دوشنبه 17 بهمن 1384

علیرضا جباری: خبر قصد تشکیل حزب کذب است

متن زیر برای عارف نیوز و روزنامه همشهری فرستاده شد. اما این دو نشریه از درج متن تکذیب نامه که بر اساس قانون به آن مقید هستند خودداری کردند. از این روی این متن به نشریات مختلف الکترونیک و غیر الکترونیک ارسال میشود.

هم میهنان آزاده!
مدتی پیش سایت اینترنتی که به تازگی با نام آن آ شنا شده ام و با نام عارف نیوز فعالیت اینتر نتی می کند مدعی شده است که این جانب همراه با شانزده نفر دیگر قصد تا سیس حزبی راداریم که قرار است بر پایه التزام به قانون اساسی فعالیت کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بدین وسیله خبر سراپا مجعول تاسیس چنین حزبی را که در روزنامه همشهری به تاریخ اا بهمن 1384 شماره 3912 صفحه 26 نیز نقل به مضمون شده استبه شدت تکذیب و اعلام میکنم که به هیچ رو قصد تاسیس هیچ حزبی را با یا بدون التزام به قانون اساسی ندارم ودر موقعیت چنین اقدامی نیز نیستم .

علیرضا جباری
آذرنگ
17 بهمن 84

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'علیرضا جباری: خبر قصد تشکیل حزب کذب است' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016