پنجشنبه 27 بهمن 1384

پشتیبانی مسئولان و فعالان سندیکاهای اروپائی از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

در ادامه کارزار پشتیبانی از سندیکای شرکت واحد و مبارزه برای آزادی کارگران بازداشت شده این شرکت، درچارچوب برنامه ای هماهنگ، فعالان تشکلات گوناگون و مدافعان مقیم پاریس حقوق کارگران در ایران، با شرکت در تظاهرات سرتاسری سندیکاهای فرانسه در روز ٧ فوریه، با پخش اعلامیه و گفتگو با تظاهرکنندگان فرانسوی، مسئله دستگیری بیش از هزار کارگر شرکت واحد تهران و خواست های عادلانه آنان را به میان کارگران و جوانان شرکت کننده در این تظاهرات که علیه قانون جدید کار جوانان فرانسه برگزار شده بود، برده و برای ازادی منصور اسانلو، یارانش در هیئت مدیره سندیکا و دیگر کارگران شرکت واحد، از سندیکاهای کارگری فرانسه طلب یاری کردند.
در روز ١٤ فوریه ٢٠٠٦، گروهی از فعالان سیاسی مقیم پاریس به نمایندگی از سوی « اتحاد بین المللی حمایت از کارگران ایران – واحد پاریس» و «انجمن دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران» و « همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران» با شرکت در تظاهرات بزرگ سندیکاهای اروپائی که در مخالفت با طرح موسوم به « رهنمود بولکستین» در شهر استراسبورگ، مقر پارلمان اروپا برگزار شده بود، شرکت کردند. طبق طرح اولترا لیبرالی مذبور برگزار شده بود که از جمله استخدام کارگران کشورهای اروپائی با در آمد کم را در کشورهای که دستمزد رسمی بالاتری دارند، میسر میسازد.
ما با شرکت در این تظاهرات ، با بردن خواسته های کارگران شرکت واحد در میان شرکت کنندگان، با جلب همبستگی فعالان سندیکائی اروپا از کارگران شرکت واحد و حق ایجاد سندیکاهای آزاد کارگری از سوی آنان، توجه تظاهرکنندگان را به دستگیری گسترده کارگران شرکت واحد بدست رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی جلب کردیم. فعالان و مسئولان سندیکائی کشورهای مختلف اروپا با امضای فراخوانی که به « سازمان جهانی کار» و «دبیرکل سازمان ملل » ارسال خواهد شد، علاوه بر پشتیبانی از مطالبات کارگران شرکت واحد و سندیکای آنان خواستار آزادی بی قید و شرط کلیه دستگیر شدگان و نیز الغاء احکام زندان فعالان سندیکائی شهر سقز شدند.
در فراخوان که به زبان های فرانسه و انگلیسی منتشر شده بود، ازشرکت کنندگان در تظاهرات ١٤ فوریه ٢٠٠٦ در شهر استراسبورگ ، دعوت شده بود تا از خواست های زیر پشتیبانی کنند:
١ – آزادی فوری و بی قید و شرط اعضای سندیکای شرکت واحد از جمله منصور اسانلو و همکارانش
٢ - محکوم ساختن سرکوب وحشیانه اعضای سندیکای شرکت واحد، خانواده های آنان و بویژه کودکان ٤ تا ١٤ ساله و آزادی بی قید و شرط بیش از هزار کارگر این شرکت.
٣ – پشتیبانی از حق کارگران ایران برای ایجاد سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری و شناسائی آن از سوی رژیم ایران.
٤ - الزام جمهوری اسلامی ایران برای احترام به تعهدات بین المللی درباره کارگران و قطع سرکوب و تعقیب و بازداشت فعالان سندیکائی.
۵ – الغاء احکام محکومیت فعالان سندیکائی شهر سقز به زندان های ٢ تا ۵ سال به «جرم» برگزاری جشن اول ماه مه ٢٠٠٤.

٧١٠ نفر از مسئولان و فعالان ٤٨ سندیکای مختلف اروپائی این فراخوان را امضا کردند. در ابتدای تظاهرات با حضور در محل برگزاری کنفرانس مطبوعاتی پیش از تظاهرات، با رهبران سندیکاهای گوناگون گفتگو و پشتیبانی آنان را از کارگران شرکت واحد تهران جلب نمودیم.
در میان ٧١٠ نفری که فراخوان پشتیبانی از سندیکای شرکت واحد را امضا کردند، فعالان و مسئولان سندیکاهای زیر دیده میشوند:
از میان سندیکاهای فرانسه فعالان سندیکاهای CGT, FO, CFDT, SNES, FSU, SUD, UNSA, FNST-CGT, CFTC ( به ترتیب کنفدراسیون عمومی کارگران مسیحی، فدراسیون ملی حمل و نقل (ترانسپورت) وابسته به س ژ ت، اتحادیه ملی سندیکاهای خودمختار، سندیکای سود، سندیکای فرهنگیان فرانسه، سندیکای ملی کارکنان بخش نمایش و هنر، کنفدراسیون فدرال کارگران فرانسه، سندیکای نیروی کارگری (اف او و از جمله دبیر کل آن) و کنفدراسیون عمومی کارگران (س ژت) با پشتیبانی از سندیکای کارگران شرکت واحد، با آنان همدردی کرده و خشم خود را ازدستگیری گسترده کارگران اعلام نمودند. شایسته یادآوری است که فعالان سندیکاها از شهر های مختلف فرانسه آمده بودند و اظهار داشتند که دربازگشت ، مشکلات کارگران ایران را در حوزه های سندیکائی خود طرح خواهند کرد. در میان امضاء کنندگان فراخوان اعضای احزابی چون حزب سوسیالیست ، حزب کمونیست فرانسه و آلن لی پییتز ( از رهبران حزب سبز های فرانسه و نماینده پارلمان اروپا ) و نیز فعالان سازمان آتاک ( طرفدار تز دنیای دیگری ممکن است) نیز دیده میشد. حزب سبزهای فرانسه در اطلاعیه جداگانه ای ( ١٣ فوریه ٢٠٠٦) با عنوان « سبزها از مبارزه کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران پشتیبانی میکند» با محکوم ساختن « دستگیری های مستبدانه و خشونت علیه کارگران» با مطالبه آزادی کارگران زندانی از حق ایجاد سندیکاهای کارگری پشتیبانی کرده و« مبارزه برای ایجاد سندیکا را از مبارزه همه کارگران ایران برای دموکراسی جدا نمیداند.»
از میان مسئولین و فعالان سندیکاهای کشورهای دیگر اروپا به اسامی زیر برخورد میکنیم :
از کشور آلمان ، فعالان و مسئولین سندیکای (Vereinte Dienstleis Tungswerk)VERDI (سندیکای متحده بخش خدمات )، سندیکای بخش ساختمان IG-BAU، سندیکای GEW، سندیکای بزرگ فلزکاری آلمان IG METAL، سندیکای کارگران صنایع معدن، شیمی و انرژی IGBCE، سندیکای GAB ، سندیکای GEW، سندیکای بخش اجتماعی WASG و NCG و نیز کنفدراسون بزرگ کارگری DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) و چند عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان باعلاقه فراوان فراخوان را امضا کردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مسئولان و از جمله رئیس سندیکای فرهنگیان بریتانیا( UK tuc affliated teachers union) NASUWT، رئیس و سه رهبر سندیکای ترکیه «اپیفیم»، انجمن ملی دبیران دبیرستان های اسکاتلند SSTA،سندیکای بزرگ هلند بنام FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) ، سندیکای کارگران ذوب فلز لوکزامبورگ OGBL، سندیکاهای LBC,ACV, سندیکای کارکنان اجتماعی و خدامت دولتی بلژیک ;CGSP فدراسیون عمومی کارگران FGTB به پشتیبانی از کارگران ایرانی فراخوان را امضا کردند.
فعالان سندیکای بزرگ ایتالیا CGIL، سندیکای سویسی UNIA، بزرگترین سندیکای پرتقال SBSI-UGT، سندیکای بزرگ ایرلند بنام SIPTU و وکلای بدون مرز بلژیک ASFبا اعلام همبستگی با کارگران شرکت واحد خواستار آزادی زندانیان کارگر در ایران شدند.
در این تظاهرات با شکوه سندیکاهای اروپا بیش از چهل هزار نفر شرکت داشتند. شایسته یادآوری است که شرکت کنندگان در این تظاهرات با علاقه به توضیحات ما در باره اوضاع وخامت بار کارگران ایران گوش میداند و با شگفتی از ادامه بازداشت ها، رژیم جمهوری اسلامی را محکوم میکردند. و از گستردگی بازداشت ها و عدم انعکاس آن در مطبوعات اروپا ابراز حیرت کردند. آنان تعهد کردند که مسائل و مشکلات کارگران شرکت واحد را به همکاران خویش در هنگام بازگشت به شهر یا کشورهایشان منتقل خواهند نمود.
اسامی کلیه امضاء کنندگان و نشانی آنان همراه امضاء ها به سازمان جهانی کار و دفتر سازمان ملل در ژنو ارائه خواهد شد.
فعالیت در حمایت از کارگران شرکت واحد و سندیکای آنان همچنان در سراسر دنیا ادامه دارد.

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – پاریس
١۵ فوریه ٢٠٠٦
Sstiran@yahoo.fr
42, Rue Monge, 75005 Paris

Copyright: gooya.com 2016