چهارشنبه 12 بهمن 1384

متن كامل پيش‌نويس قطعنامه احتمالي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، ايرنا

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۱۱/۱۲‬

درحالي كه شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار است روز پنجشنبه در وين نشستي فوق‌العاده براي بحث درباره مساله برنامه هسته‌اي ايران برگزار كند، منابع ديپلماتيك در وين متن پيش‌نويس قطعنامه‌اي احنمالي را كه قرار است در اين نشست ارائه شود، در اختيار خبرگزاري جمهوري اسلامي قرار دادند.

متن كامل پيش‌نويس اين قطعنامه به قرار زير است:
"شوراي حكام آژانس:
‪ (a‬با توجه به تمامي قطعنامه‌هاي پيشين مصوب اين شورا درباره برنامه هسته‌اي ايران،
‪ (b‬همچنين با يادآوري گزارش مورخ ششم ژوئن ‪ ۲۰۰۳‬مدير كل (‪،(GOV/2002/40‬ ‪ ۲۶‬اوت ‪ ۱۰ ، (GOV/2003/63) ۲۰۰۳‬نوامبر ‪ ۲۴ ، (GOV/2003/75) ۲۰۰۳‬فوريه ‪ ، (GOV/2004/11) ۲۰۰۴‬اول ژوئن ‪ (GOV/2004/34) ۲۰۰۴‬و اصلاحيه آن در تاريخ ‪ ۱۸‬ژوئن ‪ ،۲۰۰۴‬اول سپتامبر ‪ ۱۵ ،(GOV/2004/60) ۲۰۰۴‬نوامبر ‪۲۰۰۴‬ (‪، (GOV/2004/83‬اول اوت ‪ ۸ ،(INFCIRC/648) ۲۰۰۵‬اوت ‪، (GOV/2005/61) ۲۰۰۵‬ ‪ ۱۰‬اوت ‪ ، (GOV/2005/62) ۲۰۰۵‬دوم سپتامبر ‪ (GOV/2005/67) ۲۰۰۵‬و نيز گزارش ‪ ۱۸‬نوامبر ‪، (GOV/2005/87) ۲۰۰۵‬
‪ (c‬با يادآوري اينكه بند ‪ IV‬معاهده منع اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي مقرر داشته كه هيچيك از مفاد اين معاهده نبايد ناقض حق انكارناپذير حقوق هيچيك از اعضاي معاهده در زمينه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح‌آميز بدون هرگونه تبعيضي باشد، و نيز مطابق با بندهاي ‪ I‬و ‪II‬ معاهده،
‪ (d‬با تمجيد از مدير كل و دبيرخانه (آژانس) به دليل انجام حرفه‌اي و بي‌طرفانه وظايف خود در زمينه اجراي توافق‌نامه پادماني هسته‌اي در ايران براي حل‌وفصل مسائل مهم در ارتباط با توافق پادماني در اين كشور و نيز در زمينه نظارت بر اجراي تعليق (فعاليت‌هاي هسته‌اي) توسط ايران،
‪ (e‬با يادآوري اينكه شوراي حكام در قطعنامه مصوب ‪ ۲۴‬سپتامبر ‪ ۲۰۰۵‬خود اين يافته‌ها را اعلام كرد كه:

* موارد بسيار قصور و كوتاهي ايران از تعهدات خود درچارچوب توافق‌هاي پادماني "ان‌پي‌تي" كه جزئيات آن در ‪ GOV/2003/75‬آمده است، بر طبق بند ‪XIIc‬ اساسنامه آژانس به معناي عدم پيروي (‪ (non-compliance‬است،

* تاريخچه پنهان‌سازي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، ماهيت اين فعاليت‌ها، مسائلي كه از سپتامبر ‪ ۲۰۰۲‬تا كنون در جريان راستي‌آزمايي موارد اعلام شده ايران آشكار شد، و فقدان اعتماد ناشي از اين موارد نسبت به انحصارا صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي ايران، موجب ايجاد پرسش‌هايي شده كه در حوزه صلاحيت شوراي امنيت است، با توجه به اينكه اين شورا نهادي است كه مسووليت اصلي را در ارتباط با حفظ صلح و امنيت جهاني بر دوش دارد، و تصميم گرفت كه در تاريخي ديگر (پس از نشست سپتامبر) به موضوع زمان و محتواي گزارش موردنظر بر طبق بند ‪ XIIc‬و نيز اطلاع‌رساني (‪ (notification‬مورد درخواست برطبق بند ‪ III.B.4‬اساسنامه آژانس بپردازد،
‪ (f‬با توجه به اينكه مدير كل پس از نزديك به سه سال فعاليت‌هاي گسترده راستي‌آزمايي اعلام كرده كه آژانس هنوز در موقعيتي نيست كه برخي از موضوع‌هاي مهم مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران را روشن سازد، يا نتيجه‌گيري كند كه هيچ مواد يا فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام نشده‌اي در ايران وجود ندارد، ‪ (g‬با يادآوري اينكه مدير كل اظهار داشته‌كه شفافيت كامل ايران به منظور قادرساختن آژانس به روشن كردن مسائل مهم، ضروري است،(‪،(GOV/2005/67‬ ‪ (h‬با يادآوري درخواست‌هاي آژانس در مورد همكاري ايران در پيگيري گزارش‌هاي تجهيزات، مواد و فعاليت‌هاي كه در حوزه متعارف نظامي و حوزه غيرنظامي و نيز در حوزه نظامي هسته‌اي كاربرد دارند، (بر طبق اشاره مدير كل در ‪، ( GOV/2005/67‬
‪ (i‬با يادآوري اينكه مدير كل در نوامبر ‪ ۲۰۰۵‬گزارش داد (‪(GOV/2005/87‬ كه ايران سندي مرتبط با نيازمندي‌هاي رويه‌اي براي تبديل ‪ UF6‬به فلز، در مقادير كم و نيز درباره قالب‌گيري و فراوري فلز اورانيوم غني‌شده، طبيعي و تهي شده به اشكال نيمكروي را در اختيار دارد،
‪ (j‬با ابراز نگراني شديد درباره برنامه هسته‌اي ايران، و نيز اذعان به اينكه يك دوره‌زماني طولاني از اعتمادسازي توسط ايران مورد نياز است، ‪ (k‬و نيز با تائيد دوباره عزم شوراي حكام براي تداوم فعاليت براي يافتن راه‌حلي ديپلماتيك براي مسائل مطرح در اين قطعنامه و قطعنامه‌هاي پيشين،
‪ (۱‬تاكيد مي‌كند كه امكان حل پرسش‌هاي مهم و ايجاد اعتماد به ماهيت صلح‌آميز برنامه هسته‌اي ايران با پاسخگويي مثبت اين كشور به درخواست‌هاي شوراي حكام از ايران براي انجام اقدامات اعتمادساز ممكن است. شوراي حكام در اين راستا ضروري مي‌داند كه ايران :

* تعليق تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي اورانيوم، از جمله تحقيقات و توسعه، را بارديگر به مورد اجرا بگذارد و آژانس اين تعليق را راستي‌آزمايي كند،

* در كار احداث رآكتور آب سنگين تجديدنظر كند،

* پروتكل الحاقي را به سرعت تصويب كرده و آن را بطور كامل به مورد اجرا بگذارد،

* تا زمان تصويب پروتكل الحاقي كه ايران آن را در تاريخ ‪ ۱۸‬دسامبر ‪۲۰۰۳‬ به امضا رساند، همچنان برطبق شروط اين پروتكل عمل كند ،

* اقدامات اعتمادساز را برطبق درخواست مدير كل از جمله در ‪GOV/2005/67‬ به مورد اجرا بگذارد، اين اقدامات اعتمادساز فراتر از مواردي خواهد بود كه بطور رسمي در توافق پادماني و پروتكل الحاقي درخواست شده و بنا به درخواست احتمالي آژانس براي تقويت تحقيقات جاري خود، شامل دسترسي به افراد و اسناد مرتبط با تهيه مواد ، تجهيزات با كاربرد دوگانه، كارگاه‌هاي مشخص متعلق به نيروهاي نظامي و تحقيقات و توسعه خواهد بود،

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

‪ (۲‬از مدير كل مي‌خواهد كه به شوراي امنيت سازمان ملل گزارش كند كه شوراي حكام، انجام اين اقدامات را از ايران درخواست كرده و نيز روگرفت‌هايي (كپي‌هايي) از اين قطعنامه و تمامي قطعنامه‌هاي مصوب پيشين در مورد اجراي توافق‌هاي پادماني در ايران و همچنين كپي‌هايي از تمامي گزارش‌هاي مرتبط ارائه شده به شوراي حكام را به شوراي امنيت منتقل كند، ‪ (۳‬نسبت به اين مساله كه آژانس هنوز در موقعيتي نيست كه برخي موضوعات مهم در ارتباط با برنامه هسته‌اي ايران را روشن سازد، ابراز نگراني شديد مي‌كند ، اين موضوعات شامل اين حقيقت است كه ايران سندي در زمينه توليد نيمكروي‌هاي فلز اورانيوم در اختيار دارد، زيرا اين فرآيند با توليد قطعات تسليحاتي هسته‌اي مرتبط است، شوراي حكام همچنين از ايران مي‌خواهد اين سند را تحت مهر وموم آژانس باقي نگاه دارد و يك كپي كامل از آن را در اختيار آژانس قرار دهد،
‪ (۴‬عميقا ابراز تاسف مي‌كند كه ايران به رغم درخواست‌هاي مكرر شوراي حكام از ايران مبني بر حفظ تعليق تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي و بازفرآوري، اين كشور در تاريخ ‪ ۸‬اوت ‪ ۲۰۰۵‬فعاليت‌هاي تبديل اورانيوم را در كارخانه اصفهان ازسر گرفت و در تاريخ ‪ ۱۰‬ژانويه ‪ ۲۰۰۶‬نيز گام‌هايي درجهت ازسرگيري فعاليت‌هاي غني‌سازي برداشت، شوراي حكام حفظ تعليق اين فعاليت‌ها را براي پرداختن به مسائل مهم (در خصوص برنامه هسته‌اي ايران) ضروري اعلام كرده بود،
‪ (۵‬از ايران مي‌خواهد كه درك كند، با توجه به سابقه ايران در ارتباط با توافق پادماني هچنانكه در قطعنامه‌هاي پيشين به ثبت رسيده است، و نيز وجود مسائل لاينحل، اين شورا نسبت به قصد ايران براي دستيابي به قابليت توليد مواد انشقاق‌پذير اعتماد ندارد، اين موارد در كنار موارد ديگر موجب شده كه آژانس نتواند نتيجه‌گيري كند هيچ مواد يا فعاليت اعلام نشده‌اي در ايران وجود ندارد، شورا همچنين از ايران مي‌خواهد كه در موضع خود هم در قبال اقدامات اعتمادساز و هم در قبال مذاكراتي كه مي‌تواند منجر به افزايش اعتماد شود، تجديدنظر كند ،
‪ (۶‬از ايران درخواست مي‌كند كه با آژانس بطور كامل و فوري همكاري كند، چنانكه مدير كل چنين همكاري را ضروري و دير هنگام مي‌داند، و (از ايران درخواست مي‌كند) كه بطور مشخص در روشن ساختن فعاليت‌هاي احتمالي كه مي‌توانسته بعد نظامي هسته‌اي داشته باشد، به آژانس كمك كند ،
‪ (۷‬از مدير كل درخواست مي‌كند كه به تلاش‌هاي خود براي اجراي توافقنامه پادمان هسته‌اي آژانس با ايران و نيز اجراي پروتكل الحاقي توافقنامه مزبور تا زمان اجرايي شدن آن، با ديدگاه معطوف به يافتن اطمينان از عدم وجود مواد يا فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام نشده در ايران ، ادامه دهد ، شوراي حكام همچنين از مدير كل مي‌خواهد كه اقدامات شفاف‌ساز بيشتر مورد نياز براي قادر ساختن آژانس به حل‌وفصل مسائل مهم و روشن ساختن تاريخچه و ماهيت تمامي جنبه‌هاي فعاليت‌هاي هسته‌اي گذشته ايران را دنبال كند ،
‪ (۸‬از مدير كل درخواست مي‌كند كه در نشست عادي آتي شوراي حكام، گزارشي درمورد اجراي اين قطعنامه و قطعنامه‌هاي پيشين ارائه كرده و آن گزارش را به همراه هرگونه قطعنامه نشست ماه مارس شوراي حكام به شوراي امنيت سازمان ملل منتقل كند.

‪ (۹‬مقرر مي‌دارد كه همچنان موضوع را در دست بررسي داشته باشد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'متن كامل پيش‌نويس قطعنامه احتمالي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016