جمعه 28 بهمن 1384

تقاضای مرکز همبستگی بين المللی کار در امريکا برای آزادی رانندگان اعتصابی اتوبوس در ايران، جمهوري

هنوز بيش از 500 نفر از اعضای اتحاديه کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه در زندان بسر می برند.


واشنگتن، دی. سی.، اول فوريه2006

مرکز همبستگی بين المللی کار در امريکا برای آزادی بيش از 500 نفر از رانندگان اتوبوسرانی تهران به جنبش جهانی کارگران می پيوندد. اين رانندگان بعد از حمله شديد پليس به اعتصاب از پيش اعلام شده آنان در 28 ژانويه دستگير شده و بدون محاکمه و يا دسترسی به وکيل همچنان در زندان اوين بسر می برند.

در 28 ژانويه 2006 ، سنديکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد تهران و حومه در اعتراض به بازداشت رئيس اتحاديه منصور اصانلو، و تقاضا از دولت برای به رسميت شناختن حقوق کارگران در داشتن اتحاديه آزاد و پيمان دسته جمعی دست به اعتصاب زدند . در پاسخ، دولت و شرکت حمل و نقل عمومی تهران و حومه، هزاران مامور امنيتی و نيروهای ارتشی را بسيج کرده و با استفاده از گاز اشک آور، باتون و تهديد به تير اندازی اعتصاب شکنی کرد.در اين حمله نه تنها صدها نفر بازداشت شدند بلکه اعضای خانواده و فرزندان آﻧﻬا نيز در خانه هايشان دستگير شدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"کارگران ايرانی برای کسب حقوق اساسی شان در پيوستن به اتحاديه و يا مشارکت در پيمان های دسته جمعی بايد آزادی عمل داشته باشند همانگونه که اين حقوق و آزادی عمل در کسب آن در پيمان نامه های بين المللی مورد حمايت قرار گرفته است." اين نکته مورد تاکيد باربارا شيلر رئيس هئيت مديره مرکز همستبگی بين المللی کار در امريکا است. "مرکز همبستگی بين المللی کار در امريکا برای درخواست از دولت ايران در احترام به اين حقوق کارگران و آزادی همه اعضای بازداشت شده اتحاديه کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد تهران و حومه به جنبش جهانی کارگران می پيوندد."

AMERICAN CENTER FOR INTERNATIONAL LABOR SOLIDARITY

BOARD OF TRUSTEES
JOHN J. SWEENEY
RICHARD L. TRUMKA
LINDA CHAVEZ-THOMPSON
MARGARET BLACKSHERE
R. THOMAS BFFENBARGER
LARRY COHEN
LEO W. GERARD
HARRY G. KAMBERIS
WILLIAM LUCY
SUSAN J. SCHURMAN
BARBARA SHAILOR
JOSLYN N. WILLIAMS

EXECUTIVE DIRECTOR
BARBARA SHAILOR

HEADQUARTERS
1925 K STREET, NW
SUITE 300
WASHINGTON, DC
20006-1105
PHONE 202-778-4500
FAX 202-778-4525
E-MAIL sc@solidaritycenter.org

Copyright: gooya.com 2016