چهارشنبه 26 بهمن 1384

پس از رانندگان شرکت واحد، نسيم مهرورزي بر دراويش وزيدن گرفت، حبيب پزنده

خبر:
در پي تلاش حکومت براي بستن حسينيه دراويش نعمت اللهي گنابادي در شهر قم، گزارشها حاکي از اين است که اين حسينيه و دو منزل مسکوني مجاور آن که به دو تن از دراويش و خويشاوندان متولي حسينيه تعلق داشته به صورت شبانه به آتش کشيده شده و تخريب شده اند، تا آنجا که شاهدان عيني در بامداد روز سه شنبه چهاردهم فوريه (25 بهمن) نشاني از ساختمان حسينيه نيافته اند.
استاندار قم اعلام کرده که طي اين نا آرامي که بعدازظهر دوشنبه چهاردهم فوريه (24 بهمن) روي داده، يکهزار نفر بازداشت و دويست نفر، مجروح شده اند.

وقتي بانو پروين اعتصامي سروده بود "خانه درويش از دزد ايمن است"، ظهور دولت مهرورزي آقاي احمدي نژاد و ولايت با کفايت آيت الله خامنه اي را پيش بيني نکرده بود. تنها آن رند شيرازي مي توانست در علم بي کران خود وضعيت امروز ما را ترسيم کند که چه تلخ گفت:

درويش مکن ناله ز شمشير احبا / کين طايفه از کشته ستانند غرامت

گفته مي شود که آقايان آيات ذوب در ولايت از آن به خشم آمده اند که حسينيه دراويش که در آن از اسلام حکومتي و خطبه به نام خليه خيابان پاستور خواندن اثري نبوده، بيش از حسينيه هاي حکومتي سوگواران حسيني را به خود جذب کرده و طبعا ً با کسادي منابر حجج الشريعت الصفوي، ميزان نزولات مردمي خسران يافته و جيبهاي فراخ عباها آن طور که بايد و شايد، چرب نشده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


مريد پير مغانم ز من مرنج اي شيخ / چرا که وعده تو کردي و او بجا آورد
به تنگ چشمي آن ترک لشگري نازم / که حمله بر من درويش يک قبا آورد

خلاصه شميم مهرورزي همچون باد صرصر چهار رکن ديار کهن را نورديدن گرفته و دامان خود را ابتدا بر سر بي پناه ترين گروه هاي اجتماعي گسترانيده است. اول اتوبوس رانان، دوم دراويش، سوم بي شک من و تو.
برتولد برشت مي گويد وقتي هيتلر سراغ کمونيستها آمد من هيچ نگفتم، چون من کمونيست نبودم، وقتي سراغ يهوديان آمد، باز من هيچ نگفتم چون من يهودي نبودم، وقتي . . . باز من هيچ نگفتم، اما امروز سراغ من آمده است و ديگر کسي نمانده است تا چيزِي بگويد.

فعتبـــــرو يا أولـــــي الأبصـــــــــــــار

حبيب پزنده، بهمن شوم 1384

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پس از رانندگان شرکت واحد، نسيم مهرورزي بر دراويش وزيدن گرفت، حبيب پزنده' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016