دوشنبه 17 بهمن 1384

هشداری دیگر به مردم ایران از ابوالحسن بنی صدر

هموطنان !
ﺁیا در طول 27 سال ، حتی یک نوبت این رژیم را مدافع حقوق ملی خود یافته اید ؟ ﺁیا بهنگام گروگانگیری ، ملاحظه حقوق ملی شما را کرد و بخاطر دفاع از حقوق ملی شما بود که محاصره اقتصادی و جنگ را ببار ﺁورد و با ریگان و بوش ( پدر) معامله پنهانی کرد و میلیاردها دلار ثروت ایران را بر باد داد ؟
در خرداد 60، درست در روزهائی که قرار بود جنگ، حتی با پرداخت غرامت به ایران ، پایان یابد، شعار این جماعت این نبود که نصف کشور برود بهتر از ﺁنست که بنی صدر پیروز بشود ؟ ﺁیا استبدادیان کودتا نکردند و در جنگ 8 ساله ای که ، بسود امریکا و اسرائیل و انگلستان ، به شما مردم، تحمیل کردند، عمر مفید یک نسل ایرانی و ثروتی عظیمی را از میان نبردند ؟

ایرانیان !
بهوش باشید ! امروز امریکائیانی که اهل تحقیق هستند هشدار می دهند که اگر کسی چون بوش ( پسر ) رئیس جمهوری امریکا است، بخاطر سازش پنهانی در اکتبر 1981 با ملاهای ایران است . ﺁیا شما بدین خاطر این حال و روز را ندارید که از گروگانگیری تا امروز ، به این مظاهر خیانت و جنایت و فساد اجازه داده اید هستی شما را دستمایه ادامه حیات رژیم خود کنند ؟
بهوش باشید ! بهیچ رو پای حقوق ملی شما در میان نیست . باور نکنید رژیمی که منابع نفت و گاز شما را به یغما می دهد ، دل نگران حق ملی شما بر انرژی اتمی است . هرگاه براستی هدفی جز این نداشت ، با سرنوشت کشور بازی نمی کرد و بحرانی که این سرنوشت را در ید قدرتهای خارجی قراردهد ، بوجود نمی ﺁورد .
ﺁیا نباید از خود بپرسید از زمان ﺁشکار شدن فعالیتهای اتمی زیر زمینی تا امروز، چندین بار به شما دروغ گفته اند ؟ نگفتند غیر متعهدها و روسیه و چین با ما هستند و نمی گذارند شورای حکام برضد ایران قطعنامه تصویب کند؟ ﺁیا امروز قطعنامه تصویب نشد ؟ نگفتند پرونده اتمی ایران به شورای امنیت نمی رود زیرا چین و روسیه و غیر متعهدها مانع می شوند و بر فرض رفتن پرونده ، وتوی روسیه و چین مانع از تصویب قطعنامه بر ضد ایران می شود؟ هم اکنون چین و روسیه و سه کشور دیگر عضو دائمی شورای امنیت و اتحادیه اروپا قطعنامه ای را در شورای حکام به تصویب نرساندند و پرونده اتمی ایران را به این شورا ارجاع نکردند ؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هموطنان !
بدانید ! 5 عضو دائمی امریکا و روسیه و چین و انگلستان و فرانسه و اتحادیه اروپا با بردن پرونده به شورای امنیت ، اختیار نه تنها این پرونده که هر تصمیمی در باره ایران را به خود داده اند . اما از زمان تصویب قطعنامه در شورای امنیت به بعد، صاحب اختیار اصلی امریکا می شود .
سرنوشت خویش را به تقدیر قدرتهائی مسپارید که بخاطر منافع خود، تردیدی در نابود کردن کشور ما به خود نمی دهند . نزاع رژیم با غرب بر سر حقوق ملی شما نیست ، بر سر بقای خود است. بخاطر بقای خود است که بحران ساخته است تا مگر بقایش را تضمین کنند . مافیاهای حاکم ، از غرب ، بخصوص از امریکا، می خواهند بقای رژیم را تضمین کنند . اگر ﺁنها حاضر به این تضمین نشوند و شما را به این استبداد تبهکار اجازه دهید ، بحران را سخت تر خواهد کرد . بسا کار اقتصاد محتضر ایران را به مرگ خواهد کشاند . بسا کشور را گرفتار برخوردهای نظامی خواهد کرد . و اگر ﺁنها تضمین کنند ، علاوه بر تحمل استبداد خون ریز و فساد گستر ، در ازای ﺁن، هستی شما را خواهند ستاند .

ایرانیان !
نگوئید نمی توانیم به اعتراض برخیزیم . می توانید . برخیزید و به این خائنان بگوئید بازی با سرنوشت ایران بس است . می توانید برخیزید و به دنیا بگوئید صاحب اختیار کشور شما هستید . هر اعتراضی ، به هر شیوه ، می تواند مانع از ﺁن شود که در ازای پرداخت بهای بسیار سنگینی که شما باید بپردازید ، جام زهر تسلیم را سرکشند. قیام کنید.

15 بهمن 1384 برابر 4 فوریه 2006
متعمد شما ابوالحسن بنی صدر

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هشداری دیگر به مردم ایران از ابوالحسن بنی صدر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016