یکشنبه 27 فروردین 1385

ادامه اعتراضات دانشجويي دانشگاه شهيد رجايي، خبرنامه اميرکبير

اعتراضات دانشجويي در دانشگاه شهيد رجايي همچنان ادامه دارد و امروز وارد چهارمين روز خود شده است. شروع اين اعتراضات مربوط به سه شنبه شب هفته گذشته بود که گروهی از دانشجويان خوابگاهی با تجمع در مقابل درب خوابگاه به بيان اعتراضات صنفی خود پرداختند. اين اعتراضات که از ساعت ۲۰ روز سه شنبه آغاز شده بود تا ساعت ۱ بعد از نيمه شب ادامه يافت و پس از آن مقرر شد تا در روز بعد در دانشگاه اعتراضات ادامه يابد.
بعد از تحصن در خوابگاه، تحصن به دانشگاه كشيده شد. شعارها غالبا پيرامون استعفاي رئيس دانشگاه و همچنين رايگان شدن بليط سرويس ها، بهتر شدن وضعيت علمي دانشگاه، لغو تفكيك جنسيتي كه در دانشگاه با آمدن رئيس جديد به بدترين شكل و توهين آميزترين حالت اجرا مي گردد و عدم تبعيض بين دانشجويان بود.
با اوج گيری اعتراضات و تحصن دانشجويان در دانشگاه رياست دانشگاه در مسجد دانشگاه با دانشجويان ديدار کرد که البته رياست محترم ترجيح داد سكوت اختيار كند (كه اين خود توهيني دوباره به دانشجويان بود) البته با اين كار دانشجويان عصباني شدند و نمازخانه را ترك كردند.
موضوع اعتراضات دانشجويان عبارت بودند از : نبود وسايل رفاهي مناسب و كافي در خوابگاه‌ها، پايين بودن كيفيت غذا و عدم نظارت كافي بر بهداشت و تهيه آن، نبود امكانات بهداشتي كافي در خوابگاه و دانشگاه، عدم سرويس دهي مناسب با وضعيت مالي دانشجويان در امر اياب و ذهاب و عدم ساماندهي مناسب آن، عدم اعتماد به دانشجويان در فعاليتهاي فرهنگي و علمي، عدم تخصيص بودجه به كانونهاي فرهنگي، ‌انجمنهاي علمي و شوراي صنفي دانشجويان و نداشتن شرايط علمي برخي از اساتيد هيات علمي اين دانشگاه و نبود نيروي كافي در هيات علمي برخي از رشته‌ها

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مهمترين خواسته دانشجويان، حذف گزينش استخدامی آموزش و پرورش می باشد.
اعتراضات دانشجويان چهارشنبه شب در خوابگاه همچنان ادامه يافت و امروز نيز در دانشگاه از ساعت ۱۰ صبح مجددا تحصن و اعتراض دانشجويان در جريان است. همچنين در جريان اعتراضات چهارشنبه شب دانشجويان اين دانشگاه در خوابگاه سه خودرو لباس شخصی پشت درب های خوابگاه پارک کرده بودند.
شايان ذکر است به دليل اخذ تعهد از دانشجويان اين دانشگاه و خطر اخراج فوری دانشجويان فعال در مسائل صنفی و سیاسی، اين نخستين اعتراض دانشجويي پس از ۱۰ سال در اين دانشگاه می باشد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ادامه اعتراضات دانشجويي دانشگاه شهيد رجايي، خبرنامه اميرکبير' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016