دوشنبه 14 فروردین 1385

سمینار سه قسمتی از "همجنس بازی" تا "همجنس گرایی" در دانشگاه فرانکفورت آلمان، آوريل سال جاری

سمینار سه قسمتی از "همجنسبازی" تا "همجنسگرایی" در ایپریل سال جاری توسط فعالین و مدافعان حقوق همجنسگرایان در دانشگاه فرانکفورت آلمان برگزار می شود لذا از علاقمندان درخواست می گردد جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس pglo@pglo.org دفتر روابط عمومی سازمان همجنسگرایان ایرانی تماس حاصل فرمایند.

روز اول سمینار

موضوع: نگاهی به تاریخ همجنس گرایی و معرفی«جنبش برابر خواهی همجنس گرایان در پیوند با این موضوع نمایش فیلم«یک روز بخصوص» محصول ۱۹۷۷ایتالیا
بحث و گفتگو درباره فیلم.
تاریخ ۲۱ : آپریل۲۰۰۶
ساعت: از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۲:۳۰
مکان: کتابخانه اندیشه


روز دوم سمینار
موضوع: معرفی رُزا فُن پراونهایم (پیشگام روشنگری جنسی در سینمای آلمان) ومعرفی موسسه علوم جنسی وابسته به دانشگاه فرانکفورت.
در پیوند با این موضوع نمایش فیلم دوران ساز«بیمار نه همجنس گرا،بل محیطی است که او در آن زندگی می کند»،محصول ۱۹۷۱ـآلمان
بحث و گفتگو درباره فیلم.
تاریخ ۲۲ : آپریل۲۰۰۶
ساعت:از ساعت ۱۷ تا ۲۱
مکان: کتابخانه اندیشه

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

روز سوم سمینار
موضوع: فعالیت سیاسی همجنس گرایان و ارتباط آنها با
»جنبش زنان» در پیوند با این موضوع نمایش فیلم «بوسه زن عنکبوتی» محصول مشترک آمریکا و برزیل-۱۹۸۵
به همراه بحث و گفتگو درباره فیلم
تاریخ ۲۲ : آپریل۲۰۰۶
ساعت: از ۱۵ تا ۱۹
مکان: کتابخانه اندیشه


گروه فیلم: شاهرخ رئیسی

Copyright: gooya.com 2016