یکشنبه 9 بهمن 1384

سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام کرد در واکنش به سرکوب گسترده، به مبارزه خود سرسختانه تر و متحدانه تر ادامه می دهد، راديو فردا

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه در بیانیه ای که روز شنبه منتشر ساخت، به دستگیری صدهاتن از اعضای خود اعتراض کرد و یادآور شد که اعتصاب عمومی سندیکا که به منظور اعتراض به دستگیری هیات مدیره و همچنین برای احراز حق داشتن سندیکا و انتخاب نمایندگان و بستن قرارداد دسته جمعی و افزایش حقوق و دستمزدها صورت گرفت با «جنگ» گسترده ای از سوی ماموران جمهوری اسلامی روبرو شد که نیمه شب و سحرگاه به منازل کارگران و رانندگان ریختند و حتی زنان و بچه های آنان را مضروب ساختند. سندیکا اعلام کرد صدها نفر دستگیر شدند و رانندگان را با ضرب وشتم و تهدید به راندن اتوبوسها مجبور ساختند. سندیکا در پایان می نویسد: جمهوری اسلامی چنین کرد و ما هیچ چاره ای نداریم جز آنکه به مبارزه خود سرسختانه تر و متحدانه تر ادامه دهیم.
(rm) صدا | (wma) صدا [ 2:33 mins ]


سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه ای که روز شنبه 8 بهمن صادر کرد می نویسد: از جانب 17هزار کارگران و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به اطلاع شما تشکل های کارگری دنیا و همه کسانی که از سرکوب بدیهی ترین حقوق انسان ها متاثر می شوید می رسانیم که هشتم بهمن ماه مصادف با 28 ژانویه اعتصاب گسترده ما با هجوم بی سابقه ماموران جمهوری اسلامی روبرو شد. از شب قبل به منازل ما هجوم آوردند وحتی فرزندان خردسال ما را هم به زندان بردند و تعداد زیادی که هنوز آمار دقیق آن را نداریم ولی قطعا بالغ بر صدها نفر می شود را دستگیر کردند و تعدادی از همکاران ما را به زور کتک و تهدید به راندن اتوبوسها مجبور کردند.
در بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همچنین آمده است:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

این وضعیتی است که ما داریم. اعتصاب برای آزادی آقای اصانلو و دیگر رهبران سندیکا که آنان هم بدون هیچ دلیلی و با قلدری به زندان انداخته شدند. برای انعقاد قراردادهای دسته جمعی، برای به رسمیت شناختن سندیکا، برای افزایش دستمزد و از این قبیل. آیا باورتان می شود که برای این خواسته ها چنین جنگی بی رحمانه و وسیع را علیه ما کارگران شرکت واحد برپا دارند؟ جمهوری اسلامی چنین کرد و ما هیچ چاره ای نداریم جز آنکه به مبارزه خود سرسختانه تر و متحدانه تر ادامه دهیم

بیانیه به تاریخ 8 بهمن ماه 1384 به امضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه رسیده است.

Copyright: gooya.com 2016