چهارشنبه 15 مهر 1383

فوتبال، بهانه اى است براى فراموش نکردن فاجعه زلزله بم، خسرو کفيلى، ايرنا

تهران خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۵ / ۰۷ / ۸۳

روز جمعه پنجم دى ماه ۱۳۸۲ ، عقربه ها ، ساعت ۵ و۲۸ و دقيقه و۵۹
ثانيه را نشان مىداد، هنوز خورشيد در اسمان پرتوافکنى نکرده بود که به
يک باره زمين شروع به لرزيدن کرد و انگاه فاجعه اى عظيم رخ داد.
خشم و عصيان زمين به گونه اى بود که هيچ کس جلودارش نبود، کوچک و بزرگ
پير و جوان ، دارا و ندار، زن و مرد، همه و همه زير خروارها آوار
ماندند و نفس کشيدن آرزويى بود که قربانيان زلزله بم با خود به گور
بردند.
در آن سپيده دم شوم ، کوير وحشيانه هزاران نفر را قربانى کرد، به هر
جا مىنگريستى ، خشم و عصيان همه جا را فرا گرفته بود ، زجه و ناله از
فرسنگ ها فاصله شنيده مىشد ولى دادرسى در آن زمان وجود نداشت .
ساعتى از اين فاجعه عظيم بيشتر نگذاشته بود که جهانيان از اين واقعه
مطلع شدند، با آشکار شدن عمق اين فاجعه انسانى، سيل کمک هاى داخلى و
خارجى به بم سرازير شد.
به رغم تکوين هولناکترين و کريه ترين گستره فاجعه در مصيبت زده ترين
شهر جهان ، انعقاد پاک ترين حس انسان دوستانه و نثار پاکبازترين تلاش ها
براى نجات جان همنوعانمان ، چهره اى زيبا از روح بلند انسانى را در اين
شهر به نمايش گذاشت که درنوع خود بىنظير بود.
در آن روزها دستهاى کمک رسانى از هر نقطه اى به سوى بم نشانه رفت و
زيباترين صحنه ها را از روح بلند انسان ها در کمک به همنوعان خود به نمايش
گذاشتند.
گذشت زمان همه چيز را اندک اندک به فراموشى سپرد و بازماندگان فاجعه
عظيم زلزله بم زندگى را در زير چادرها با کمترين امکانات آغاز کردند.
اکنون از آن حادثه تاسف آور بيش از۹ ماه مىگذرد و زندگى در ان شهر
کويرى بسان گذشته پى گرفته مىشود و خاطره آن حادثه تاسف بار از اذهان
افکار عمومى اندک اندک به فراموشى سپرده مىشد که به يک باره توپ گرد مانع
از آن شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فوتبال اين پديده جهان گستر که ميلياردها نفر در سراسر جهان به آن عشق
مىورزند و اخبار رويدادهاى ان را دنبال مىکنند وسيله اى شد که بار ديگر
جهانيان خاطره ان فاجعه عظيم را به ياد اورند و بازماندگان ان را به
فراموشى نسپارند.
روز شنبه هفته آينده مجموعه ورزشى ازادى تهران شاهد برگزارى ديدارى
خواهد بود که يک طرف آن تيم ملى فوتبال ايران و در طرف ديگر تيم ملى
فوتبال آلمان است .
صرف برگزارى يک ديدار ان هم به صورت دوستانه براى علاقه مندان به اين
رشته ورزشى زياد مهم نيست ، بلکه دليلى که اين ديدار به خاطر ان برگزار
مىشود ، مهم است و آن چيزى نيست جز کمک رسانى به بازماندگان ان فاجعه اسف
بار.
روز شنبه بيش از يکصد هزار نفر در ورزشگاه آزادى تهران گرد هم خواهند
آمد و ميليون ها نفردر اقصى نقاط جهان اين ديدار را از جعبه هاى جادويى خود
تماشا خواهند کرد ، ايرانيانى که به ورزشگاه آزادى خواهند امد با کمک هاى
همت عالى خود بار ديگر به يارى بازماندگان زلزله بم خواهند شتافت و به
جهانيان نشان خواهند داد که هيچ گاه برادران و خواهران حادثه ديده خود را
فراموش نخواهند کرد.
حضور پرشور علاقه مندان به رشته هاى ورزشى در ورزشگاه آزادى تهران و
جمع اورى کمک هايى براى بازماندگان زلزله بم ، يک بار ديگر نشان خواهد داد
که جامعه ورزش کشور هميشه و در همه حال پيشتاز امور خيرخواهانه هستند و
خواهند بود.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12756

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فوتبال، بهانه اى است براى فراموش نکردن فاجعه زلزله بم، خسرو کفيلى، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016