چهارشنبه 3 اسفند 1384

‏مصاحبه خبرنگار تلويزيون فرانسه با آيت الله منتظري

آيت الله منتظری
من نمي دانم آقاي احمدي نژاد منظورشان چيست ، بالاخره‏ ‏يهود را در فلسطين آورده اند، يهودي ها را كه آنجا مستقر شده اند به دريا كه‏ ‏نمي توانيم بريزيم . گرچه كار غلطي كردند و از آمريكا، اروپا و آفريقا و جاهاي‏ ‏ديگر يهود را جمع آوري كردند... اينكه ظلمي بزرگ شده كسي منكر نيست، اما در عين‏ ‏حال نمي توانيم بگوييم كه حالا اينها را بريزيد به دريا

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مصاحبه ‏در تاريخ ‏1384/11/11‏‏ صورت گرفته است

‏خبرنگار: به عنوان سؤال اول ، نظر شما راجع به اظهارات اخير رئيس جمهور فرانسه (ژاك‏ ‏شيراك) درباره استفاده از تسليحات هسته اي چيست ؟
‏ ‏آيت الله منتظري : قرآن كريم مي‎گويد: (ان الانسان ليطغي ان راه استغني)‏ ‏انسان طبعش اين است وقتي كه مي‎بيند بي نياز شده ، ثروتي و مقامي پيدا كرده ،‏ ‏طغيان مي‎كند و ساير جهات را فراموش مي‎كند. در صورتي كه بايستي تمام‏ ‏قدرتمندان و كساني كه با حكومت سروكار دارند، توجه كنند كه حافظه تاريخ‏ ‏گفته هاي قدرتمندان را حفظ مي‎كند و تاريخ و مردم اين سخنان را فراموش‏ ‏نمي كنند و اين گفتار و رفتارها در آينده مورد قضاوت قرار مي‎گيرد.
‏ ‏كلامي از مولا اميرالمؤمنين (ع ) داريم در كتاب غرر و درر كه بايد با آب طلا‏ ‏نوشته شود. اميرالمؤمنين (ع ) مي‎فرمايد: "من اختال في ولايته ابان عن‏ ‏حماقته " هر كس در حكومتي كه پيدا كرد خودش را گرفته و تكبر پيدا كند،‏ ‏حكايت از حماقت اين شخص مي‎كند. براي اينكه توجه ندارد تنها چند روزي‏ ‏قدرت در دست اوست و رفتار او هم در دنيا منعكس مي‎شود هم در تاريخ مي‎ماند.‏ ‏بنابراين بايد قدرتمندان در اظهارنظر و رفتارشان با تأمل و دقت عمل كنند. شما‏ ‏قدرتمندان كه از دموكراسي ، حكومت مردمي و حقوق بشر دم مي‎زنيد چگونه‏ ‏تهديد مي‎كنيد كه ما قدرت اتمي را به كار مي‎بريم ؟! شما به ايران مي‎گوييد اصلا‏ ‏نبايد انرژي هسته اي داشته باشد ولي خودتان تهديد به استفاده از بمب هسته اي‏ ‏مي‎كنيد! آيا اين تناقض نيست ؟! اين تهديدها زمانش گذشته است . روزگاري دنيا‏ ‏دنياي استعمار بود، مدتي فرانسه استعمارگر بود، يك مدتي انگلستان ، حالا هم‏ ‏آمريكا آمده است . حاكمان آمريكا هم بايد بدانند اين هم مي‎گذرد.
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: بنده نظرتان را راجع به ولايت فقيه مي‎خواهم بدانم ، شما موافق با ولايت فقيه‏ ‏هستيد يا مخالف ؟
‏ ‏آيت الله منتظري : من از جمله پايه گذاران نظريه ولايت فقيه بودم . اما منظور از‏ ‏ولايت فقيه اين است كه وقتي بناست جمهوري اسلامي باشد، جمهوري يعني‏ ‏حكومت مردمي ، اسلامي يعني حكومت بر اساس موازين اسلام اداره شود. پس‏ ‏بايد كسي در رأس باشد كه ايدئولوگ احكام و موازين اسلام باشد كه اين فرد زمام‏ ‏امور را در دست داشته باشد اما حكومت او مردمي بايد باشد. يعني مردم كسي كه‏ ‏معيارهاي ديني را مي‎داند انتخاب كنند و انتخاب شونده بر همان شرايطي كه‏ ‏انتخاب مي‎كنند بايد عمل كند، نه اينكه داراي قدرت مطلقه باشد، آن گونه كه در‏ ‏بازنگري قانون اساسي در سال 1368 كلمه "مطلقه " را اضافه كردند و مشكلات‏ ‏زيادي درست كردند. پس ما با ولايت فقيه مخالفتي نداريم ، بلكه با ولايت مطلقه‏ ‏فقيه مخالفيم . چون اگر بناست امر داير بشود مابين عالم و جاهل ، به حكم عقل‏ ‏عالم بر جاهل مقدم است .
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: به نظر شما اين رهبري مطلقه در ايران حضورش لازم است ؟
‏ ‏آيت الله منتظري : اگر حكومت بخواهد بر طبق موازين اسلام باشد، چون‏ ‏اكثريت قاطع مردم ايران - چه اهل سنت چه شيعه - مسلمانند و مي‎خواهند كه‏ ‏موازين اسلامي در كشور پياده شود، بنابراين يك كسي كه ايدئولوگ اسلام باشد‏ ‏بايستي بر اجراي امور نظارت داشته باشد. چنانچه وقتي كه حكومت شوروي بر‏ ‏اساس ماركسيسم و كمونيسم بود، يك كسي را كه ايدئولوگ ماركسيسم بود روي‏ ‏كار مي‎آوردند. اگر ما مي‎خواهيم اسلام اساس حاكميت باشد بايد ايدئولوگ‏ ‏اسلام سر كار بيايد.
‏ ‏قرآن در همين باره مي‎گويد: (افمن يهدي الي الحق احق أن يتبع أمن لا‏ ‏يهدي الا أن يهدي فمالكم كيف تحكمون ) "آيا كسي كه مردم را به حق‏ ‏هدايت مي‎كند سزاوار پيروي است يا كسي كه خودش هم هدايت نمي شود مگر‏ ‏اينكه ديگران هدايتش كنند؟" پس اصل ولايت فقيه لازم است ; شعارهاي انقلاب‏ ‏هم بر همين جهت ، اسلاميت علاوه بر جمهوريت بود; اما در بازنگري قانون اساسي‏ ‏كلمه "مطلقه" را اضافه كردند و تبديل به حكومت مطلق شد; و ما با آن مخالفيم .
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: شما امروز براي ايران با اين رئيس جمهور نگران نيستيد؟
‏ ‏آيت الله منتظري : براي آينده از اين جهت نگرانم كه از اول انقلاب آيت الله‏ ‏خميني و ديگران شعارهايي دادند براي مردم ، امكانات هم در اختيار داشتند، ولي‏ ‏وعده ها عمل نشد. از طرفي چون به اسم اسلام فشارهايي به مردم مي‎آورند مردم‏ ‏را به اسلام بدبين مي‎كنند. در مباحث اقتصادي و معيشتي ، نفتي كه روزي 5 دلار‏ ‏بوده الان به بالاتر از شصت دلار رسيده ، اما وضعيت مردم بدتر شده است .‏ ‏بنابراين نسل جوان از اسلام و حاكميت زده مي‎شود; مردم هم ناراحت هستند مگر‏ ‏اينكه آقايان در روشهاي خود تغيير بدهند، از شعار بكاهند و عمل كنند.
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: آقاي احمدي نژاد خيلي موجب ترس و وحشت شده براي خارجي ها، از اين‏ ‏جهت كه اظهاراتي درباره اسرائيل كرده اند و گفتند كه نبايد باشد و اينكه درباره هولوكاست يك‏ ‏نظري داده اند، نظر شما چيست ؟
‏ ‏آيت الله منتظري : البته من اين را بگويم - چون واقعيات را بايد گفت -: چندين‏ ‏سال قبل من در اعلاميه نوشتم كه فرض مي‎كنيم شش ميليون يهودي در آلمان‏ ‏نازي و هلند و اتريش كشته شدند، چرا غرامتش را فلسطيني ها بدهند؟! آنها را‏ ‏نازي ها كشته اند ولي فلسطيني ها را آواره مي‎كنند براي اينكه مي‎خواهند براي‏ ‏اسرائيلي ها دولت درست كنند. فلسطيني ها چه گناهي كرده اند كه حالا پنج ميليون‏ ‏فلسطيني آواره شوند و خانه و زندگيشان را يهودي ها كه از جاهاي ديگر جمع‏ ‏كردند بگيرند. آنها يهودي هاي فلسطيني نيستند.
‏ ‏ولي حالا بايد چه كرد؟ بايستي يك انتخابات آزاد برگزار بشود; يهود، مسيحي‏ ‏و مسلمان طبق اكثريت يك دولتي آنجا تشكيل بدهند.
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: شما در رابطه با اظهارات آقاي احمدي نژاد كه گفته اند بايد اسرائيل را نابود‏ ‏كرد چه فكري مي‎كنيد؟
‏ ‏آيت الله منتظري : من نمي دانم آقاي احمدي نژاد منظورشان چيست ، بالاخره‏ ‏يهود را در فلسطين آورده اند، يهودي ها را كه آنجا مستقر شده اند به دريا كه‏ ‏نمي توانيم بريزيم . گرچه كار غلطي كردند و از آمريكا، اروپا و آفريقا و جاهاي‏ ‏ديگر يهود را جمع آوري كردند، از همين اصفهان يهودي برده اند آنجا و خانه هاي‏ ‏فلسطيني ها را غصب كردند، اينكه ظلمي بزرگ شده كسي منكر نيست ، اما در عين‏ ‏حال نمي توانيم بگوييم كه حالا اينها را بريزيد به دريا. در حال حاضر حقوق‏ ‏فلسطيني ها را بايد تأمين كرد، و پنج ميليون فلسطيني آواره شده و آنها بايد به‏ ‏حقوق خويش دست يابند.
‏ ‏متأسفانه آنها هر روز تحت فشار اسرائيل قرار مي‎گيرند و بايد جلو ظلم آنها‏ ‏گرفته شود. شما كه دم از حقوق بشر مي‎زنيد آيا فلسطيني ها بشر نيستند؟! آنها‏ ‏حقوق داشتند و حقوقشان تضييع شده است . بنابراين اگر يك انتخابات آزاد در‏ ‏آنجا به طور كلي انجام بشود كه يهود، مسلمان ، مسيحي و همه اينها يك كشور‏ ‏مستقل داشته باشند و حاكميتي بر طبق آراء اكثريت پا بگيرد، تقريبا با اين كار مي‎توان‏ ‏تا حدي جبران ظلمها را نمود.
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: روي دو موضوع ، حمايت از حماس و فعاليتهاي هسته اي ايران ، تمام جناحهاي‏ ‏ايران موافق هستند يا نه ، و نظر خودتان چيست ؟
‏ ‏آيت الله منتظري : من از طرف ديگران نمي توانم اظهارنظر كنم ، بايد از خود‏ ‏آنان پرسيد. البته حماس از باب اينكه دفاع از كشورشان مي‎كنند، همگي به آنها‏ ‏حق مي‎دهند. و انرژي هسته اي ايران اگر واقعا صلح آميز باشد حق مشروع مردم‏ ‏ماست و ديگران حق ندارند ما را از آن منع كنند. آمريكايي كه خودش بمبهاي‏ ‏اتمي درست كرده و در ناكازاكي و هيروشيما جنايت عليه بشريت انجام داده است‏ ‏حالا آمده به اسم دفاع از حقوق بشر جلو فن آوري صلح آميز را مي‎گيرد. آنها چنين‏ ‏حقي ندارند. متأسفانه اين جور شده كه به اسم حقوق بشر و به اسم دموكراسي‏ ‏ظلم و تعدي مي‎شود. بارها اين را گفته ام كه كشورهاي خاورميانه گرفتار استعمار‏ ‏انگلستان بودند و آمريكا را فرشته آزادي مي‎دانستند، اما آمريكا وقتي آمد در صحنه‏ ‏از انگلستان هم بدتر عمل كرد، و اينها همه به اسم دموكراسي و حقوق بشر ظلم‏ ‏مي‎كنند.
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: نظرتان راجع به اظهارات آقاي مصباح يزدي و حرفهاي اخير ايشان چيست ؟
‏ ‏آيت الله منتظري : من راجع به آقاي مصباح يزدي قبلا گفته ام ، قبل از انقلاب ما‏ ‏با ايشان جلسه اي داشتيم يازده نفره ، كه آقاي مشكيني ، آقاي خامنه اي ، برادر‏ ‏آقاي خامنه اي ، آقاي رباني شيرازي و ديگران عضو بودند. براي آن جلسه من و‏ ‏مرحوم رباني شيرازي محاكمه شده و زنداني شديم . بعدا آقاي مصباح را ديگر‏ ‏كسي در انقلاب نديد. ايشان از صحنه هاي انقلاب به طور كلي كنار بودند. حالا‏ ‏ايشان آمده مطلبي مي‎گويد كه تقريبا اهانت به آيت الله خميني هم هست ، براي‏ ‏اينكه آيت الله خميني مي‎فرمودند: حكومت مال مردم است و همه كاره مردم‏ ‏هستند، جمهوري اسلامي مي‎گفته نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد. اما ايشان‏ ‏مي‎گويد: آيت الله خميني واقعا نظرش اينها نبود. معني حرف ايشان اين است كه‏ ‏آيت الله خميني بر خلاف عقيده اش به مردم يك چيزي مي‎گفته و خداي ناكرده بر سر‏ ‏مردم كلاه گذاشته است . اين اهانت به آيت الله خميني است .
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: شما موافق تغيير رژيم هستيد يا خير؟
‏ ‏آيت الله منتظري : اگر منظور تغيير انقلاب و بازگشت به قبل است ، من قبول‏ ‏ندارم . آنچه ما مي‎خواهيم همان است كه آيت الله خميني فرمود: جمهوري يعني‏ ‏حكومت مردمي يعني انتخابات آزاد. و اسلامي يعني بر طبق موازين اسلام . اين با‏ ‏دموكراسي هم منافات ندارد. براي اينكه اكثريت قاطع مردم مسلمانند مي‎خواهند‏ ‏موازين اسلامي پياده شود، با ظلم و تعديات و تجاوزاتي كه برخي مسئولين‏ ‏مي‎كنند مردم مخالفند ولي با اصل انقلاب مخالفتي ندارند. بايد واقعا جمهوري‏ ‏اسلامي باشد.

‏‏1384/12/3‏‏
‏دفتر آيت الله العظمي منتظري

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به '‏مصاحبه خبرنگار تلويزيون فرانسه با آيت الله منتظري' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016