاعيه آورده است : يكي از بزرگترين تروريستها در برابر مرگ دستها را بالا برده است . شارون ، رئيس حكومت غير قانوني اسرائيل را همه ميشناسند . مردم دنيا وبخصوص انانكه در سرزمينهاي اشغالي فلسطين زندگي ميكنند ، بارها وبدفعات پيام مرگ ونيستي را از اين جرثومه فساد شنيده اند و با تمام وجود لمس كرده اند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اينك جهنميان به استقبال او امده اند، در حاليكه هم پالگيهايش و در راس آنها بوش ، رئيس حكومت امريكا تابوت مخوف او را به نظاره ايستاده است سايت حماسه بهمين مناسبت مسابقه اي را ترتيب داده است با عنوان بهترين تيتر مرگ شارون ، شما نيز ميتوانيد عنوان انتخابي را براي ما ارسال كنيد و از جوايزي كه براي اين بخش پيش بيني شده بهره مند گرديد .
عناويني كه بعضي دوستان پيشنهاد كرده اند عبارتند از :
1- شارون در جهنم – مرگ جلاد- جاني در جهنم – انتفاضه شارون را اوت كرد – انتفاضه شارون را راهي جهنم كرد – شارون در آتش – شيطان دربدرقه شارون – بوش درعزاي شارون – شيطان در عزاي شارون – جهنم اماده پذيرائي از شارون – تروريست بزرگ در چنگال مكافات .
توضيح : حزب الله شماره صفر توضيح نداده است كه پيشنهادات ارائه شده در چه زماني ارائه گرديده در شرايطي كه هنوز روزنامه اي در ميان نبوده وجريده اي به زير چاپ نرفته بوده است !؟

ايران — تهران
الف — بيقرار

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'روزنامه حزب الله با پيام مرگ روي پيشخوان دكه ها! الف. بيقرار' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016