چهارشنبه 23 فروردین 1385

وزير امور خارجه فرانسه از ايران خواست فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي خود را به حالت تعليق درآورد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

سخنگوي دولت فرانسه اعلام رسمي ايران درباره غني سازي اورانيوم 5/3 درصدي را گامي در مسير اشتباه توصيف كرد.
به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران(ايلنا) جين فرانكويس كوپ گفت: ما از بعد حل ديپلماتيك به اين مساله نگاه مي‌‏كنيم و از ايران مي‌‏خواهيم به تعهداتش احترام بگذارد و به درخواست‌‏هاي آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد عمل كند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه فرانكويس كوپ ادامه داد: اقدام اخير ايران گامي در مسير اشتباه است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فيليپ دوست بلازي وزير امور خارجه فرانسه نيز نگراني خود را بيان كرد و گفت: اين اقدام ايران نگران كننده است.
دوست بلازي تاكيد كرد: اگر اين مطلب تاييد شود، مستقيما در تضاد با درخواست‌‏هاي مكرر آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهد بود.
وي افزود: فرانسه منتظر نتايج سفر هيات اعزامي مديركل آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي به ايران است.
دوست بلازي گفت: قاطعانه از ايران درخواست مي‌‏كنم براي ايجاد روابط با جامعه بين‌‏المللي فعاليت‌‏هاي خطرناك خود را به حالت تعليق در آورد.

Copyright: gooya.com 2016