یکشنبه 9 بهمن 1384

برنامه فوق العاده اتاق ايران سوسياليست فورم در پالتاک به مناسبت اعتصاب کارگران شرکت واحد، ۳۱ ژانويه

اطاق ايران سوسياليست فورم
برنامه فوق العاده

سه شنبه 31 ژانویه 2006

سرکوب اعتصاب کارگران شرکت واحد
وچگونگی اتحاد عمل گسترده دردفاع ازکارگران ایران

با شرکت
علی پیچگاه – بهرام رحمانی - فرخنده آشنا- یدالله خسروشاهی
یدی شیشوانی -امیر جواهری - مجید تمجیدی و بهروز فراهانی

ساعت 20-24 اروپای مرکزی
http://www.socialist-forum.com
email:socialist_forum@yahoo.com

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016